ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СУВЕРЕННОЇ РІВНОСТІ ДЕРЖАВ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ФІНАНСОВОМУ ПРАВІ

  • О. Р. Вайцеховська
Ключові слова: принцип суверенної рівності держав, міжнародне фінансове право, міжнародний фінансовий правопорядок, преференційний режим, «зважене» голосування, міжнародна фінансова організація

Анотація

У статті розглянуто сутність принципу суверенної рівності держав в міжнародному фінансовому
праві. На підставі аналізу положень міжнародних документів, що закріплюють принципи функціо-
нування міжнародного фінансового правопорядку, проаналізовано особливості реалізації принципу
суверенної рівності держав в практиці сучасних міждержавних фінансових відносин.

Посилання

1. Сырых В.М. Теория государства и права : Учебник. Москва : Юридический Дом «Юстиц-
информ», 2001. 592 с.
2. Курс международного права : Основные принципы международного права : в 7 т. / рецензенты
Г.П. Жуков, Д.И. Фельдман, В.Н. Лихачев. Москва : Наука, 1989-1993. Т. 2. 1989. 240 с.
3. Лазебник Л.Л. Міжнародне фінансове право : навч. пос. Київ : Центр учбової літератури, 2008.
312 с.
4. Шумилов В.М. Международное финансовое право. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. Москва :
Междунар.отношения, 2011. 328 c.
5. Международное право : учебник / Г.И. Тункин, Д.И. Фельдман, И.И. Лукашук и др. Москва :
Юрид. лит., 1982. 568 с.46
Актуальні проблеми держави і права
6. Международное право : учебник / Л.А. Анисимов, К.Г. Борисов, Э. . Кривчикова и др.
Москва : Международные отношения, 2000. 714 с.
7. Тункин Г.И. Право и сила в международной системе : монография. Москва : Международные
отношения, 1983. 200 с.
8. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії : Підручник /
за ред..В.Г.Буткевича. Київ : Либідь, 2002, 608 с.
9. Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва від 01.08.1975р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/994_055/ find?text=%E2%FB%E3%EE
10. Хартія економічних прав та обов’язків держав від 12 грудня 1974 року. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_077
11. Резолюція 3201 (S-VI) від 1 травня 1974 року, яка закріплює Декларацію про встановлення
нового міжнародного економічного порядку. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_339
12. Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції: монографія / Ю.П. Битяк, І.В. Яко-
вюк, С.Г. Серьогіна та ед.; за ед... Ю.П. Битяка, І.В. Яковюка. Київ : Ред.журн. «Право України»,
2012. 336 с.
13. Королев М.А. Наднациональность с точки зрения международного права. Московский журнал
международного права. 1997. № 2. С. 3–20.
14. Статті Угоди Міжнародного валютного фонду від 22 липня 1944 року. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_921/page
15. Віденська конвенція про міжнародні договори від 23 травня 1969року. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_118
16. Угода про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку від 29 травня 1990 року
Опубліковано
2019-12-19