СТАВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ДО ВЛАСНОСТІ

  • А. М. Далекорей
Ключові слова: власність, право, держава, закон, політика, особа, статус, ситуація, народ

Анотація

Стаття присвячена висвітленню сутності інституту власності в Україні; обґрунтовано умови та специфіку ставлення сучасної правової держави до власності.

Посилання

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 40–44. –
Ст. 356.
3. Галунько В.В. Охорона права власності: адміністративно-правові аспекти : [монографія] /
В.В. Галунько. – Херсон : ХМД, 2008. – 348 с.
4. Цивільне право України : у 2-х кн. : [підруч.] / за заг. ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К. :
Юрінком Інтер, 2004. – 719 с.
5. Домашенко М.В. Власність і право власності. Нариси з історії, філософії, теорії і практики ре-
гулювання відносин власності в Україні / М.В. Домашенко, В.Є. Рубаник. – Х. : Факт, 2014. – 328 с.
6. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради. – 2003. –
№ 52. – С. 180.
7. Розгон О.В. Межі та обмеження права власності : [монографія] / О.В. Розгон – Х. : Істина,
2014. – 187 с.
8. Спасибо І.А. Набуття права власності в цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук : спец. 12.00.03 / І.А. Спасибо ; НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук
Україні. – К., 2009. – 18 с.
9. Перчеклій І. Питання змісту конституційного права власності Українського народу на природні
ресурси / І. Перчеклій // Місце і роль Конституції України у розвитку правової системи та реалізації
цивілізаційного вибору українського народу : матеріали Міжнародної науково-практичної конферен-
ції // Соціологія права. – 2015. – № 1–2. – C. 107–112.
Опубліковано
2020-05-10