АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

  • В. О. Чукаєва
  • І. Є. Конєв
Ключові слова: доступ до публічної інформації, трискладовий тест, відкритий доступ, обмежений доступ, розпорядники інформації, запитувачі інформації, суспільний інтерес, конфіденційна інформація

Анотація

Конєв І. Є., Чукаєва В. О. Адміністративно-правове забезпечення доступу до публічної інформації
та сучасний стан його реалізації в Україні. – Стаття.
Стаття присвячена аналізу теоретико-правової розробки концепції доступу до інформації та механізму практичної реалізації такого права особою, їх співвідношення один з одним. Висвітлюються деякі статистичні дані та поради щодо вирішення порушених питань. Акцентується увага на специфічній категорії інформації, такій як публічна, адже концепція доступу до публічної інформації натепер набрала глобального розвитку та утверджена близько у 110 країнах світу на рівні національного законодавства. Розглядаються питання рівня забезпеченості доступу до публічної інформації;
проблемні аспекти реалізації такого права; суб’єктний склад правовідносин; дані, які можуть бути віднесені до категорії публічної інформації; способи реалізації свого права особою. Розглядаються найбільш поширені зловживання зі сторони розпорядників публічної інформації з приводу її ненадання. Наводяться відповідні системи захисту прав щодо доступу до публічної інформації в Україні та передбачена відповідальність за порушення такого права. Вивчаються правомірні підстави обмеження доступу до певної інформації зі специфічним правовим режимом, критерії обмеження до такого доступу. Досліджується роль та значення забезпечення доступу до публічної інформації для розбудови правової держави з громадянським суспільством. Аналізується сучасний стан та перспективи розвитку правових механізмів реалізації доступу до публічної інформації у сучасній Україні. Особлива увага приділяється дослідженню професійно-кваліфікаційного рівня розпорядників публічної інформації та їх добросовісності в процесі виконання ними своїх функцій, найбільш поширені зловживання
та створення перешкод у доступі до публічної інформації суб’єктами владних повноважень або іншими розпорядниками публічної інформації, шляхи їх вирішення, питання рівня обізнаності суспільства у своїх правах на отримання такої інформації та практична можливість їх реалізації. Наводиться низка пропозицій щодо вдосконалення правових механізмів доступу до публічної інформації в Україні та впровадження дієвих засобів у роботу розпорядників інформації для якісного і швидкого забезпечення реалізації права запитувачів.

Посилання

1. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
2. Маштак К. С. Поняття адміністративно-правового забезпечення права на доступ до публічної
інформації. Право і суспільство. 2011. № 6. С. 132–137.
3. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.
4. Головенко Р. Б. Доступ до публічної інформації : посібник із застосування «трискладового тесту» /
Р. Б. Головенко, Д. М. Котляр, Д. М. Слизьконіс ; за заг. ред. Д. М. Котляра. Київ : ЦПСА, 2014. 152 с.
5. Кузенко Л. В. Правове регулювання права громадян на інформацію в сфері державного управ-
ління : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2003.
6. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/1700-18#Text
7. Калюжний Р. А., Копан О. В., Марценюк О. Г. Теоретико-методологічні засади інформа-
ційного права України: реалізація права на інформацію : монографія. Київ. 2013. 236 с. URL:
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/26641/1/Kalujni_New3_.pdf
8. Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публіч-
ної інформації : Постанова ВАСУ № 10 від 29.09.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
v0010760-16#Text
9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону
України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» : Закон України
від 27.03.2014 № 1170-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1170-18#Text
10. Офіційний сайт Дніпропетровського окружного адміністративного суду. URL:
https://adm.dp.court.gov.ua/sud0470/pokazniki-diyalnosti/stat_zvit/
11. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text
Опубліковано
2022-01-24