ОСОБЛИВОСТІ ПОРЯДКУ СТВОРЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ АКЦІОНЕРНИХ КОМПАНІЙ

  • Л. А. Волкова
Ключові слова: акціонерне суспільство, деравжне акціонерне суспільство, державно акціонерна компанія, створення ДАК, припинення ДАК

Анотація

У статті розглянуто ключові питання законодавчого регулювання порядку створення та припинення державних акціонерних компаній. За результатами аналізу чинного законодавства та іноземного досвіду подано авторське бачення проблем у зазначеній сфері та перспективи їх подолання.

Посилання

1. Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності 2015-2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-vreytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-0.
2. Довгань Л.П. Фінанси акціонерних товариств в умовах трансформації економіки : автореф. дис... канд. екон. наук : спец. 08.04.01 / Л.П. Довгань ; Акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2002. – 20 с.
3. Державний сектор і функції держави у період кризи : [монографія] / [О.Й. Пасхавер та ін.]. – К. : Фонд Відродження, 2009. – 129 с.
4. Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50-51. – Ст. 384.
5. Про приватизацію державного майна : Закон України від 4 березня 1992 р. // Відомості Верхоної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 348.
6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України від 14.05.1992 р. № 2343-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31. – ст. 440.
7. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22. – Ст. 144.
8. Деякі актуальні питання вдосконалення нормативно-правового регулювання оренди державного майна : Роз’яснення від 07.02.2011 р. / Мінюст України // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – № 24. – с. 5.
9. Про корпоратизацію підприємств : Указ Президента України від 15.06.1993 р. № 210/93 / Офіційний сайт ВРУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/en/210/93.
10. Реєстр корпоративних прав держави у статутних капіталах господарських товариств станом на 20.06.2016 р. / Офіційний інформаційний сервер Фонду державного майна України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.spfu.gov.ua.11. Селіванова І.А. Проблеми правового статусу акціонерних товариств, в яких держава є акціонером / І.А. Селіванова // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 9 (109). – С. 44-48.
12. Сумленный С. Опаздывающие железные дороги / С. Сумленный // Эксперт. – 2007. – № 43. – С. 43.
13. Подцерковний О.П. Проблеми відображення у праві реального змісту економічних відносин / О.П. Подцерковний // Університетські наукові записки. – 2012. – № 1. – С. 393-399.
14. Черненко О.А. Організаційно-правові форми державного підприємства : автореф. дис ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 / О.А. Черненко. – К., 2011. – 20 с.
15. Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua.
16. Даценко І. Поняття і статус підприємства державної форми власності у контексті чинного законодавства України / І. Даценко // Право України. – 2005. – № 3. – С. 56-59.
17. Винар Л.В. Правовий статус юридичних осіб, заснованих державою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Л.В. Винар // Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2006. – 20 с.
Опубліковано
2020-05-10