СТАДІЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

  • Я. В. Тамаря
Ключові слова: адміністративна процедура, стадії, етапи, стадії процедури по державній регістрації прав на нерухоме майно

Анотація

Наукова стаття присвячена висвітленню категорії адміністративної процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Порівнюється категорії «стадія», «адміністративна процедура» та «стадії адміністративної процедури». Дається характеристика стадіям процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Посилання

1. Тимощук В. П. Процедура прийняття адміністративних актів : питання правового регулювання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Тимощук Віктор Павлович. – К., 2009. – 214 с/
2. Адміністративне право України : академічний курс : [підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. / В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк та ін. ; гол. редкол. В. Б. Авер’янов]. – К. : Юридична думка, 2004. – Т. 2 : Особлива частина. – 583 с.. Кузьменко О. В. Структура адміністративного процесу : оновлення виміру / О. В. Кузьменко // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : спец. вип. : у 2 ч. – Сімферополь : Кримський юрид. ін-т Харківського ун-ту внутрішніх справ ; Віддруковано ПП “Ельіньо”, 2005–2005. – Ч. 1. – 2005. – С. 117– 121
4. Бандурка О. М. Міліція і населення : теорія і досвід партнерства : монографія / О. М. Бандурка, О. В. Джафарова. – Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 199 с.
5. Лазарев И. М. Административные процедуры в сфере взаимоотношений граждан и их организаций с органами исполнительной власти в Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / И. М. Лазарев. – М., 2002. – 199 с.
6. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина : навч. посібник / В. Г. Перепелюк. – Чернівці : Рута, 2003. – 367 с.
7. Управленческие процедуры / Б. М. Лазарев, И. Ш. Муксинов, А. Ф. Ноздрачев и др. ; отв. ред. Б. М. Лазарев. – АН СССР ин-т государства и права.– М. : Наука, 1988. – 272 с.
8. Про затвердження Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб : наказ Державного комітетубудівництва, архітектури та житлової політики України від 09.06.1998 р. № 121 // Офіційний вісник
України. – 1998. – № 26. – С. 203.
9. Деякі питання спрощення порядку надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень :Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 р. № 137 // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 59. – 1 квіт.
10. Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. № 868 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 96. – Ст. 3549.
Опубліковано
2020-05-09