ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ПЕРЕКЛАДАЧА

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ТА УЧАСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

  • А. А. Страшок
Ключові слова: рівність перед законом і судом, перекладач, кримінальне провадження, порядок залучення, вимоги до перекладача

Анотація

Страшок А. А. Процесуальне становище перекладача: особливості залучення та участі
у кримінальному провадженні. – Стаття.
На початку статті автором вказується, що рівність є основоположною засадою, яка закріплена на міжнародному рівні. Конституцією України також закріплено рівність конституційних прав і свобод громадян, іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, та рівність таких осіб перед законом. Своєю чергою КПК України у своєму змісті закріпив, серед інших засад кримінального провадження, засаду рівності перед законом і судом. Рівність учасників кримінального провадження перед законом і судом передбачає наділення їх рівними правами та рівними обов’язками щодо участі у процесі та відстоюванні своєї позиції. Однією з гарантій дотримання засади
рівності перед законом і судом є залучення перекладача. У роботі висвітлюються проблемні питання порядку залучення перекладача, який закріплений у КПК України, а саме підстави залучення перекладача, особи, уповноважені на його залучення, мета його залучення. Автором надається визначення оціночному поняттю «володіння чи недостатнє володіння» мовою, якою здійснюється кримінальне провадження. У роботі автором розглядається питання щодо осіб, які можуть бути залучені як перекладачі. На основі проаналізованого законодавства автором висуваються власні вимоги до особи пере-
кладача у кримінальному процесі, а саме: незаінтересованість у кримінальному провадженні; компетентність; досягнення повноліття. Також у рамках статті автор наводить норми КПК зарубіжних країн, а саме Австрійської Республіки, Естонії, щодо нормативного закріплення поняття «перекладач». Автор пропонує внести зміни до законодавства шляхом його доповнення нормами щодо розробки
та прийняття положення про порядок складення кваліфікаційного іспиту та отримання свідоцтва про право на здійснення перекладацької діяльності. Також в Україні створений Довідково-інформаційний реєстр перекладачів, який на практиці не застовується через важкість його використання, закритість тощо. У зв’язку з цим автором пропонується забезпечити належну його роботу.

Посилання

1. Лук’янов Д. В., Погребняк С. П., Смородинський В. С., Христова Г. О. Теорія держави і права :
посібник для підготовки до державних іспитів. 5-е вид., допов. і змінене. Харків, 2016. 198 c.
2. Конституція України від 28.06.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 02.11.2021).
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.05.2012 р. № 4651-VI. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 02.11.2021).
4. Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України : навчальний посібник. Київ, 2004. 576 с.
5. Мамка Г. М. Рівність перед законом і судом – конституційна засада кримінального проваджен-
ня, її сутність і зміст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспру-
денція. 2014. Вип. № 9-2. Т. 2. С. 108–111.
6. Рішення Європейського суду з прав людини «Домбо Бехеер проти Нідерландів» від 27.10.1993 р. URL:
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-100698&filename=CASE%20
OF%20DOMBO%20BEHEER%20B.V.%20v.%20THE%20NETHERLANDS%20-%20%5BRussian%20
Translation%5D.pdf (дата звернення: 02.11.2021).
7. Рішення Європейського суду з прав людини «Надточій проти України» від 15.05.2008 р.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_404#Text (дата звернення: 04.11.2021).
8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина
Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України (спра-
ва про рівність сторін судового процесу) від 12.04.2012 р. № 9-рп/2012 URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/v009p710-12#Text (дата звернення: 04.11.2021).
9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадя-
нина Шаповалова Олексія Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 20 частини
першої статті 106, частини першої статті 111-13 Господарського процесуального кодексу Украї-
ни у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України
від 25.04.2012 р. № 1-12/2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-12#Text
(дата звернення: 04.11.2021).
10. Стратонов В. М. Проблемні питання щодо участі перекладача у кримінальній процесу-
альній діяльності. Актуальні проблеми публічного права : збірник тез Всеукраїнської наукової
Інтернет-конференції,
присвяченої 120-річчю університету (24–26 квітня 2018 р. м. Київ, Україна) /
упор. Яра О. С., Курило В. І., Ладиченко В. В., Янчук Ю. В. Київ. 2018. 217 с.
11. Інформація з мультимедійної платформи «Укрінформ». URL: https://www.ukrinform.ua/
rubric-society/2793961-migracijna-sluzba-porahuvala-skilki-inozemciv-oficijno-prozivaut-v-ukraini.
html (дата звернення: 05.11.2021).
12. Інформація з мультимедійної платформи «Укрінформ». URL: https://www.ukrinform.ua/
rubric-tourism/3137712-cogoric-kilkist-inozemciv-aki-vihali-v-ukrainu-skorotilasa-majze-vcetveroderzturizm.
html (дата звернення: 05.11.2021).
13. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 05.11.2021).
14. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення: 05.11.2021).
15. Рішення Європейського суду з прав людини «Лудіке, Белкасем і Коч проти ФРН» від 28.11.1978 р.
URL: http://www.echr.ru/documents/doc/2461416/2461416.htm (дата звернення: 05.11.2021).
16. Джеремі Макбрайд. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. Київ,
2010. С. 332–333. URL: https://rm.coe.int/1680098ae0 (дата звернення: 04.11.2021).
17. Саркисянц Г. П. Переводчик в советском уголовном процессе. Ташкент : Фан, 1974. 90 с.
18. Добровольская Т. Н. Принципы советского уголовного процесса. Москва, 1971. 198 с.
19. Маляренко В. Т. Про державну мову та перекладача у кримінальному процесі України. Голос
України. 2006. № 175. URL: http://www.golos.com.ua/article/215015 (дата звернення: 04.11.2021).
20. Мархевка О. В. Підстави та умови залучення перекладача до участі у кримінальному
провадженні. Митна справа. 2014. № 2(92). С. 259–265.
21. Кучинська О. П. Перекладач у кримінальному процесі України. Вісник академії адвокатури
України. 2010. № 1(17). С. 139–141.
22. Рогальська В. В. Регламентація та реалізація права на переклад у контексті забезпечення
справедливого судочинства. Науковий вісник Дніпропетровського університету внутрішніх справ.
2019. № 2. С. 150–157.
23. Сіренко О.В. Участь перекладача у кримінальному провадженні: зарубіжний досвід. Юридич-
ний науковий електронний журнал. 2020. № 3. С. 408–411.
24. Логінова Н., Тарасюк Н. Правовий статус перекладача у кримінальному процесі України.
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2019. Випуск 4. URL:
http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/legal/article/view/317/318 (дата звернення: 07.11.2021).
25. Сорока А. З. Окремі аспекти залучення перекладача до проведення слідчих дій. Право
і суспільство. 2011. № 6. С. 237–242.
26. Мархевка О. В. Критерії допустимості участі перекладача у кримінальному судочинстві.
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 4. С. 392–401.
27. Кузик Т. М. Поняття та вимоги до особи перекладача у кримінальному процесі України.
Університетські наукові записки. 2013. № 1(45). С. 341–346.
28. Ничка І. Правові аспекти діяльності перекладача в кримінальному провадженні за
законодавством України та Австрії. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.
2015. Вип. 35. Частина 3. С. 184–191.
Опубліковано
2022-01-24