ЩОДО ЗМІСТУ ПОНЯТЬ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» ТА «ПРАВО НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ» В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ

  • А. І. Коровайко
Ключові слова: міжнародні стандарти прав людини, правова допомога, право на правову допомогу, кримінальне судочинство, забезпечення прав та свобод особи

Анотація

Статтю присвячено дослідженню змісту понять «правова допомога» та «право на правову допомогу» у їх застосуванні до сфери кримінального судочинства України. З цією метою здійснено аналіз національного законодавства, міжнародних актів у сфері прав людини та практики Європейського суду з прав людини. Підтримано точки зору вчених, які вважають «правову допомогу» більш широким поняттям, ніж «захист», а також розглядають її як одну з гарантій права на справедливий суд. Звернено увагу на те, що «правова допомога» також є елементом ефективного засобу юридичного захисту прав та свобод особи. Запропоновано авторське розуміння понять «правова допомога» та «право на правову допомогу». Видається доцільним право на правову допомогу виділити як окрему засаду кримінального провадження. Вказано на проблемні питання запровадження міжнародних стандартів права на правову допомогу в кримінальному судочинстві України.

Посилання

1. Банчук О.А. Правова допомога: зарубіжний досвід та пропозиції для України / автори-упоряд. О.А. Банчук, М.С. Демкова. – К. : Факт, 2004. – 336 с.
2. Конституции зарубежных государств : [учеб. пособие]. – 2-е изд., исправ. и доп. – М. : Издательство БЕК. – 586 с.
3. Конституції нових держав Європи та Азії / упоряд. С. Головатий. – К. : Укр. правн. фундація. Вид-во «Право», 1996. – 544 с.
4. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996. – № 30. – Ст. 141.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
6. Шаталюк С.Д. Моделі і досвід інших держав в забезпеченні громадян права на безоплатну правову допомогу / С.Д. Шаталюк // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. – 2013. – Т. 212, Вип. 200. – С. 156–159.
7. Черненко А.П. Співвідношення понять захисту і правової допомоги у кримінальному процесі / А.П. Черненко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «юридичні науки». – 2015. – № 1 (6). – С. 115–121.
8. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
9. Резолюція (78) 8 «Про юридичну допомогу і консультування», прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 2 березня 1979 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_132.
10. Коршенко А.В. Міжнарожно-правові стандарти права особи на правову допомогу та їх співвідношення з національними стандартами / А.В. Коршенко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 375–378
11. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Ейрі проти Ірландії» : Рада Європи, Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Справа від 09.10.1979 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_332.
12. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 02.06.2011 № 3460-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.
13. Варфоломеєва Т.В. Защита в уголовном судопроизводстве / Т.В. Варфоломеєва. – К. : Ин-т адвокатуры при Киевском ун-те им. Тараса Шевченко, 1998. – 204 с.
14. Про соціальні послуги : Закон від 19.06.2003 № 966-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/966-15.
15. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) № 23-рп/2009 від 30 вересня 2009 року [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-09.
16. Личко В.С. Поняття та види правової допомоги / В.С. Личко // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 50. – С. 419–425.
17. Стаматіна М.В. Поняття та сутність безоплатної правової допомоги в Україні / М.В. Стаматіна // Право і безпека. – 2012. – № 3. – С. 135–139.
18. Шрамко Ю.Т. Конституційне право на правову допомогу в Україні: актуальні питання закнодавчого регулювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституционное право; муниципальное право» / Ю.Т. Шрамко. – К., 2016. – 19 с.
19. Загальна теорія держави і права : [підр. для студентів юрид. вищих навч. закладів] / М.В. Цвік,
О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. – Х. : Право, 2011. – 584 с.
Опубліковано
2020-05-10