КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД У СФЕРІ БЮДЖЕТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • П. П. Латковський
Ключові слова: контроль, нагляд, фынансовий контроль, бюджетний контроль

Анотація

Статтю присвячено дослідженню контролю та нагляду в бюджетній діяльності. Сформульовано основні відмінності між ними. Обґрунтовано, що поняття контролю є ширшим, ніж поняття нагляду, маючи свої специфічні ознаки, а органи, які здійснюють контроль, наділені більш широкими повноваженнями, ніж наглядові органи

Посилання

1. Гаращук В.М. Контроль и надзор в государственном управлении / В.М. Гаращук. – Х. : Фолио, 2002. – 176 с.
2. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-п
.3. Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 215 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-п?test=Up9Mf3o6frtCOAU2ZihUsC3XHI4NYs80msh8Ie6.
4. Про Державну фіскальну службу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 236 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-п.
5. Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-п.
6. Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 537 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/537-2015-п.7. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 23-е изд. – М. : Русский язык, 1990. – 915 с.
8. Гіжевський В.К. Популярна юридична енциклопедія / В.К. Гіжевський, В.В. Головченко, В.С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 528 с.
9. Бахрах Д.Н. Административное право России : [учебник для вузов] / Д.Н. Бахрах. – М. : НОРМА – ИНФРА-М, 2000. – 640 с.
10. Старосьцяк Е. Элементы науки управления / Е. Старосьцяк. – пер. с польск. – М. : Прогресс, 1965. – 423 с.
11. Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом / В.Г. Афанасьев. – М. : Политиздат, 1977. – 381 с.
12. Беляев В.П. Контроль и надзор как формы юридической деятельности: вопросы теории и практики : дисс. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» / В.П. Беляев ; Саратовская гос. академия права. – Саратов, 2006. – 436 с.
13. Байтин М.И. Сущность права: современное нормативное правопонимание на грани двух веков / М.И. Байтин. – Саратов : СГАП, 2001. – 416 с.
14. Адушкин Ю.С. Российское административное право : [учебник] / Ю.С. Адушкин, В.М. Манохин. – Саратов : СГАП, 2003. – 496 с.
15. Савченко Л.А. Законодавче закріплення поняття фінансового контролю, завдань органів фінансового контролю та принципів їх діяльності / Л.А. Савченко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2000. – № 3. – С. 218–223.
16. Горшенев В.М. Контроль как правовая форма деятельности / В.М. Горшенев, И.Б. Шахов. – М. : Юридическая литература, 1987. – 176 с.
17. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля : дисс. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.12 «Финансовое право; бюджетное право; налоговое право; банковское право» / Е.Ю. Грачева ; Московский ин-т МВД России. – М., 2000. – 378 с.
18. Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора / В.М. Савицкий. – М. : Наука, 1994. – 382 с.
Опубліковано
2020-05-10