СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ

  • М. В. Ткаченко
Ключові слова: опіка, піклування, опіклування, допомога, спосіб, охорона, забезпечення прав та інтересів, підопічні особи

Анотація

У роботі досліджено суб’єктний склад договору довічного утримання. Обґрунтовано, що законодавчо закріплена конструкція, яка містить опис особи відчужувача, потребує удосконалення у частині вказівки на наявність у фізичної особи необхідного обсягу дієздатності для укладення договору довічного утримання. Уточнено положення щодо сторін договору довічного утримання, якими можуть бути:відчужувач (повнолітня дієздатна фізична особа) та набувач (повнолітня дієздатна фізична особа, або юридична особа). Визначені перспективні напрями подальших розвідок з досліджуваних питань.

 

Посилання

1. Курченко С. В. Суб’єктний склад правовідносин, що виникають з договору постачання природним газом через приєднану мережу / С. В. Курченко // Форум права. – 2013. – №1. – С. 571–575.
2. Капустян Н. М. Сторони договору надання послуг стільникового зв’язку та їх правове становище / Н. М. Капустян // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2013. – № 26. – С. 296–302.
3. Великорода О. М. Договір довічного утримання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Олександр Михайлович Великорода. – Івано-Франківськ, 2006. – 25 с.
4. Иоффе О. С. Обязательственное право / О. С. Иоффе. – М. : Юридическая литература. – 1975. – 880 с.
5. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44 (зі змінами).
6. Васильєва В. А. Договір консигнації / В. А. Васильєва. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 148 с.
7. Зозуляк О. І. Договір як правова форма реалізації цивільної правосуб’єктності юридичних осіб: дис .... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зозуляк Ольга Ігорівна. – К., 2010. – 225 с.
8. Лічман Л. Г. Підстави обмеження дієздатності фізичної особи як дзеркало цивілізаційних змін / Л. Г. Лічман // Цивільне судочинство у світлі судової реформи в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. ім. Ю. С. Червоного (м. Одеса, 18 груд. 2015 р.) / уклад. : І. В. Андронов, М. В. Волкова,
Р. Ф. Гонгало ; МОН України ; НУ ОЮА. – Одеса : Фенікс, 2015. – С. 15–18.9. Волкова Н. В. Процесуальні особливості розгляду справ щодо обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною (окремі аспекти) / Н. В. Волкова // Актуальні проблеми держави і права. – 2010. – № 56. – С. 124–132.
10. Про психіатричну допомогу : Закон України від 22 лютого 2000 р. № 1489-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 19. – С. 143 (зі змінами).
11. Ухвала Апеляційного суду Одеської області від 29.11.2016 по справі №523/14606/13-ц [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64039217.
12. Надьон В. В. Умови призначення опікуна (піклувальника), реалізація їх прав та обов’язків / В. В. Надьон // Теорія і практика правознавства. – 2015. – № 1(7). – С. 1–11.
13. Популярна юридична енциклопедія / [В. К. Гіжевський, В. В. Головаченко, Е. Ф. Демський та ін.] ; кер. В. С. Ковальський. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 528 с.
Опубліковано
2020-05-09