ЗАХИСТ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА СУБ’ЄКТІВ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН

ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

  • Г. Ю. Смірнов
Ключові слова: переважне право, викуп (евікція), частка (акції, пай), переведення прав та обов’язків, пропорційність, депозитний рахунок, конститутивна модель, транслативна модель

Анотація

Смірнов Г. Ю. Захист переважного права суб’єктів корпоративних правовідносин: питання вдосконалення правового регулювання. – Стаття.
Стаття присвячена дослідженню поняття переважного права в корпоративних відносинах. Автором розглянуто дві моделі переважного права – широку (поширюється на всі випадки відчуження частки, акцій, паю) та вузьку (поширюється лише на випадки відчуження частки, акцій, паю за договором купівлі-продажу). Саме вузька модель дозволяє досягнути балансу між правами та інтересами особи, що здійснює відчуження, та правами й інтересами решти учасників (акціонерів, членів) юридичної особи корпоративного типу.
У межах цієї статті підкреслено ефективність переведення прав та обов’язків покупця як способу захисту переважного права порівняно з визнанням договору недійсним. Проаналізовано дві моделі переведення прав та обов’язків покупця – конститутивну (встановлення договірного правовідношення) та транслативну (зміна договірного правовідношення). Автор дійшов висновку, що захист переважного права повинен бути диференційованим: якщо договір купівлі-продажу ще не виконано, то захист переважного права здійснюється через переведення прав та обов’язків покупця за конститутивною моделлю. Якщо ж договір виконано, а майно набуто у власність покупцем – переважне право захищається через примусовий викуп як різновид евікції.
Переважне право особи захищається через можливість особи вимагати переведення прав
та обов’язків покупця чи викупу стосовно всієї частки (пакета акцій, паю), що є предметом продажу.

Критерій пропорційності застосовується лише, якщо декілька осіб реалізовують своє право на захист.
Якщо договором передбачено право відстрочки чи розстрочки платежу, таке право повинен набувати й позивач (позивачі).
Забезпечення реалізації права на захист тих учасників (акціонерів, членів), які можуть виявити
порушення переважних прав пізніше за позивача, пропонується здійснювати через покладення на останнього обов’язку з їх повідомлення.
Автором запропоновано вдосконалену модель превенції зловживанню правом на захист та дотримання прав покупця. Обов’язок з внесення депозиту повинен відбуватися в розмірі як сплаченої суми, так і суми, що підлягає сплаті за частку (акції, пай). Таке забезпечення замінюється іншим (заставою, порукою, гарантією), якщо за договором передбачено право розстрочки чи відстрочки платежу.

