ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

  • В. С. Віткова
Ключові слова: конституціалізація, право на медичну допомогу, ліки, забеспечення ліками

Анотація

У статті виявлено та охарактеризовано напрям конституціоналізації, пов’язаний із необхідністю приведення положень низки законів України у відповідність до Конституції України, а саме перегляд правового регулювання питань доступу та застосування наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у медичних цілях (для усунення конфлікту між правом людини на медичну допомогу та правом людини на повагу до гідності, з одного боку, та правом на охорону здоров’я, з іншого боку)

Посилання

1. Ціборовський О.М. Шляхи систематизації законодавства України у сфері охорони здоров’я / О.М. Ціборовський, С.В. Істомін, В.М. Сорока. – К., 2011. – 72 с.
2. Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова нація» на 2009-2013 роки : схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.05.2008 р. № 731-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/731-2008-р.
3. Гладун З.С. Адміністративно-правове регулювання охорони здоров’я населення в Україні :[монографія] / З.С. Гладун. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 720 с.
4. Литовкина Л.И. Законодательство в области обеспечения лекарственной безопасности в контексте конституционного права на охрану здоровья / Л.И. Литовкина. // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2013. – № 22. – С. 92–97.
5. Микитенко О. Аптечні наркотики онлайн / О. Микитенко, Ю. Ромась [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://texty.org.ua/pg/blog/nartext/read/54044/Aptechni_narkotyky_onlajn.
6. Васильченко О.П. Принцип рівності прав і свобод людини і громадянина та його ціннісні виміри в конституційному праві Україні / О.П. Васильченко. – К. : Арт Економі, 2015. – 476 с.
7. Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1071 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1071-96-%D0%BF.
8. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
9. Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1303-98-%D0%BF.
10. Мішина Н.В. Конституційні права людини : до питання удосконалення регламентації / Н.В. Мішина // Юридичний вісник. – 2013. – № 3. – С. 43–46.
11. Мішина Н.В. Конституційна скарга в Україні: можливості використання досвіду США / Н.В. Мішина // Право США. – 2013. – № 1-2. – С. 258–266.
Опубліковано
2020-05-10