КРИТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ СЛОВАТСЬКИХ ПОЛОЖЕНЬ ЩОДО ПРОСЛУХОВУВАННЯ ТА ЗАПИСУ ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ (ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ПОПРАВКИ)

  • М. Tittlová
Ключові слова: право на недоторканність приватного життя, прослуховування та запис засобів зв’язку, наказ, час використання, повідомити зацікавлену особу

Анотація

Прослуховування та запис засобів зв’язку є популярними інформаційними методами, що використовуються в словацькому судочинстві та регулюють чинне кримінальне судочинство. Закон у Словацькій республіці має бути послідовним і правильним, що здебільшого є проблематичним через негативний вплив на можливість використання інформації, що отримана як доказ у кримінальному провадженні. Ця технічна стаття зосереджена на проблематичних аспектах словацьких кримінальних процесуальних положеннях цього інституту та окреслює можливості їх вирішення

Посилання

1. ČentéŠ J. OdpoČúvanie – trestnoprávne a hmotnoprávne aspekty / J. ČentéŠ. – Praha : C.H. BECK, 2012. – 246 s.
2. Ivor J. ZabezpeČovanie informácií prostredníctvom informaČno-technických prostriedkov / J. Ivor, M. TÓthová // ObČan v trestnom konaní. – Bratislava : EUROKÓDEX, 2011. – S. 167–169.
3. Ivor J. Trestné právo procesné. Druhé, doplnené a prepracované vydanie / J. Ivor a kol. – Bratislava : IURA EDITION, 2010. – 420 s.
4. Ivor J. Obrazovo-zvukový záznam ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní / J. Ivor // Teoretické a praktické problémy dokazovania : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. – Bratislava : FP BVŠP, 2008. – S. 73–75.
5. Medelský J. Korupcia a osobitosti jej dokazovania / J. Medelský // Korupcia – ekonomické a právne aspekty : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. – Podhájska, 2012. – S. 177–180.
6. Perhács Z. Právna úprava používania informaČno-technických prostriedkov (2. Časť) / Z. Perhács,
A. Perhácsová // JustiČná revue. – 2013. – Č. 5. – S. 697–700.
7. Tittlová M. Kritické zhodnotenie trestnoprávnej úpravy odpoČúvania a záznamu telekomunikaČnej prevádzky / M. Tittlová // JustiČná revue. – 2016. – Č. 6–7. – S. 747–750.
8. Tittlová M. Korupcia (vybrané kriminologické a trestnoprávne aspekty) / M. Tittlová. – Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. – 230 s.
9. TÓthová M. Špecifická odhaľovania a dokazovania korupcie. DizertaČná práca / M. TÓthová. – Bratislava : FP PEVŠ, 2012. – 180 s.
10. Záhora J. Príkaz v trestnom konaní a možnosti jeho revízie / J. Záhora // Revízia rozhodnutí v trestnom konaní : zborník príspevkov vydaný v rámci grantového projektu. – Trnave : Právnická fakulta Trnavskej university, 2014. – S. 7–10.
11. Criminal Procedure (Act № 301/2005 as amended legislation).
12. The Constitution of the Slovak Republic (Act № 460/1992 Coll., As amended constitutional laws).
13. Convention for the Protection of Human Rights and Freedoms in the Complementary Protocol.
14. ECHR Klass c/a Germany, 06.09.1978.
15. ECHR Malone c/a United Kingdom, 1984.
Опубліковано
2020-05-12