ПЕРЕВАГА В ЗАЛИШЕННІ НА РОБОТІ ПРИ МАСОВОМУ ВИВІЛЬНЕННІ ПРАЦІВНИКІВ

  • Е. В. Бабенко
Ключові слова: масове вивільнення, перевага, залишення на роботі, працівники, заборона звільнення

Анотація

Статтю присвячено розкриттю особливостей надання працівникам переваги в залишенні на роботі
при їх масовому вивільненні. Проаналізовано норми як Кодексу законів про працю, так та інших За-
конів України, якими встановлено право на вказану перевагу. Розглянуто різні категорії працівників,
щодо яких визначено таке право. Зауважено на тому, що окрім поняття «перевага» законодавець та-
кож оперує поняттям «заборона» на звільнення при масовому вивільненні.

Посилання

1. Тарасова К.І. Статистичне дослідження проблем безробіття в Україні в регіональному розрізі.
Економіка та суспільство. 2018. №4. С. 745–752.
2. Кодекс законів про працю України : Закон України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII.URL:
http://zakon.rada.gov.ua/
3. Прудивус О.В. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за підставами організа-
ційно-правового характеру : дис. канд. юрид. наук. : спец. 12.00.05. Харківський держ. педаг. ун-т ім.
Г. С. Сковороди. Харків, 2003. 226 с.
4. Сімейний кодекс України : Закон України від 10 січня 2002 р. № 2947-III. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/
5. Луняк І.В. Заробітна плата як основне джерело доходів найманих працівників. Агросвіт. 2015.
№ 21. С. 39–42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2015_21_9
6. Про охорону прав на винаходи та корисні моделі : Закон України від 15 грудня 1993 р.
№ 3687-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
7. Про затвердження Інструкції про встановлення причинного зв’язку смерті з професійним за-
хворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від
15 листопада 2005 № 606. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
8. Про внесення зміни до статті 42 Кодексу законів про працю України щодо захисту трудо-
вих прав працівників передпенсійного віку : Закон України від 6 квітня 2017 р. № 2005-VIII. URL:
http://zakon.rada.gov.ua
9. Про пенсійне забезпечення : Закон України від 05 листопада 1991 р. № 1788-XII. URL:
http://zakon.rada.gov.ua
10. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту : Закон України від 22 жовтня
1993 р. № 3551-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua
11. Трудовий кодекс України (проект від 26 грудня 2014 р.). Офіційний сайт Верховної Ради
України. URL: http://zakon.rada.gov.ua
12. Про відпустки : Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/
13. Європейська соціальна хартія (переглянута) : Міжнародний документ від 03 травня 1996 р.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/
Опубліковано
2019-12-19