ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЩОДО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

  • Т. Б. Ніколаєнко
Ключові слова: система спеціальних заходів державного захисту, військовослужбовці дисциплі- нарного батальйону, військовослужбовці як суб’єкти національної безпеки, забезпечення безпеки, позбавлення волі

Анотація

Статтю присвячено дослідженню питань визнання необхідності нормативного врегулювання системою особливих заходів державного захисту забезпечення безпеки військовослужбовців під час відбування покарання в місцях позбавлення волі.

Посилання

1. Про Концепцію державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України : Указ Президента України від 8 листопада 2012 р. № 631/2012 // Офіційний вісник Президента України. – 2012. – № 31. – С. 12. – Ст. 750.
2. Про військовий обов’язок і військову службу : Закон України від 25 березня 1992 р. № 2232-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/print1448440898172359.
3. Про затвердження Інструкції про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі : Наказ Міністерства юстиції України від 8 лютого 2012 р. № 222/5 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 14. – С. 147. – Ст. 524.
4. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України» : Указ Президента України від 14 березня 2016 р. № 92/2016 // Офіційний вісник Президента України. – 2016. – № 10. – С. 3. – Ст. 195.
5. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3781-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/3781-12.
6. Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України : Закон України від 7 березня 2002 р. № 3099-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3099-14.
7. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : [навч. посібник] / [В.С .Ковальський, В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.] ; відп. ред. Я.В. Кондратьєв. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 320 с.
8. Організація судових та правоохоронних органів : [підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. хзакл.] / [І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий та ін.] ; за ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільової. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : Одіссей, 2011. – 376 с.
9. Про Збройні Сили України : Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1934-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1934-12.
10. Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України : Указ Президента України від 14 березня 2016 р. № 92/2016 // Офіційний вісник Президента України. – 2016. – № 10. – С. 3. – Ст. 195.
11. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015 // офіційний вісник Президента України. – 2015. – № 13. – С. 50. – Ст. 874.
12. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» : Указ Президента України від 24 вересня 2015 р. № 555/2015 Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443.
13. Скиба П.П. «Будівництво і розвиток» Збройних Сил України, або Як пройти шлях від воєнної організації держави до з’єднання / П.П. Скиба. – Славута, 2013. – 269 с.
Опубліковано
2020-05-12