КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

  • Д. С. Терлецький
Ключові слова: правове регулювання, механізм правового регулювання, констітуционалізм, система, системний метод, структурно-функціональний метод

Анотація

У статті доводиться доцільність та обґрунтованість виокремлення та змістовно-сутнісного осмислення конституційно-правового регулювання як предмета самостійного наукового дослідження.У такому контексті конституційно-правове регулювання автор пропонує розглядати як функціонуючу систему, що має якісно нові, відсутні в її складових, властивості, які проявляються в динаміці, під час цілеспрямованого впливу на суспільні відносини з метою їхнього упорядкування.

 

Посилання

1. Данилюк Ю.В. Теоретичні засади конституційних правовідносин в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Ю.В. Данилюк ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2009. – 19 с.
2. Джерела конституційного права України / [Ю. С. Шемшученко та ін. ; відп. ред.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Наук. думка, 2010. – 709 с.
3. Сінькевич О.В. Норми конституційного права України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / О.В. Сінькевич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 17 с.
4. Чистоколяний Я.В. Конституційно-правові норми в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Я.В. Чистоколяний ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2005. – 20 с.
5. Цоклан В.І. Система сучасних джерел конституційного права України : монографія / В.І. Цоклан, В.Л. Федоренко ; за ред. В.Л. Федоренка. – К. : Ліра-К, 2009. – с.
6. Федоренко В.Л. Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти : монограф. / В.Л. Федоренко. – К . : Ліра-К, 2009. – 580 с.
7. Кафарський В.І. Політичні партії України: конституційно-правове регулювання організації та діяльності / В.І. Кафарський ; Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Логос, 2008. – 559 с.
8. Ткаченко Є.В. Конституційно-правове регулювання мовних відносин: порівняльний аспект : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Ткаченко Є.В.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2009. - 19 с.
9. Биков О.М. Конституційно-правове регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Биков Олександр Миколайович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2012. – 39 с.
10. Мішина Н.В. Конституційно-правове регулювання діяльності органів самоорганізації населення: порівняльно-правове дослідження / Н.В. Мішина ; Одес. нац. юрид. акад. – О. : Друк. дім, 2009. – 297 с.
11. Крусян А.Р. Сучасний український конституціоналізм / А. Р. Крусян. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 559 с.
12. Савчин М.В. Конституціоналізм і природа конституції / М.В. Савчин. – Ужгород : Поліграфцентр ”Ліра”, 2009. – 371 с.
13. Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм / Юрид. фірма «Салком». Наук.-аналіт. центр. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 559 с.
14. Стецюк П.Б. Конституційний Суд України як суб’єкт формування сучасного українського конституціоналізму (до постановки проблеми) / П.Б. Стецюк // Право України. – 2010. – № 6. – С. 70-74.
15. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України. Повний курс /О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 544 с.16. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник /за заг. ред. В.Л. Федоренка. – 4-е вид., перероб. і доопр. – К.: Видавництво Ліра-К, 2012. – 576 с.
17. Гергіца А.З. Конституціоналізм як категорія науки конституційного права / А.З. Георгіца, І.Є. Словська // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Правознавство. – 2001. – Вип. 103. – С. 57-60.
18. Конституційне право України : підруч. для студентів юрид. спец. вищ. закл. освіти / В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, О.В. Городецький [та ін.] : за ред. В.Ф. Погорілка. – К. : Наукова думка, 1999. – 734 с.
19. Пряхина Т. М. Конституционная доктрина современной России / Т.М. Пряхина ; под ред. В. Т. Кабышева. – Саратов : Издво Сарат. унта, 2002. – 140 с.
20. Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция : Л.Ф. Ильичев, П.Е. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. – М. : Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с.
21. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права) / Д.А. Керимов. /2-е изд. – М. : Аванта+, 2001. – 560 с.
22. Власенко Н. Разумность и определенность в правовом регулировании : моногр. / Н. Власенко. – М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА. – М., 2014. – 157 с.
23. Назаренко Т.Н. Неопределенность в российском праве : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.01 / Рос. акад. правосуд. - Москва, 2006. – 23 с.
24. Погребняк С.П. Основоположні принципи права: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / С.П. Погребняк ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 2009. – 36 с.
25. Єзеров А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні : монографія / А. Єзеров. – Одеса : Юридична література, 2008. – 240 с.
Опубліковано
2020-05-09