СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЖІНКАМИ ТА НЕПОВНОЛІТНІМИ

  • Л. П. Оніка
Ключові слова: соціально-виховна робота, засудження женок, віправлення, ресоціоналізація, позбавлення волі

Анотація

Попередження злочинності – запорука реалізації однієї з головних функцій держави. Така діяльність повинна мати всебічний і системний характер, однак, як і в будь-якій інший діяльності, ефективний вплив буде здійснюватись на ті структурні елементи, які утворюють злочинність як таку, тобто безпосередньо на злочинців, які вчинили злочин. На загальнодержавному рівні визнано, що низький рівень організації соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими не забезпечує умови для ефективної індивідуальної корекції їх поведінки, для виправлення й ресоціалізації засуджених, приводячи в підсумку до значної кількості випадків рецидиву.

 

Посилання

1. Кримінально-виконавчий кодекс України : Закон України від 11 липня 2003 р. № 1129-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 3–4. – Ст. 21.
2. Ускачева И.Б. Правовое регулирование социальной и воспитательной работы с осужденными в местах лишения свободы : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / И.Б. Ускачева [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dissercat.com/content/pravovoe-regulirovanie-sotsialnoi-i-vospitatelnoi-raboty-sosuzhdennymi-v-mestakh-lisheniya-#ixzz2d4MtvYf8.
3. Педагогика : [учеб. пособие для студ. пед. вузов и пед. колледжей] / под ред. П.И. Пидкасистого. – 2-е изд. – М. : Педагогическое общество России, 1996. – 603 с.
4. Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, у тому числі неповнолітніх : [метод. посібник] / [В.М. Вовк, Т.В. Журавель, В.М. Калівошко та ін.] ; за заг. ред. Т.В. Журавель, Ю.В. Пилипас. – К. : Версо-04, 2012. – 168 с.
5. Максимова Н.Ю. Соціально-психологічні аспекти проблеми гуманізації судочинства та кримінально-виконавчої системи / Н.Ю. Максимова. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ», 2005. – 100 с.
6. Безпальча Р.Ф. Технології роботи з ув’язненими / Р.Ф. Безпальча. – К. : Главник, 2007. – 112 с.
7. Стан правоосвітньої діяльності в установах виконання покарань: досвід організації роботи на прикладі Чернігівської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://document.ua/stanpravoosvitnoyi-dijalnosti-v-ustanovah-vikonannja-pokara-doc163593.html.
8. Таволжанський О.В. До питання змісту соціально-виховної роботи з засудженими до позбавлення волі / О.В. Таволжанський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Ужгород : ВД «Гельветика», 2013. – Вип. 22. – Ч. 2. – Т. 3. – С. 83–86.
Опубліковано
2020-05-12