ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ

ОКРЕМІ АСПЕКТИ

  • Т. В. Лісова
Ключові слова: землі, ґрунти, відновлення, використання, правовий механізм, механізм правового регулювання, зміст, структура, комплексність, засоби

Анотація

Лісова Т. В. Правовий механізм відновлення земель: окремі аспекти. – Стаття. Статтю присвячено проблемі правового механізму відновлення земель. Досліджено зміст, структуру та особливості правового механізму відновлення земель. У статті зазначається, що перші наукові доробки щодо механізму правового регулювання були напрацьовані ще за радянську добу. У той історичний період з’являються перші дослідження, присвячені вивченню яких механізму правового регулювання. Підкреслюється актуальність вказаного питання в сучасних умовах. Наведено різні позиції вчених щодо розкриття зазначеної категорії. Наголошено, що серед науковців бракує одностайності в розумінні категорії «механізм правового регулювання». Підкреслюється, що вказаній категорії, як певній системі правових засобів, притаманна комплексність. Зроблено наголос на тому, що категорії «механізм правового регулювання» і «правове регулювання» нерозривно пов’язані між собою. Вказані два погляди на правове регулювання суспільних відносин: правове регулювання, як процес впливу держави на суспільні відносини через норми права, ґрунтується на предметі й методі такого регулювання; воно є сукупністю норм права, що регламентують ті чи інші суспільні відносин. Зазначається, що в умовах близького до критичного стану земель, посилення їх деградації особливої актуальності набуває дослідження правового механізму відновлення земель. Акцентовано увагу на структурі правового механізму відновлення земель, який складається зі складників, об’єднаних прагненням досягти відповідної мети. Вказується, що до змісту зазначеного механізму входять правові норми, присвячені регламентації заходів відновлення земель, відшкодуванню втрат сільськогосподарського й лісогосподарського виробництва. Зроблено пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення у вказаній сфері. У статті головним засобом забезпечення дії юридичних норм розглядаються правовідносини. Правовим підґрунтям правового механізму є нормативно-правові акти. Підкреслюється, що вагомим складником правового механізму відновлення земель виступає юридична відповідальність за порушення законодавства в цій сфері.

Посилання

1. Лазарєва О. В. Методичні аспекти формування економіко-екологічного механізму управління
землекористуванням. Економіка АПК. 2006. № 12. С. 62–65.
2. Головіна О. Л. Формування збалансованого землекористування в сільському господарстві.
Збалансоване природокористування. 2017. № 3. С. 108–112.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / упоряд. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь :
ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
4. Энциклопедический словарь / под ред. Б. А. Введенского. Москва : Гос. науч. издат. «Большая
советская энциклопедия». Т. 2. 1954. 720 с.
5. Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. Москва :
Юрид. лит., 1966. 187 с.
6. Васильев А. В. Теория государства и права : курс лекций. Москва : ФЛИНТА : МПСИ, 2006. 200 с.
7. Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник. Харьков : Консум, 2000. 704 с.
8. Абрамова А. А. Эффективность механизма правового регулирования : автореф. дисс. … канд.
юрид. наук : 12.00.01 / Красноярск. гос. ун-т. Красноярск, 2006. 24 с.
9. Осипов М. Ю. Механизм правового регулирования и механизм реализации права: понятие
и соотношение. Современное право. 2013. № 12. С. 16–21.
10. Шундиков К. В. Правовые механизмы: основы теории. Государство и право. 2006. № 12. С. 12–21.
11. Коструба А. В. Юридичні факти в механізмі правоприпинення цивільних відносин : монографія. Київ : Ін Юре, 2014. 416 с.
12. Сімутіна Я. В. Щодо механізму правового регулювання трудових відносин у сучасних умовах.
Часопис Київського ун-ту права. 2015. Вип. 3. С. 188–192.
13. Калашник О. М. Механізм правового регулювання цивільних відносин як об’єкт наукових
досліджень: генеза та сутність. Юридичний часопис Нац. акад. внутр.справ. 2017. № 2(14). С. 136–149.
14. Куракін О. М. Структура механізму правового регулювання. Науковий вісник Ужгородського
ун-ту. Серія «Право». 2015. Вип. 35. Ч. 2. Т. 2. С. 46–49.
15. Качибая Г. З. Механизм правового регулирования : автореф. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.01 /
Тбилис. гос. ун-т им. Ив. Джавахишвили. Тбилиси, 2002. 70 с.
16. Кривицький Ю. В. Механізм правового регулювання в сучасній теорії права. Часопис Київського ун-ту права. 2009. Вип. 4. С. 74–79.
17. Прилуцький Р. Б. Правові механізми у сфері господарювання. Юридична наука. 2013.
№ 5. С. 26–39.
18. Сизов В. Е. Механизм правового регулирования как социально-правовая категория. Вестник
Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. Серия «Право». С. 161–167.
19. Радченко О. Родові ознаки категорії «механізм» в соціальних науках. Публічне управління:
теорія та практика. 2013. Вип. 3. С. 19–25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_3_5 (дата
звернення: 08.04.2020).
20. Семчик О. В. Механізм реалізації права на землі залізничного транспорту України : дис. … канд.
юрид. наук : 12.00.06 / Київський нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ, 2014. 186 с.
21. Сырых В. М. Теория государства и права : учебник для вузов. Москва : Юстицинформ, 2007. 461 с.
22. Гнатюк М. Д. Правозастосування та його місце в процесі реалізації права : автореф. дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2007. 19 с.
23. Алексеев С. С. Теория права. Москва : БЕК, 1994. 224 с.
24. Баранов А. П. Механизм правового регулирования как процессуальная система. История государства и права. 2011. № 8. С. 41–44.
25. Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Саратов : Изд-во Саратовского гос. ун-та. 292 с.
26. Гревцов Ю. И. Правовые отношения и осуществление права : монография. Ленинград :
ЛГУ, 1987. 127 с.
27. Осипов М. Ю. Механизм правового регулирования и его типы. Право и государство: теория
и практика. 2006. № 3. С. 134–141.
28. Шарабанов С. В. Механизм правового регулирования, его понятие и структура: обзор теоретических подходов. Вопросы российского и международного права. 2018. Т. 8. № 3А. С. 7–12.
29. Тарахонич Т. І. Механізм дії права, механізм правового регулювання, механізм реалізації
права: особливості взаємодії. Держава і право. Юрид. і політ. науки. 2010. Вип. 50. С. 13–18.
30. Будзяк О. С., Будзяк В. М. Проблеми управління екологобезпечним землекористуванням.
Агросвіт. 2017. № 5. С. 3–9.
Опубліковано
2022-04-20