ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ВАГІТНИМИ ЖІНКАМИ ТА ЖІНКАМИ, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ, ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

  • Є. В Краснов
Ключові слова: труд жінок, трудові права, трудовий договор, гарантії, розірвання трудового договору

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей правового регулювання розірвання трудового договору з вагітними жінками і жінками, які мають дітей, за законодавством України та Республіки Білорусі. Охарактеризовані підстави та порядок припинення трудового договору з вагітними жінками та жінками, які мають дітей, за законодавством України та Республіки Білорусі. Внесені пропозиції щодо вдосконалення трудового законодавства України в цій сфері.

Посилання

1. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – Додаток до № 50. – Ст. 375.
2. Про практику розгляду судами трудових спорів : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 06.11.1992 р. // Юридичний вісник України. – 2008. – № 49. – Ст. 12.
3. Щодо звільнення вагітних жінок : Лист Мінпраці від 23.01.2007 № 13/13/116-07 // Праця і закон. – 2007. – № 2.
4. Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999 г. № 296-З / Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 106. – 2/1230.
5. О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины : Декрет Президента Республики Беларусь от 28.07.1999 г. // Собра-ние декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь. – 1999. – № 21. – Ст. 586.
6. О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде : Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29.03.2001 г. № 2 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2001. – № 39. – 6/277.
7. О внесении дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам заключения контрактов : Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.10.2004 г. № 1341 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2004. – № 172. –
5/15054.
8. О порядке применения Декрета Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 г. № 29 : Указ Президента Республики Беларусь от 12.04.2000 г. № 180 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2005. – № 137. – 1/6727.
9. Проект Трудового кодексу України від 1658 від 27.12.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221.
Опубліковано
2020-05-10