ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МУНІЦИПАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ» У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

  • Д. В. Малишко
Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, комунальні установи, муніципальний транспорт, організаційно-господарський договір, органи місцевого самоврядування, орган публічної влади, перевозки пасажирів, транспортні послуги, юрисдикція

Анотація

У статті досліджено визначення поняття «муніципальний транспорт» у сфері адміністративно-правового регулювання. З’ясування сутності цього поняття здійснено через дослідження понять «транспорт», «муніципальний» та їх комбінацій. Встановлено, що транспорт являє собою галузь економічної інфраструктури, у якій під наглядом і контролем органів публічної влади за допомогою транспортних засобів надаються транспортні послуги з перевезення пасажирів і вантажів на законодавчо визначених умовах, чим забезпечується виконання низки функцій, що пов’язані з переміщенням у просторі. Словом «муніципальний» у досліджуваному понятті позначається поширення компетенції органів місцевого самоврядування на транспорт, що функціонує в межах території їхньої юрисдикції. Доведено, що муніципальний транспорт – це транспортні засоби, які використовують комунальні підприємства та/або інші підприємці на умовах організаційно-господарських договорів з органом місцевого  самоврядування з метою перевезення пасажирів та/або надання інших транспортних послуг у межах адміністративно-територіальної одиниці, за допомогою чого забезпечуються транзит, територіальне сполучення (комунікаційна функція) і просторова інтеграція населення. Він являє собою сукупність споживчих властивостей,з приводу вилучення яких суб’єкти права вступають у цивільні, господарські та адміністративно-правові відносини за участю органу місцевого самоврядування та під контролем органів державної влади.

Посилання

1. Стратегічний план розвитку автомобільного транспорту та дорожнього господарства на період до 2020 року : затверджений Наказом Міністерства інфраструктури України від 21 грудня 2015 р. № 548 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0548733-15.
2. Транспортна стратегія України на період до 2020 року : схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. № 2174-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80.
3. Фатюха Н. Автомобільний транспорт як об’єкт статистичного дослідження / Н. Фатюха //Статистика України. – 2010. – № 1. – С. 53–58.
4. Пашинська Н. Сучасні особливості територіальної організації транспортної системи / Н. Пашинська // Проблеми суспільної географії : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 1. – С. 36–40.
5. Про транспорт : Закон України від 10 листопада 1994 р. № 232/94-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80.
6. Кушнір Л. Аналіз роботи транспорту України за основними показниками / Л. Кушнір // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Вип. 12. – Ч. 2. – С. 42–47.
7. Чумаков Л. Управление процессом оказания услуг городским пассажирским транспортом : дисс. … канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами сферы услуг» / Л. Чумаков ; Тольяттинский гос. ун-т. – Тольятти, 2008. – 165 с.
8. Міщенко А. Транспортний коридор як форма правового регулювання ринку транспортних послуг в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / А. Міщенко ; Нац. юрид. академія України ім. Я. Мудрого. – Х., 2009. – 20 с.
9. Чучка І. Сучасні основні форми транспортно-логістичних послуг в Європі / І. Чучка // Світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 2015. – Вип. 1. – С. 18–20.
10. Батанов О. Муніципальна реформа в Україні з позиції доктрини сучасного муніципалізму / О. Батанов // Часопис Київського університету права. – 2013. – Вип. 2. – С. 89–93.
11. Балицкая Н. Административный договор как форма публичного управления в сфере организации услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования: региональный аспект : дисс. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.14 «Административное право; финансовое право; информационное право» / Н. Балицкая ; Российская правовая академия Минюста РФ. – М., 2008. – 256 с.
12. Єлагін В. Соціальна держава та принцип субсидіарності в системі владних відносин провідних держав світу / В. Єлагін // Актуальні проблеми державного управління. – 2009. – № 1. – С. 359–367.
13. Pucher J. The Urban Transport Crisis in Europe and North America / J. Pucher, С. Lefevre. – London : Macmillan press ltd., 1996. – 226 р.
14. Соколова А. Право муниципальной собственности и его ограничения : дисс. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / А. Соколова. – Волгоград, 2002. – 208 с.
15. Товарова Е. Органы местного самоуправления и их полномочия в сфере управления муниципальной собственностью : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституционное право; муниципальное право» / Е. Товарова ; Санкт-Петербургский гуманит. ун-т профсоюзов. – СПб., 2006. – 20 с.
16. Ходжаев П. Инновационное развитие рынка услуг пассажирского автомобильного транспорта в Республике Таджикистан (теория, методология, практика) : дисс. … докт. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / П. Ходжаев ; Таджикский гос. ун-т коммерции. –
Душанбе, 2016. – 354 с.
17. Завальна Ж. Адміністративний договір: теоретичні засади та застосування : автореф. дис. …докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Ж. Завальна ; Харківський нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 32 с.
18. Про затвердження Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 103 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/103-2015-%D0%BF.19. Бортник Н. Адміністративний договір як форма публічного управління в сфері організації послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування / Н. Бортник,
С. Єсімов // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2014. – № 810. – С. 11–16.
20. Sagaris L. Lessons from 40 years of planning for cycle-inclusion: Reflections from Santiago, Chile / L. Sagaris // Natural Resources Forum. – 2015. – № 39. – С. 64–81.
21. Коренькова С. Управление маркетинговой деятельностью в системе пассажирского транспорта общего пользования в муниципальном образовании : дисс. … канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / С. Коренькова ; Орловский гос. техн. ун-т. – Орел, 2007. – 213 с.
22. Про затвердження Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.
23. Апанасенко К. Теоретичні засади формування інституту права комунальної власності / К. Апанасенко // Економіка та право. – 2015. – № 2. – С. 62–68.
Опубліковано
2020-05-10