РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

  • І. В. Болокан
Ключові слова: реалізація, реалізація норм права, об’єкт реалізації, ціль реалізації, практичні дії суб’єктів реалізації, вольовий характер дій при реалізації, забезпеченість державою процесу та результату реалізації прав

Анотація

У статті аналізуються зміст правої категорії «реалізація норм права» та основні ознаки цього поняття, які виокремлюються в доктрині загальної теорії права. На підставі дослідження різноманітних підходів до виокремлення й характеристики ознак реалізації правових норм обґрунтовується авторська позиція щодо таких ознак.

Посилання

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.
2. Новий словник української мови : в 3 т. / уклад. : В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. – 2-ге вид., випр. – К. : Аконіт, 2008–2008. – Т. 3 : П – Я. – 2008. – 864 с.
3. Тлумачний словник української мови : [понад 12 500 статей (близько 40 000 слів)] / за ред. В.С. Калашника. – 2-ге вид., випр. і доп. – Х. : Прапор, 2005. – 992 с.
4. Тлумачний словник сучасної укр6. Сучасний тлумачний словник української мови / уклад. : Л.П. Олексієнко, О.Л. Шумейко. – К. : Кобза, 2002. – 544 с.
7. Сучасна правова енциклопедія / [О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко та ін.] ; за заг. ред. О.В. Зайчука. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 384 с.
8. Теория государства и права : [учебник] / под ред. В.К. Бабаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2006. – 637 с.
9. Теорія держави і права для підготовки до іспиту : [навч. посібник] / [Л.П. Самофалов, А.В. Старостюк, Т.Л. Кононець та ін.] ; за ред. В.С. Шилінгова. – К. : КНТ, 2008. – 228 с.
10. Акмалова А.А. Теория государства и права. Вопросы и ответы : [учеб. пособие] / А.А. Акмалова, В.М. Капицын. – М. : ИД «Юриспруденция», 2005. – 184 с.
11. Теорія права і держави : [підручник] / [І.В. Борщевський, А.С. Васильєв, Л.М. Зілковська та ін.] ; за заг. ред. А.С. Васильєва. – К. : КНТ, 2009. – 464 с.
12. Словарь по обществознанию : [учеб. пособие для абитуриентов вузов] / [Ю.Ю. Петрунин, М.И. Панов, Л.Б. Логунова и др.] ; под ред. Ю.Ю. Петрунина. – 6-е изд. – М. : КДУ, 2011. – 512 с.
13. Теорія держави і права : [посібник для підготовки до держ. іспитів] / [Д.В. Лук’янов, С.П. Погребняк, Г.О. Христова] ; за заг. ред. О.В. Петришина. – Х. : Право, 2012. – 192 с.
14. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Енциклопедичний курс : [підручник] / О.Ф. Скакун. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : Еспада, 2009. – 752 с.
15. Теория государства и права : [учебник] / под ред. А.И. Денисова. – М. : Юридическая литература, 1980. – 432 с.
16. Теория государства и права : [учебник] / [А.В. Малько, Д.А. Липинский, Д.В. Березовский, А.А. Мусаткина] ; отв. ред. А.В. Малько. – 2-е изд., стереотип. – М. : КНОРУС, 2007. – 400 с.
17. Теория государства и права / под ред. С.С. Алексеева. – М. : Юридическая литература, 1985. – 480 с.
18. Теорія держави і права : [підручник] / [С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальський] ; за ред. С.Л. Лисенкова. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 448 с.
19. Теорія держави і права : [навч. посібник] / упор. Л.М. Шестопалова. – К. : Прецедент, 2004. – 224 с.
20. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : [навч. посібник] / П.М. Рабінович. – 5-те вид., зі змінами. – К. : Атіка, 2001. – 176 с.
21. Крестовская Н.Н. Теория государства и права: государственный экзамен / Н.Н. Крестовская, Ю.Н. Оборотов, А.Ф. Крыжановский, Л.Г. Матвеева. – 5-е изд. – Х. : Одиссей, 2009. – 256 с.
22. Теория государства и права : [курс лекций] / под ред. М.Н. Марченко. – М. : Зерцало, 1998. – 476 с.
23. Теория государства и права : [курс лекций] / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2000. – 776 с.
24. Теория государства и права : [учебник для вузов] / под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – 2-е изд., изм. и доп. – М. : НОРМА – ИНФРА-М, 2000. – 616 с.
25. Теория государства и права : [учебник] / под ред. А.М. Васильева. – 2-е изд. – М. : Юридическая литература, 1983. – 416 с.
26. Явич Л.С. Сущность права. Социально-философское понимание генезиса, развития и функционирования юридической формы общественных отношений / Л.С. Явич. – Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1985. – 208 с.
27. Тихомиров Ю.А. Теория закона / Ю.А. Тихомиров. – М. : Наука, 1982. – 258 с.
28. Термінологія законодавства // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/term/r/page2.
29. Скакун О.Ф. Теорія права і держави : [підручник] / О.Ф. Скакун. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 520 с.
30. Теория государства и права / под ред. С.С. Алексеева. – М. : Юридическая литература, 1985. – 480 с.
31. Теория государства и права : [учебник] / под ред. Б.С. Крылова. – М. : Юридическая литература, 1980. – 328 с.аїнської мови: загальновживана лексика : [близько 60 000 слів] /за заг. ред. В.С. Калашника. – Х. : ФОП Співак Т.К., 2009. – 960 с.
5. Куньч З.Й. Універсальний словник української мови / З.Й. Куньч. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 848 с.
Опубліковано
2020-05-10