ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З БЕЗПЕКИ НА МОРСЬКОМУ ТА РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

  • А. Ю. Пеховський
Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративно-деліктна юрисдикція, суб’єкт адміністративно-деліктної юрисдикції, Державна інспекція з безпеки на морському та річному транспорті, правовий статус

Анотація

У статті з’ясовано теоретичні положення й законодавче закріплення правового статусу Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті як суб’єкта адміністративно-деліктної юрисдикції та запропоновано напрями його вдосконалення.

Посилання

1. Про затвердження Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 року № 300 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 63. – С. 295. – Ст. 1740.
2. Звіт про результати діяльності Укрморрічінспекції за 2013–2015 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sismit.gov.ua/povidomlennya-pro-oprylyudnennya-reghulyatornykh-aktiv.aspx.
3. Укрморрічінспекція підбила підсумки контрольно-наглядової діяльності у 2014 році – заборонено експлуатацію 14 маломірних суден та 66 баз стоянок, складено 543 протоколи про адміністративні правопорушення // Офіційний веб-сайт Міністерства інфраструктури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mtu.gov.ua/news/19320.html.
4. Якимов А.Ю. Субъекты административной юрисдикции (правовой статус и его реализация) : [монография] : в 3 ч. / А.Ю. Якимов. – М. : ВНИИ МВД России, 1996–1996. – Ч. 3 : Административно-юрисдикционное производство. – 1996. – 106 с.
5. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) : [навч. посібник] / В.К. Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.
6. Миронюк Р.В. Система суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції / Р.В. Миронюк // Наше право. – 2012. – № 2. – Ч. 1. – С. 55–59.
7. Анохіна Л.С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Л.С. Анохіна ; Національний ун-т внутр. справ. – Х., 2001. – 158 с.
8. Гусаров С.М. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ : дис. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / С.М. Гусаров ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2009. – 438 с.
9. Миронюк Р.В. Правовий статус суб’єктів адміністративно-деліктного процесу: теорія і практика реалізації : [монографія] / Р.В. Миронюк. – Дніпропетровськ : ДДУВС ; Ліра ЛТД, 2014. – 396 с.
10. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 6 липня 2005 року № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–37. – Ст. 446.
11. Аналітичний огляд стану здійснення адміністративного судочинства у 2014–2015 роках: узагальнення Управління вивчення судової практики та судової статистики Вищого адміністративного суду України. – К. – 45 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vasu.gov.ua/
sudovapraktika/statistika/anlit_materiali_adminsudochinstva_2014-2015_tablici.
12. Аналіз стану безпеки руху, польотів, судноплавства та аварійності на транспорті в Україні за 2014 рік / уклад. : М.М. Горбаха, В.М. Коськовецький та ін. – К. : Департамент безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури України, 2015. – 124 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://mtu.gov.ua/files/АНАЛІЗ%20за%202014%20рік%20(КНИГА)_остаточна.pdf.
13. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 7 грудня 1984 року № 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122
Опубліковано
2020-05-12