ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОРЕНДНОЇ ФОРМИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У НАУКОВО-ОСВІТНІЙ СФЕРІ В УКРАЇНІ

  • А. Г. Федосова
Ключові слова: оренда, державно-приватне партнерство, муніципально-приватне партнерство, оренда державного та комунального майна, форми державно-приватного партнерства

Анотація

Федосова А. Г. Особливості здійснення орендної форми державно-приватного партнерства науково-освітній сфері в Україні. – Стаття.
Статтю присвячено дослідженню сутності, особливостей, проблем та перспектив оренди як форми державно-приватного партнерства у сфері освіти і науки в Україні. Розкрито специфіку об’єкту
та суб’єктів орендних відносин в рамках ДПП-механізму. Доведено, що ДПП у формі оренди є ефективним засобом розвитку сфери освіти і науки та вирішення соціальних проблем в країні, оскільки
дає змогу, з одного боку, залучити приватні інвестиції в розвиток вітчизняних закладів освіти і науки, а з іншого – звільнити державу від ряду витрат на утримання таких закладів, а також, що використання орендних проектів для розміщення у державних освітньо-наукових установ інноваційних підприємств сприятиме не лише ефективному використанню приміщень та матеріально-технічної
бази закладів, а й допоможе створити додаткові можливості для комерціалізації результатів наукової роботи, розвитку наукоємних підприємств, підтримати інноваційну діяльність.

Посилання

1. Про оренду державного та комунального майна : Закон України № 2269-ХІІ від 19.04.1992.
Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#Text
(дата звернення: 01.02.2022).
2. Алексеєнко О. П. Співвідношення державно-приватного партнерства та оренди державного і комунального майна. Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень ‘2012 :
матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (20–31 березня 2012 р.). URL:
https://sworld.education/konfer26/265.pdf (дата звернення: 01.02.2022).
3. Доценко-Білоус Н. О. Чи потрібен державі партнер. Економічна правда. 2011. 6 жовтня. URL:
https://www.epravda.com.ua/columns/2011/10/6/300711 (дата звернення: 01.02.2022).
4. Про державно-приватне партнерство : Закон України № 2404-VI від 01.07.2010. Офіційний
сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text (дата звернення: 01.02.2022).
5. Про освіту : Закон України № 2145-VIII від 05.09.2017. Офіційний сайт Верховної Ради України.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 01.02.2022).
6. Stefano Stanghellini, Sergio Copiello. Urban Models and Public-Private Partnership / eds. Remo
Dalla Longa. Milano : Springer, 2011. 270 p.
7. Urban Models and Public-Private Partnership / eds. Remo Dalla Longa. Milano : Springer,
2011. P. 109–131.
8. M. Pendlebury, S. Ismail. The Private Finance Initiative (PFI) in Schools: The Experiences of Users.
Financial Accountability & Management. 2006. № 22(4). P. 381–404.
9. Шликов Д. В. Правова природа оренди майна як форми державноприватного партнерства :
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» ;
Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2010. 20 с.
10. Вінник О. М. Угоди державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання.
Право та інноваційне суспільство : електрон. наук. вид. 2013. Вип. 1. С. 18–37 URL: http://apir.org.ua/
wp-content/uploads/2014/11/vinnyk_ua.pdf (дата звернення: 01.02.2022).
11. Державно-приватне партнерство як механізм реалізації нової регіональної політики: можливості застосування та практичні аспекти підготовки і впровадження інвестиційних проектів. Звіт
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. 2017.
URL: http://rdpa.regionet.org.ua/images/129/PPP_report_U-LEAD_30_10_2017.pdf (дата звернення:
01.02.2022).
Опубліковано
2022-04-20