ІНФОРМАЦІЙНА ФУНКЦІЯ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ: ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

  • Є. Є. Бамбізов
Ключові слова: податкова інформація, функції держави, інформаційна функція, інформаційна функція податкових органів, комуникативна функція податкових органів

Анотація

Проаналізовано доктринальні підходи щодо визначення поняття «функції держави», «функції державного органу», «функції органів державної влади», а також визначено співвідношення зазначених категорій; надано авторське визначення поняття «інформаційна функція податкових органів» та окреслено основні напрями її реалізації.

Посилання

1. Шепета О.В. Адміністративно-правові засади технічного захисту інформації : [монографія] / О.В. Шепета. – К. : ФОП О.С. Ліпкан, 2012. – 296 с.
2. Ліпкан В.А. Систематизація інформаційного законодавства України : [монографія]. / В.А. Ліпкан, В.А. Залізняк ; за заг. ред. В.А. Ліпкана. – К., 2012. – 304 с.
3. Ліпкан В.А. Консолідація інформаційного законодавства України : [монографія] / В.А. Ліпкан, М.І. Дімчогло / за заг. ред. В.А. Ліпкана. – К. : ФОП О.С. Ліпкан, 2014. – 416 с.
4. Ліпкан В.А. Інкорпорація інформаційного законодавства України : [монографія] / В.А. Ліпкан, К.П. Череповський / за заг. ред. В.А. Ліпкана. – К. : ФОП О.С. Ліпкан, 2014. – 408 с.
5. Ліпкан В.А. Адміністративно-правовий режим інформації з обмеженим доступом в Україні : [монографія] / В.А. Ліпкан, В.Ю. Баскаков / за заг. ред. В.А. Ліпкана. – К. : ФОП О.С. Ліпкан, 2013. – 344 с.
6. Ліпкан В.А. Правовий режим податкової інформації в Україні : [монографія] / В.А. Ліпкан, О.В. Шепета, О.А. Мандзюк / за заг. ред. В.А. Ліпкана. – К. : ФОП О.С. Ліпкан, 2015. – 404 с.
7. Борисов А.Ю. Государственная политика в области информационной безопасности на современном этапе : дис. ... канд. полит. наук : спец. 23.00.02 / А.Ю. Борисов – М., 2006. – 166 с.
8. Тихомиров О.О. Забезпечення інформаційної безпеки як функція сучасної держави : [моногр.] / О.О. Тихомиров; заг. ред. Р.А. Калюжний. – Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НА СБ України, 2014. – 196 с.
9. Теорія держави і права : [навч. посіб.] / [заг. ред. В.В. Копєйчиков]. – К. : Юрінформ, 1995. – 192 с.
10. Оксамытный В.В. Теория государства и права : [учебник для студ. высших учеб. завед.] / В.В. Оксамытный. – М. : Изд-во «ИМПЭ-ПАБЛИШ», 2004. – 563 с.
11. Глебов А.П. К теории функцій государства / А.П. Глебов / Каск Л.И. Функции и структура государства / Л.И. Каск. – Л. : Изд. ЛГУ, 1969. – 64 с.
12. Загальна теорія держави і права : [підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / [М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. – Харків :
Право, 2009. – 584 с.
13. Про Державну фіскальну службу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 236 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 55. – Ст. 1507.
14. Скакун О.Ф. Теория государства и права : [учеб.] / О.Ф. Скакун. – Х. : Консум, 2000. – 245 с.
15. Погорілко В.Ф. Функції української держави та їх правові основи / В.Ф. Погорілко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – № 1. – С. 10–12.16. Васенина А.Н. Информационная функция современного российского государства : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; История учений о праве и государстве» / А.Н. Васенина. – Н. Новгород, 2007. – 36 с.
17. Никодимов И.Ю. Информационно-коммуникативная функция государства и механизм ее реализации в современной России (теоретический и сравнительно-правовой анализ) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история правовых учений» /
И.Ю. Никодимов. – СПб., 2001. – 40 с.
18. Костецька Т. А. Інформаційна функція держави: конституційні та інституаційні аспекти / Т.А. Костецька // Держава і право. – 2010. – № 47. – С. 113–119.
Опубліковано
2020-05-09