ОКРЕМІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ҐЕНДЕРУ В СУДДІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

  • Ю. Ю. Боброва
Ключові слова: суд, суддя, ґендер, суддівська діяльність, жінка, чоловік

Анотація

У статті піднімається проблематика ґендерного виміру суддівської діяльності в контексті та-
ких питань як ґендерна дискримінація, ґендерна рівність, ґендерна асиметрія за статевою ознакою.
Оскільки ключовим поняттям досліджуваної проблеми є ґендер, то приділено увагу розкриттю змісту
та сутності цього поняття як міжгалузевого феномену.

Посилання

1. Ґендерний підхід : історія, культура, суспільство / ред. Л. Гентош. Львів : ВНТЛ-Класика.
2003. 250 с.
2. Карруж М. URL: http://kristina-sikora.blogspot.com/2010/04/blog-post_21.html
3. Вілкова О.Ю. Конструктивні та деструктивні вияви ґендерних стереотипів. Український
центр політичного менеджменту. Грудень, 2011. URL: http:// www.politik.org.ua/vid/magcontent.
php3?m=8&n=53&c=113139
Актуальні проблеми держави і права
4. Итоги тридцатой сессии Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин.
Записка Генерального секретаря URL: http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw48/crp3-r.pdf.
5. Андріїв В. Жінки та ринок праці : деякі ґендерні аспекти. Рівність жінок та чоловіків
в Україні. Правові аспекти: матеріали міжн. наук. – практ. конф. (Київ, 20–21 лист. 2000 р.) /
Упр. гуманіт. розвитку Секретаріату Каб. Мін. України, проект ПРООН «Сприяння ґендерній рів-
ності», Ініціативна ґендерна група у Верховній Раді України, Всеукр. громадська організація
«Ліга жінок – виборців України «50/50». Київ : Логос, 2001. С. 174–177.
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укладач та гол. ред. В. Т. Бусел. Київ;
Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. 1440 с.
7. Воронина О.А. Феминизм и гендерное равенство. Москва : Эдиториал УРСС, 2003. 320 с.
8. Попов М.П. Механізми державного управління в сфері ґендерної політики: міжнародний
досвід та перспективи України. Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр Одеса : Фенінс, 2005.
Вип. 24. С. 65–77.
9. Джокьякартские принципы применения международно-правовых норм о правах человека в от-
ношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности. URL: http://www.yogyakartaprinciples.
org/principles_ru.pdf.
10. О структуре «ООН-женщины» URL: http://www.compet.kh.gov.ua/images/MTD/Katalogi/
EOS_forum.pdf
11. Кісь О. Дефініції фемінізму. Незалежний культурологічний часопис «Ї». 2000. № 17. С. 19.
12. Кіммел М. Відмінні інституційні контексти використовують та породжують різні форми ма-
скулінності та фемінності. Ґендероване суспільство / Пер. з англ. Київ : Сфера, 2003. 494 с.
13. Оніщенко Н., Матвієнко О. Ґендерні правовідносини: поняття, сутність, природа та значення.
Держава та право. юрид. та політ. науки: Зб. наук. пр. Київ : Ін-т держави та права ім. В.М. Корець-
кого НАН України, 2006. Вип. 33. С. 90–96.
14. Кутова Н.А. Ґендер та освіта. Жінка в Україні: Міжвід. наук. зб. / за ред. А.І. Комарової та ін.
Київ : Друкарський відділ наук.-дослід. інституту «Проблеми людини», 2001. Т. 23. С. 465–489.
15. Про рівність статей : Закон Боснії та Герцеговини від 21 черв. 2002 р.
16. Мельник Т. М. Міжнародний досвід ґендерних перетворень. Київ : Логос, 2004. С. 178–186.
Опубліковано
2019-12-19