АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО БУЛІНГУ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

  • І. О. Соколова
  • А. Ю. Філіппова
Ключові слова: булінг, освітній процес, судові рішення, постанови, адміністративна відповідальність, адміністративний проступок

Анотація

Соколова І. О., Філіппова А. Ю. Аналіз судової практики щодо булінгу в освітніх закладах
України. – Стаття.
У статті проаналізовано п’ять судових справ щодо вчинення булінгу (цькування) в освітньому
середовищі в Україні. Підкреслюється, що така серйозна проблема, як булінг, у всьому світі існує
досить давно. Україна, як і більшість зарубіжних країн, перебуває на початковому етапі становлення антибулінгової протидії.
Визначено поняття та основні ознаки, риси та соціальну природу булінгу, його характеристику
з точки зору чинного законодавства та наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців.
Проаналізована практика деяких країн світу щодо протидії явищу булінгу.
Наголошується, що натепер в Україні спостерігається відсутність одного критерію для вирішення справ, в яких склад адміністративного правопорушення є однаковим або дуже подібним. Складність винесення уніфікованих постанов зумовлена тим, що явище булінгу для сучасної юриспруденції є досить новим.
З’ясовано, що нині відсутнє чітке розуміння сутності булінгу, його характерних ознак. Через це на практиці досить складно ідентифікувати булінг як під час складання протоколу про адміністративне правопорушення, так і судового розгляду.
Встановлено, що в кримінально-правовій науці явище булінгу не має об’єктивізації. Дії, у яких
простежується перехід до агресивних дій (завдання шкоди здоров’ю людини), виходять за межі визначення адміністративного проступку і мають ознаки злочину. У такому разі має місце запровадження окремої кримінально-правової відповідальності за вчинені дії.
Зауважується, що необхідне створення дієвого правового механізму протидії явищу булінгу, яке
має ґрунтуватися на досвіді інших країн світу, адже досліджувaна нами проблема не має кордонів.

Посилання

1. Аверьянов А. И. Школьный буллинг в воспоминаниях студентов МГПИ. Современные про-
блемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании : материалы междунар.
научн.-практ. конф. Вып. 4. Т. 15. Одесса, 2011.
2. Лушпай Л. І. Шкільний булінг як різновид суспільної агресії. Наукові записки Нац. ун-ту
«Острозька академія». Серія: Філологічна. 2013. Вип. 33. С. 85. URL: http://nbuv.gov.ua/ j-pdf/
Nznuoaf_2013_33_28.pdf
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) :
Закон України від 18.12.2018 № 2657-VIII. Відомості Верховної Ради. 2019 № 5, ст. 33.
4. Олійник В. О. Характеристика сучасних форм та видів жорстокої поведінки учнів основної шко-
ли. Sciences of Europe. 2017. № 11(11). С. 37–41.
5. Падучак О. Булінг – стоп! Аналіз першого року реалізації Закону щодо протидії булінгу. Юри-
дична газета online. 2020. № 1(707). URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/buling-
-stop-analiz-pershogo-roku-realizaciyi-zakonu -shchodo-protidiyi-bulingu.html
6. Randall P. Bullying in Adulthood: Assessing the Bullies and Their Victims. Florence, KY, USA :
Brunner-Routledge, 2001. URL: http:/site.ebrary.com/lib/bckharkiv/Doc?id=10053591
7. UNICEF in Ukraine. URL: https://www.unicef.org/ukraine
8. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 року № 8073-X. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 80731-10
9. Постанова Жовтневого районного суду м. Харкова від 15.04.2020 р. Справа № 639/1214/20.
URL: https://reyestr.court.gov.ua
10. Постанова Краматорського суду Донецької області 19.02.2019 р. Справа № 234/2837/19. URL:
https://reyestr.court.gov.ua
11. Постанова Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області 15.06.2021 р. Спра-
ва № 182/2610/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua
12. Постанова Жовтневого суду Миколаївської області 06.03.2020 р. Справа № 477/49/20. URL:
https://reyestr.court.gov.ua
13. Постанова Бучацького районного суду Тернопільської області 26.11.2019 р. Справа
№ 595/2070/19 URL: https://reyestr.court.gov.ua
Опубліковано
2022-01-24