ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ В АЗІЙСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОМУ РЕГІОНІ

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • О. Г. Середа
  • І. В. Колосов
Ключові слова: права працівників, Сінгапур, Австралія, Чилі, трудовий договір, робочий час, час відпочинку, оплата праці, розірвання трудового договору, порівняльне дослідження

Анотація

Середа О. Г., Колосов І. В. Державно-правовий механізм захисту прав працівників в Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні: порівняльно-правове дослідження. – Стаття.
У запропонованій статті вивчено досвід державно-правового захисту прав працівників на прикладі Сінгапуру, Австралії і Чилі, його особливості з урахуванням специфіки країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, нюансів правової сім’ї звичаєвого права. Визначено основні напрями впровадження державно-правового гарантування і структурних змін у правовому регулюванні трудових відносин порівняно з дореформеним періодом. Проведено порівняльно-правове дослідження з вітчизняними правовими реаліями. Проаналізовано спільні та відмінні риси, переваги і недоліки обох систем. Зроблено висновки
щодо запозичення позитивного зарубіжного досвіду у вітчизняну трудо-правову реальність.
Вивчення досвіду правового регулювання трудових відносин в азіатсько-тихоокеанському регіоні на прикладі зазначених держав дозволяє закликати колег до дискусії щодо проліферативності трудового договору (на прикладі АТУ і сертифікованих трудових договорів), його істотних умов, прийнят-
тя до уваги пропозицій міжнародного профспілкового руху щодо переговорної процедури укладення трудового договору; окреслити проблеми співіснування нормативно-правових актів і звичаєвого права у регулюванні трудових правовідносин; обговорити актуальні проблеми трудового права та впровадити
позитивний досвід правового регулювання додаткових відпусток; оцінити перспективи впровадження інституту медичного страхування в трудове право; приділити увагу створенню системи трудової юстиції в Україні. Особливу увагу привернуто до проблематики шахрайства з боку працівника як підстави до розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу; преюдиціаль-
ної незаконності звільнення всупереч забороні на проведення масового скорочення, виданої на підставі ст. ст. 12, 13 Конвенції МОП № 158.
Відповідно, вітчизняна система трудового права, незважаючи на всі свої досягнення, зумовлена
багаторічними традиціями державно-правового гарантування у сфері трудових і соціально-забезпечувальних відносин, не позбавлена необхідності запозичення зарубіжного досвіду, щоб відповідати запитам сучасного суспільства, чому повинні бути присвячені подальші наукові дослідження і розвідки.

Посилання

1. Колосов І. В. Процедурні та процесуальні норми як інструмент запобігання та вирішення трудових
спорів : дис. ... докт. філософії : 081. Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. Харків,
2020. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Kolosov/d_Kolosov.pdf (дата звернення: 09.09.2021).
2. Cереда О. Г. Державно-правовий механізм захисту прав працівників в умовах інтеграції Укра-
їни до Європейського Союзу : автореф. дис. ... докт. юр. наук : 12.00.05. Національний юридичний
університет ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2019. 42 c.
3. Сингапур. Материал из Википедии – свободной энциклопедии. URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80 (дата звернення:
09.09.2021).
4. Слюсар А. М. Правові проблеми становлення законодавства України щодо порядку вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів) : автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.05. Національна
юридична академія України. Харків, 1995. 24 c.
5. ACIRRT (Australian Centre for Industrial Relations Research and Training) (University of Sydney),
Australia at Work (1999).
6. Australian Bureau of Statistics, Employee Earnings and Hours: Australia (2000, ABS Catalogue
6306.0).
7. Breen Creighton, ‘One Hundred Years of the Conciliation and Arbitration Power: A Province Lost?’
(2000) 24 Melbourne University Law Review 839.
8. Butterworths, Industrial Law – Federal.
9. CCH, Australian Labour Law Reporter (4 volumes).
10. CCH, Australia and New Zealand Equal Opportunity Law and Practice (2 volumes).
11. CCH, Australian Occupational Health and Safety Law (4 volumes) Australian Journal of Labour
Law, Journal of Industrial Relations, Labour and Industry, Journal of Occupational Health and Safety –
Australia and New Zealand.
12. Creighton W. B., Ford W. J. and Mitchell R. J. Labour Law: Text and Materials. 2nd ed, 1993.
13. Creighton Breen and Stewart Andrew. Labour Law: An Introduction. 3rd ed, 2000.
14. Deery Stephen and Mitchell Richard (eds), Employment Relations: Individualization and Union
Exclusion. 1999.
15. Employment Law overview 2019–2020. Chile. URL: https://knowledge.leglobal.org/
wp-content/uploads/sites/2/LEGlobal-Employment-Law-Overview_Chile_2019-2020_31.05.19.pdf
(дата звернення: 09.09.2021).
16. Forsyth A. “Re-regulatory Tendencies in Australian and New Zealand Labour Law”. Working Paper
No. 21, Centre for Employment and Labour Relations Law, Faculty of Law, The University of Melbourne, 2001.
17. Gardner M. and Palmer G. Employment Relations: Industrial Relations and Human Resource
Management in Australia. 2nd ed, 1997.
18. Hunter R. Indirect Discrimination in the Workplace. 1992.
19. Lee M. and Sheldon P. Workplace Relations. 1997.
20. Macken J. J., O’Grady P., Sappideen C., and Warburton G. The Law of Employment. 5th ed, 2002.
21. McCallum R. M., McCarry G. and Ronfeldt P. Employment Security. 1994.
22. McCallum R. C. and Pittard M. J. Australian Labour Law: Cases and Materials. 3rd ed, 1995.
23. National Labour Law Profile: Australia. Contributed by: Colin Fenwick, Senior Lecturer, Centre
for Employment and Labour Relations Law School, University of Melbourne, Victoria, Australia and
Jane Hodges. URL: https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/national-labour-law-profiles/
WCMS_158892/lang--en/index.htm (дата звернення: 09.09.2021).
24. Nolan D. R. The Australasian Labour Law Reforms: Australia and New Zealand at the End of the
Twentieth Century. 1997.
25. Schwab K. The Global Competitiveness Report 2019. Insight Report. World Economic Forum
91–93 route de la Capite CH-1223 Cologny/Geneva Switzerland. 650 p.
26. Senate Economics Reference Committee, Report on Consideration of the Workplace Relations and
the other Legislation Amendment Bill 1996 (AGPS, August 1996).
27. Singapore Employment Law. URL: https://www.corporateservices.com/singapore/singaporeemployment-
law/#:~:text=The%20Singapore%20Employment%20Act%20protects,Full%2Dtime%3B
&text=Under%20contract (дата звернення: 09.09.2021).
28. Thornton M. The Liberal Promise: Anti-Discrimination Legislation in Australia. 1990.
Опубліковано
2022-01-24