ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

  • Амалія Гончарук
  • А. В. Журавльов
Ключові слова: судові рішення, постанова, визначення, судова практика, судовий прецидент

Анотація

У статті наведені конкретні пропозиції змін до адміністративного процесуального законодавства, за умови введення в дію яких в Україні де-юре буде введено прецедент як джерело права та визначено правила його застосування. Запропоновані зміни до Кодексу адміністративного судочинства, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Серед наданих пропозицій – додання до Кодексу адміністративного судочинствf України таких статей, як стаття 114-1 «Судовий прецедент», стаття 2443 «Відступлення від обов’язковості застосовування судових рішень як прецеденту», стаття 2444 «Визнання судового рішення прецедентом» та ін.Викладено зміст статей законів, що пропонуються до включення та змін.

 

Посилання

1. Кузьмишин В. Причини виникнення та шляхи розв’язання проблемних питань, пов’язаних із соціальними спорами / В. Кузьмишин // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2012. – № 1. – С. 26–30.
2.ПорівняльнатаблицядопроектуЗаконуУкраїни«ПровнесеннязміндоКодексуадміністра тивного судочинства України(щодо судової реформи)»[Електроннийресурс].–Режимдоступу:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT2049.htm
3.КоваленкоН.Прецедентивадміністративномусудочинстві/Н.Коваленко//Прикарпатський юридичнийвісник.–2016.–№1.–С.142–147.
Опубліковано
2020-05-10