Посилання

1. Про товариства з обмеженою відповідальністю : Закон України від 06.02.2018 № 2275-VIII.
Дата оновлення: 06.10.2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text (дата
звернення: 11.11.2021).
2. Цивільний кодекс : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. Дата оновлення: 28.10.2021 року.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 11.11.2021).
3. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 № 514-VI. Дата оновлення:
06.10.2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text (дата звернення: 11.11.2021).
4. Бабецька І. Я. Здійснення та захист переважних прав у корпоративних правовідносинах : дис. …
канд. юр. наук : 12.00.03. Івано-Франківськ, 2014. 218 с.
5. Кравчук В. М. Припинення корпоративних відносин у господарських товариствах : дис. … докт.
юр. наук : 12.00.03. Львів, 2009. 430 с.
6. Смітюх А. В. Корпоративні права та корпоративні паї (частки): теоретико-правові аспекти :
монографія. Одеса : Фенікс, 2018. 662 с.
7. Глушкова Е. А. Преимущественные права по российскому гражданскому праву: проблемы тео-
рии и правоприменительной практики : дис. … канд. юр. наук : 12.00.03. Москва, 2016. 222 с.
8. Чупрунов И. С. Преимущественное право покупки доли (акций) : дис. ... канд. юр. наук :
12.00.03. Москва, 2021. 303 с.
9. Забровський В. В. Правова природа акцій та процедура їх конвертації в Україні та Російській
Федерації : дис. … канд. юр. наук : 12.00.03. Одеса, 2010. 222 с.
10. Ломакин Д. В. Корпоративные правоотношения как составная часть системы гражданско-правовых
отношений: на примере хозяйственных обществ : дис. … докт. юр. наук : 12.00.03. Москва, 2009. 514 с.
11. Спасибо-Фатєєва І. В. Цивільно-правові проблеми акціонерних правовідносин : дис. … докт.
юр. наук : 12.00.03. Харків, 2000. 415 с.
12. Бутрин Н. С. Правочин як підстава виникнення та припинення корпоративних прав :
дис. … канд. юр. наук : 12.00.03. Івано-Франківськ, 2014. 207 с.
13. Про бізнес-корпорації : Закон Іспанії в редакції від 2015 року. URL: https://www.mjusticia.
gob.es/es/AreaTematica/DocumentacionPublicaciones/Documents/Corporate_Enterprises_Act_2015_-_
Ley_de_Sociedades_de_Capital.PDF (дата звернення: 11.11.2021).
14. Постанова Верховного Суду в складі колегії суддів Касаційного господарського суду від
31.03.2021 року в справі № 923/875/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96145751?fbclid=IwA
R0OwcyACaa4WuQrp_VheftyROp1R_Gr_CCqW2P1IMhGn7HQrDTJ4I-o5pA (дата звернення: 11.11.2021).
15. Кологойда О. В. Судова практика у спорах, пов’язаних із захистом переважних прав акціо-
нерів на придбання акцій. Господарське судочинство. Судова практика в господарських справах.
2015. С. 100–113.
16. Постанова Верховного Суду в складі колегії суддів Касаційного господарського суду
від 07.09.2021 року в справі № 911/106/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/99543987
17. Крат В. И. Отдельные аспекты соотношения перевода прав и обязанностей по договору и при-
знания сделки недействительной. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 91-й річниці з дня
народження В.П. Маслова (м. Харків, 15 лют. 2013 р.). Харків, 2013, с. 124–128.
18. Німецьке цивільне уложення : Закон Німеччини в редакції від 10.08.2021 року. URL:
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ (дата звернення: 11.11.2021).
19. Цивільний кодекс : Закон Чехії в редакції від 01.07.2021 року. URL:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 (дата звернення: 11.11.2021).
20. Скловский К. И. Применение законодательства о собственности. Трудные вопросы: Комментарий
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г., Поста-
новления Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. № 54, Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 15 января 2013 г. № 153. Москва : Статут, 2016. 205 с.
21. Про публічні акціонерні товариства : Закон Норвегії в редакції від 05.08.2021 року.
URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-45 (дата звернення: 11.11.2021).
22. Лебедев К. К. Защита прав обладателей бездокументарных ценных бумаг (материально-
процессуально-правовые аспекты разрешения споров, связанных с отчуждением бездокументарных
ценных бумаг). Москва : Волтерс Клувер, 2007. 167 с.
23. Сліпенчук Н. А. Цивільно-правові способи захисту корпоративних прав : дис. … канд. юр.
наук : 12.00.03. Івано-Франківськ, 2014. 212 с.
24. Постанова Пленуму Вищого Господарського Суду України від 25.02.2016 року
№ 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин».
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004600-16#Text
25. Господарський процесуальний кодекс : Закон України від 06.11.1991 року № 1798-XII.
Дата оновлення: 05.08.2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text (дата
звернення: 11.11.2021).
26. Постанова Верховного Суду від 01.10.2018 року в справі № 924/1022/17. URL:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/77850681
27. Арбітражний процесуальний кодекс : Федеральний Закон Російської Федерації
від 24.07.2002 року № 95-ФЗ. Дата оновлення: 22.07.2021 року. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_37800/ (дата звернення: 11.11.2021).
28. Цивільний процесуальний кодекс : Закон Казахстану від 31.10.2015 року № 377-V. Дата
оновлення: 01.07.2021 року. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34329053 (дата звер-
нення: 11.11.2021).
29. Вялых Е. И. Процессуальные особенности рассмотрения корпоративных споров в Российской
Федерации : дис. … канд. юр. наук : 12.00.15. Воронеж, 2018. 251 с.
30. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання елек-
тронних адрес : Проєкт Закону України, зареєстрований № 3860-д від 07.06.2021 року.
URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72166 (дата звернення: 11.11.2021).
31. Про депозитарну систему : Закон України від 06.07.2012 № 5178-VI. Дата оновлення:
05.08.2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17#Text (дата звернення: 11.11.2021).
32. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки : Закон України 23.02.2006 № 3480-IV.
Дата оновлення: 05.08.2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text (дата
звернення: 11.11.2021).
33. Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 992 від 11.06.2013. Дата оновлення: 06.04.2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
z1126-13#Text (дата звернення: 11.11.2021).
34. Щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України :
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 148 від 07.03.2017. Дата оновлення:
13.08.2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0408-17#Text (дата звернення: 11.11.2021).
35. Постанова Верховного Суду України у складі колегії суддів Касаційного господарського суду
від 01.07.2021 року в справі № 917/549/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98083116.
36. Шемета Т. М. Перехід частки учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідаль-
ністю та товариства з додатковою відповідальністю : дис. … доктор. філософії : 081. Вінниця, 2020. 260 с.
Опубліковано
2022-01-24