КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ПРАВОПОРУШНИКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЗА ФАКТАМИ ОБІГУ ПОРНОГРАФІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

  • М. В. Войчишена
Ключові слова: особа правопорушника, криміналістична характеристика, методика розслідування, кримінальне правопорушення

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особи правопорушника як елемента криміналістичної характе-
ристики методики розслідування кримінальних правопорушень. Визначено зміст, наукове та прак-
тичне значення даного поняття. Досліджено поняття особи правопорушника у взаємодії з іншими
елементами структури криміналістичної характеристики. Розглянуто питання співучасті у вчиненні
кримінального правопорушення, його значення та зміст при розслідуванні кримінальних правопору-
шень. Зокрема, приділено увагу узагальненню наукових досліджень особи, яка причетна до вчинення
кримінальних правопорушень за фактами обігу порнографічних предметів.

Посилання

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика : учебник
для вузов / gод ред. заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С. Белкина.
Москва : Издательство НОРМА, 2000. 990с.
2. Криминалистика : учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Юристь,
2005. 781 с.
3. Волобуєв А.Ф. Криміналістика. URL: http://westudents.com.ua/ knigi/424-krimnalstika-
volobuv-af.html (дата звернення: 21.02.2019).
4. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / В.К. Ли-
сиченко, В.И. Гончаренко, М.В. Салтевский, и др. под ред. В.К. Лисиченко. Киев : Выща шк. Головное
изд-во, 1988. 405 с.
5. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі) : Підручник. Київ : Кондор, 2008. 588 с.
6. Криминалистика : учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; под ред.
И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. Москва : Высш. шк., 1994. 528 с.
7. Волобуєва О.О. Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення проти статевої свободи та ста-
тевої недоторканності: криміналістичний аналіз Європейські перспективи. 2015. Вип. 5. С. 111–115.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2015_5_20 (дата звернення: 21.02.2019).
8. Криминалистика : учебник / под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А. Селиванова. Москва : Юрид. лит.,
1988. 672с.
9. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 р. №2341-ІІІ. URL: (дата звернення:
21.02.2019).
10. Тiщенко В.В. Корисливо-насильницькі злочини : криміналістичний аналіз : монографія. Одеса :
Юридична лiтература, 2002. 360 с.
11. Свєнтікова М.І. Вивчення особи виготовлювача, збувальника та розповсюджувача порно-
графічних предметів. Право та Безпека. 2012. № 2. С. 156–160. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Pib_2012_2_36 (дата звернення: 21.02.2019).
12. Хільченко С.В. Методика розслідування поширення порнографічних предметів : навч. посіб.
Київ : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008. 152 с.
13. Паляничко Д.Г. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов’я-
заних із дитячою порнографією. Юридичний вісник. 2015. № 1. С. 138–142. URL: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/urid_2015_1_26 (дата звернення: 21.02.2019).
14. Свєнтікова М.І. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики незаконно-
го ввезення, виготовлення та розповсюдження порнографічних предметів. Форум права. 2011. № 4.
С. 657–662. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_4_110 (дата звернення: 21.02.2019).
15. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Page/1 (дата
звернення: 18.03.2019).
Опубліковано
2019-12-19