ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕЖИМУ «СЕЛЯНСЬКИХ ЛІСІВ» НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

  • Амалія Гончарук
  • Р. Ф. Смолярчук
Ключові слова: ліс, право власності на ліс, правовий режим лісів, селянські ліса, колхозні ліса

Анотація

Стаття присвячена дослідженню розвитку правового режиму селянських, колгоспних лісів у дореволюційний, радянський та сучасний періоди розвитку. Проведено загальну періодизацію розвитку їхнього правового режиму.

Посилання

1. Лесное право России : [учебник для магистров] / [В.К. Быковский ; отв. ред. Н.Г. Жаворонкова]. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – 262 с.
2. Редько Г.И. История лесного хозяйства России / Г.И. Редько, Н.Г. Редько. – М. : МГУЛ, 2002. – 458 с.
3. Устав лесной 1905 г. // Свод законов Российской Империи. – Т. VIII. – Ч. 1, – СПб., 1905.
4. Мікулін Д.М. Розвиток лісового права на українських землях у ХІХ столітті / Д.М. Мікулін // Теорія і практика правознавства. – 2015. – Вип. 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_1_18.
5. Блинников Р.В. Правовой режим земель государственного лесного фонда в Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / Р.В. Блинников ; Московская государственная юридическая академия. – М., 2005. – 206 л.
6. Декрет о земле : Декрет ІІ Всероссийского Съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 26 (27) октября 1917 г. // СУ РСФСР. – 1917. – № 1. – Ст. 3.
7. Закон про ліси УСРР : затв. пост. ВУЦВК від 3 листопада 1923 р. // Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського Уряду України. –1923. – № 46. – Ст. 575.
8. Про ліси трудового користування та про задоволення селянства лісами і побічним користуванням із державних лісів УСРР. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР від 27 травня 1925 р. // Збірник узаконень і розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України. – 1925. – №. 28. – Ст. 222.
9. Про лісове господарство України : Постанова ВУЦВК і РНК УСРР від 31 травня 1926 р. // Збірник узаконень і розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України. – 1926. – № 34–35. – Ст. 264.
10. Земельный кодекс УСРР : затв. пост. ВУЦИК УССР от 29 ноября 1922 г. // Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства Украины. – 1922. – № 51. – Ст. 750.
11. Про скасування земельних громад : Постанова ВУЦВК і РНК УСРР від 25 лютого 1930 р. // Збірник законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду України. – 1930. – № 6. – Ст. 63.
12. Про ліси колгоспні та місцевого значення : Постанова ВУЦВК і РНК УСРР від 20 липня 1934 р. // Збірник законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду України. – 1934. – № 25. – Ст. 209.
13. Земельний кодекс України від 18 грудня 1990 року № 561-XII (в ред. від 13 березня 1992 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 25. – Ст. 354.
14. Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям : Указ Президента України від 8 серпня 1995 р. № 720/95 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/720/95.
15. Про підсумки економічного і соціального розвитку агропромислового комплексу України за I півріччя 2000 року та завдання в світлі Послання Президента України до Верховної Ради і Програми діяльності Кабінету Міністрів України : Наказ Міністерства аграрної політики України від 11 серп-
ня 2000 № 140 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uazakon.com/document/spart40inx40837.htm.
16. Оборська А. Ліси комунальної форми власності та управління: історія, законодавство, проблеми / А. Оборська, С. Розвод, А. Жила // Круглий стіл з питань пошуку шляхів налагодження законодавства щодо діяльності лісогосподарських підприємств комунальної форми власності. – [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fleg.org.ua/wp-content/uploads/2014/12/Commun_ forest_legisl_01.12.2014.pdf.
17. Сторожук В. Селянські ліси: сучасні проблеми в дзеркалі реформи земельних відносин / В. Сторожук, М. Попков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lesovod.org.ua/
node/514
Опубліковано
2020-05-12