THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE FUNCTIONS OF ECONOMIC PROCEDURAL LAW

  • A. V. Matvieieva
  • L. V. Yerofyeyenko
Ключові слова: господарське процесуальне право, функції господарського процесу, класифікація функцій господарського процесу

Анотація

Матвєєва А. В., Єрофєєнко Л. В. Роль та значення функцій господарського процесуального
права. – Стаття.
Стаття присвячена основним проблемам правового визначення місця та ролі функції в системі господарського процесуального права. Авторами проаналізовано історико-правові підвалини розвитку процесуального права, а також розуміння сутності функцій господарського процесу та їх видів. Надано пропозиції щодо тлумачення та класифікації функцій господарського процесуального права.

Сьогодні надзвичайно актуальним є визначення та класифікація функцій господарського процесуального права з метою визначення їх місця та ролі в розрізі аналізу сучасного процесуального права.
Природа галузі господарського процесуального права виявляється як соціально-нормативного регулятора. Виходячи з цього, його функції мають велике значення для ефективності захисту прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб, громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи та набули в установленому порядку
статусу суб’єкта господарювання. суб’єкт господарювання, державні та інші органи, фізичні особи,
які не є суб’єктами господарювання. Проте зараз проблема полягає в тому, що результати інтелектуальної праці, виражені в інтелектуальній власності, хоч і повинні приносити відчутний дохід, але не
завжди на практиці. Необхідною передумовою отримання прибутку є використання майна, введення його в господарський обіг.
Важливим для розуміння сутності функцій господарського процесу є періодизація етапів становлення процесуального права на українських землях: 1) перший період – це часи Київської Русі
(давньоруського), коли суд був підпорядковувався адміністрації, тобто був її невід’ємною частиною;
2) II період – XIV–XIX ст. (дореволюційний). Створення державних інституцій для вирішення справ, закріплення українського звичаєвого права в нормативно-правових актах та адміністративно-судовій практиці (друга половина XVII ст.), формування т.зв. писаного права; 3) III період – 1917–1991 рр. (радянський). Запровадження нових методів організації економіки та централізованого планування призвело до створення системи державних судів, для яких характерне використання їх як засобу непрямого впливу на суспільні відносини з боку органів державної влади; 4) IV період – з 1991 р. по теперішній час (пострадянський), пов’язаний із здобуттям незалежності України та створенням.
Функції держави класифікують за їх соціальною значущістю, тривалістю дії, сферою діяльності, формою консолідації тощо. Переважно всі ці критерії можна застосувати до класифікації функцій економічного процесу з урахуванням його особливостей. Наприклад, за критерієм тривалості функції господарський процес можна поділити на постійні та тимчасові. До постійних належать регуляторна, охоронна, економічна, політична, інформаційна функції, а до тимчасових – моніторингова та інтеграційна. За критерієм меж права функції поділяються на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх функцій економічного процесу відносять економічну, політичну, а внутрішню – регулятивну, охоронну, компенсаційну та оздоровчу.

Посилання

1. Калюжний Р. А., Атаманчук І. В. Розвиток процесуального права України. К. : «МП Леся».
2015. 188 с.
2. Радько Т. Н. Функции права. Общая теория права / под ред. В. К. Бабаева. Н. Новгород,
2003. С. 272.
3. Антошина И. Традиционные и нетрадиционные функции украинского права. Юридичний
вісник. 2014. № 2. С. 21–27.
4. Сладкова О. Б. Информационный мониторинг как социальная технология: культурологический аспект. Культурология: альманах-ежегодник. Вып. 8. М. : МГУКИ, 2000. С. 150–160.
5. Господарське процесуальне право : підручник / за заг. ред. к. ю. н. В. Д. Чернадчука. Суми :
ВТД «Університетська книга». 2008. 378 с.
6. Загальна теорія держави та права: підручник / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та
ін. ; за ред. д. ю. н., проф., акад. НАПрН України М. В. Цвіка, д. ю. н., проф., акад. НАПрН України
О. В. Петришина. Х. : Право. 2010. 584 с.
7. Кузнецов И. А. Понятие и классификация функций права и государства: новые подходы.
Право. Законность. Демократия : сборник научных трудов. 2003. С. 136.
8. Палазян А. С. Принципы систематизации функций права. Юридический мир. 2009. № 2. С. 51–54.
Опубліковано
2022-04-20