МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЗАПОБІГАННЯ ЮВЕНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

  • А. С. Сизоненко
Ключові слова: міжнародні стандарти, неповнолітні, ювенальний суд, профілактика, кримінальне правопорушення, запобігання криміналізації

Анотація

Сизоненко А. С. Міжнародно-правові стандарти запобігання ювенальній злочинності. – Стаття.
У статті автор розглядає міжнародно-правові стандарти запобігання ювенальній злочинності. Вказується, що запобігання ювенальній злочинності шляхом вироблених та апробованих міжнародною спільнотою правових стандартів є перспективним напрямом подолання дитячої злочинності в Україні.
Оскільки у цьому процесі враховуватиметься багаторічний та багатоаспектний досвід застосування у різних країнах світу інструментів запобігання ювенальній злочинності. Звертається увага на те, що зміст системи кримінального правосуддя значно впливає на подальшу життєдіяльність дитини, яка притягується до кримінальної відповідальності. Складники кримінального процесуального та кри-
мінально-виконавчого механізму реалізації кримінальної відповідальності формують відношення дитини до держави, її органів, усього соціуму. Репресивна, каральна система правосуддя може викликати у дитини появу бажання та прагнення у майбутньому порушувати кримінальне законодавство,
вчинювати кримінальні правопорушення, заподіювати фізичну, матеріальну або моральну шкоду членам суспільства. Автор зазначає, що соціалізацію дітей справді слід визнати важливим стандартом запобігання ювенальній злочинності. Через соціум підлітки розвиваються, вступають у соціальні зв’язки, здобувають життєвий досвід та реалізуються у суспільній діяльності. Суспільство загалом та навколишнє соціальне середовище зокрема потужно вливають на формування психіки, характеру підлітка та зумовлюють майбутні його особисті потреби, інтереси та прагнення. Підсумовується, що, окрім процедурних гарантій та особливостей застосування заходів кримінально-правового впливу, міжнародно-правові стандарти вимагають створення спеціальних ювенальних органів. Міжнародно-правовими стандартами запобігання ювенальній злочинності є: позитивна соціалізація дітей; профілактика ювенальної злочинності, створення системи ювенального правосуддя (правосуддя, друж-
нього до дитини).

Посилання

1. Вітвіцький С. С., Назимко Є. С., Тіточка Т. І. Звільнення неповнолітніх від покарання та його
відбування: міжнародні та європейські правові стандарти : монографія. Київ : ВД «Дакор», 2021.
134 с.
2. Демчіхіна Є. С. Вітчизняні та міжнародні механізми запобігання злочинності неповнолітніх
в Україні. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 6. С. 155–161.
3. Білоконь М. А. Зміст, значення та співвідношення загальносоціальних і спеціально-криміноло-
гічних заходів запобігання й протидії злочинності неповнолітніх у країнах ЄС. Європейські перспек-
тиви. 2013. № 1. С. 117–121.
4. Рекомендація N R (87) 20 Комітету міністрів державам-членам «Про соціальний вплив на зло-
чинність неповнолітніх». Прийнята Комітетом міністрів 17 вересня 1987 року на 410-му засіданні
заступників міністрів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_266#Text.
5. Давидова Т. О. Кримінологічні особливості особистості неповнолітніх правопорушників як
підґрунтя до створення ефективної системи запобігання злочинності. Право і суспільство. 2015.
№ 5(3). С. 146–151.
6. Семенишин М. О. Зарубіжний досвід запобігання корисливо-насильницьким злочинам, що вчи-
няються дітьми. Наше право. 2020. № 1. С. 139–146.
7. Керівні принципи запобігання злочинності серед неповнолітніх Організації Об’єднаних Націй
(Ер-Ріядські керівні принципи). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_861#Text
8. Йосипів А. О. Зарубіжний досвід запобігання злочинам, що вчиняють неповнолітні з маргіналь-
ного середовища. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 1. С. 381–392.
9. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_021#Text
10. Дмитришина Т. Ювенальна юстиція: міжнародний досвід та перспективи його впровадження
в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2021. №1. С. 210–219.
11. Мураненко К. Ю. Зарубіжний досвід профілактики правопорушень серед неповнолітніх.
Психологічний часопис. 2019. № 2. С. 85–98.
12. Дзюба А. Ю. Міжнародні нормативно-правові акти та ювенальне кримінальне законодавство
ФРН як засоби запобігання злочинності неповнолітніх. Право і Безпека. 2017. № 3. С. 62–67.
13. Заворіна О. П. Міжнародний досвід протидії підрозділами Національної поліції вбивствам, які
вчиняються неповнолітніми. Форум права. 2017. № 5. С. 148–156.
14. Назимко Є. С. Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України : моногра-
фія. Київ : ВД «Дакор», 2018. 336 с.
15. Бандурка І.О. Протидія злочинам неповнолітніх як форма кримінально-правового захисту
прав дітей. Форум права. 2014. № 1. С. 19–23.
Опубліковано
2022-01-24