КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • К. В. Бержена
Ключові слова: інститути Європейського Союзу, принципи організації і діяльності, імплементація

Анотація

У статті визначаються види та досліджується сутність принципів організації й діяльності інститутів ЄС, що мають бути імплементовані в національне адміністративне законодавство; запропонована їх класифікація, розроблені пропозиції щодо ефективного запровадження цих принципів у національну правову систему.

 

Посилання

1. Пухтецька А.А. Європейські принципи адміністративного права та їх запровадження в законодавстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / А.А. Пухтецька ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецько-
го НАН України. – К., 2009. – 20 с.
2. Консолідовані версії договору про Європейський Союз та договору про функціонування Європейського Союзу // Офіційний вісник Європейського Союзу. – 2010/С 83/01. – 30.03.2010. – 403 с.
3. European Principles for Public Administration / SIGMA Papers. – No. 27, OECD Publishing. – 1999. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd-ilibrary.org/governance/europeanprinciples-for-public-administration_5kml60zwdr7h-en.
4. Колпаков В.К. Європейські стандарти адміністративного права / В.К. Колпаков // Адмінстративне право і процес. Науково-практичний журнал. – № 3(9). – 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/3-9-2014-jubilee/item/376-yevropeyski-standarty-administratyvnoho-prava-kolpakov-v-k.
5. Договор о Европейском союзе от 7 февраля 1992 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_029/ed19920207.
Опубліковано
2020-05-10