ПРИНЦИПИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

  • А. В. Авраменко
Ключові слова: інформація, принципи права, персональні дані, працівник, захист, трудові правовідносини

Анотація

Статтю присвячено дослідженню принципів захисту персональних даних працівника. У статті розгля-
нуто поняття принципів та здійснено їх класифікацію на загальногалузеві, міжгалузеві та спеціально га-
лузеві. На підставі проведеного аналізу виокремлено принципи захисту персональних даних працівників.

Посилання

1. Колодій В.М. Принципи права : генеза, поняття, класифікація та реалізація. Альманах права. 2012.
Вип. 3. С. 42–46.
2. Швидкій І.І. Особливості правового регулювання праці працівників ДАІ як суб’єктів трудових пра-
вовідносин : автореф. дис. канд. юр. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення.
Луганськ, 2009. 21 с.
3. Баранов О. Система принципів інформаційного права. Правова інформатика. 2006. № 2 (10). С. 5–15.
4. Про інформацію : Закон України від 02 жовтня 1992 р. № 2657-XII. Відомості Верховної Ради
України. 1992. № 48. Ст. 650.
5. Про захист персональних даних : Закон України від 01 червня 2010 р. № 2297-VI. Відомості Верхов-
ної Ради України. 2010. № 34. Ст. 481.
6. Політанський В.С. Принципи інформаційно-правових відносин. Часопис Київського університету
права. 2013. № 1. С. 55–60.
7. Бем М.В., Городиський І.М., Саттон Г., Родіоненко О.М. Захист персональних даних : Правове регу-
лювання та практичні аспекти: науково-практичний посібник. Київ : К.І.С., 2015. 220 с.
8. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус : Закон України від 20 листопада 2012 р. № 5492-VI.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17.
9. Олійник О.В. Принципи забезпечення інформаційної безпеки України. Науковий вісник Ужгород-
ського університету. Серія «Право». 2012. Вип. 18. С. 170–173.
10. Про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних та про вільний рух таких
даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) : Регламент Євро-
пейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р. № 2016/679. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/
app/media/uploaded-files/es-2016679.pdf.
11. Борисова Л.B., Тулупов B.B. Захист прав суб’єктів персональних даних. Форум права. 2013. № 1.
C. 96–100.
Опубліковано
2019-12-19