ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ОБ’ЄДНАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ІЗ МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ІНТЕРЕСІВ У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Ю. М. Юркевич
Ключові слова: фізична особа, юридична особа, об'єднання, фермерське господарство, договір

Анотація

У статті на основі аналізу чинних нормативних актів досліджено фермерські господарства як об’єднання фізичних осіб із метою реалізації підприємницьких інтересів у сфері здійснення професійної діяльності. За результатами дослідження обґрунтовано авторську позицію щодо вдосконалення чинного законодавства України в цій сфері.

Посилання

1. Статус фізичної особи – підприємця: проблеми застосування законодавства : Роз’яснення Міністерства юстиції України від 14.01.2011 // Бізнес-Бухгалтерія-Право. Податки. Консультації. – 21.02.2011. – № 8. – С. 56.
2. Майданик Р. Проблеми правового становища фізичних осіб – підприємців / Р. Майданик // Юридична газета. – 18.05.2006. – № 9 (69). – С. 14–16.
3. Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. № 59 та скасування нормативних документів : Наказ Державного комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 97 від 28.05.2004 / Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0097609-04.
4. Бутков І.М. Щодо визначення поняття «правовий статус фізичної особи – підприємця» / І.М. Бутков // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 70–76. – С. 75. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?
5. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України від 03.10.2003. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
6. Поняття «професійна діяльність» / Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Професійна_діяльність.
7. Міжнародна стандартна класифікація професій / Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Міжнародна_стандартна_класифікація_професій.
8. Держстандарт : Наказ «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» від 22.11.1994 № 288 (втратив чинність) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua.
9. Про фермерське господарство : Закон України № 973 від 19.06.2003 // Голос України. – 29.07.2003. – № 139.
10. Спасибо-Фатеева И. Последняя попытка расшифровать «код да Винчи», т. е. Хозяйственный кодекс Украины / И. Спасибо-Фатеева // Юридичний радник. – 2006. – № 2.
11. Щербина В.С. Суб’єкти господарського права : [монографія] / В.С. Щербина. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.
Опубліковано
2020-05-12