АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ: ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ

  • О. В. Ульяновська
Ключові слова: правові засоби, суд, суддя, судовий захист, суб’єктивне право

Анотація

Стаття присвячена формуванню авторського підходу щодо визначення видів адміністративно-правових засобів забезпечення конституційного права на судовий захист.

Посилання

1. Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки: Указ Президента України від 20.05.2015 р. № 276/2015 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 41 (02.06.2015). – Ст. 1267.
2. Негодченко В.О. Адміністративно-правові засоби забезпечення обігу інформації підрозділами інформаційно-аналітичного забезпечення органів внутрішніх справ / В.О. Негодченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Юриспруденція. – 2015. – № 18. – Том 1. –
С. 149–153.
3. Борко А. Л. Адміністративно-правове забезпечення функціонування судової системи України: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Борко Андрій Леонідович; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2014. – 40 с.
4. Мащук В.Ю. Адміністративно-правове забезпечення функціонування апаратів судів загальної юрисдикції: дис. … к.ю.н.: 12.00.07 / Мащук Віталій Юрійович; ДДУВС. – Дніпропетровськ, 2014. –218 с.
5. Ігонін Р. В. Адміністративно-правове забезпечення функціонування системи судів загальної : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Ігонін Руслан Владиславович; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Ірпінь, 2013.– 490 с.
6. Козаченко Ю.А. Адміністративно-правове регулювання забезпечення прав пацієнта в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Козаченко Юлія Анатоліївна; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – 20 с.
7. Організація судових та правоохоронних органів: підруч. / [І. Є. Марочкін [та ін.]; ред. І. Є. Марочкін. – X.: Право, 2013. – 448 с.
8. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII // Офіційний вісник України. – 2016. – № 56 (26.07.2016). – Ст. 1935.
9. Грішина Н. Про переваги і недоліки нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [Електронний ресурс] / Н. Грішина // Веб-сайт «PLP Law Group». – Режим доступу до док.: http://plp.kiev.ua/ua/publications/307-pro-perevagi-i-nedoliki-novogo-zakonu-ukrajini-pro-sudoustrij-i-statussuddiv. – Назва з екрану.
10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: підруч. / ред. Рябченко О.П. – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – 256 с.
11. Малиновський В.Я. Державне управління: навч. посіб. / Малиновський В.Я. – К.: Атіка, 2003. – 576 с.
12. Організація роботи суду: навч. посіб. / [I.Є. Mарочкiн [та ін.]; ред. I.Є. Mарочкiн. – X.: Право, 2012. – 256 с.
13. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: у 2 т. : Том. 1 Загальна частина / ред. В.Б. Аверянов (голов. редкол.) та ін. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 592 с.
14. Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21.12.2016 р. № 1798-VIII // Голос України. – 2017. – 01. – 04.01.2017. – № 1.
Опубліковано
2020-05-09