ПРАВОВИЙ СТАТУС СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • Ю. Я. Попко
Ключові слова: кооператив, сільськогосподарський кооператив, сільськогосподарське кооперативне об’єднання, статут, юридична особа

Анотація

Попко Ю. Я. Правовий статус сільськогосподарських кооперативів та сільськогосподарських кооперативних об’єднань за законодавством України. – Стаття.
Активний процес реформування приватних відносин в Україні відбувається на засадах гармонізації із принципами європейського приватного права. Окрім набрання чинності новим законодавством про сільськогосподарську кооперацію, відкриття ринку сільськогосподарських земель, актуалізації
необхідності впорядкування відносин на ринку сільськогосподарського виробництва тощо, обговорюється проблематика удосконалення наявних організаційно-правових форм юридичних осіб та правових режимів майна, на яких вони діють.
Cільськогосподарський кооператив – це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції і добровільно об’єдналися на основі членства та на засадах самоврядування для провадження спільної господарської та іншої діяльності з метою
задоволення економічних, соціальних та інших потреб. Сільськогосподарський кооператив набуває статусу юридичної особи з моменту внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та здійснює свою діяльність до моменту припинення. Cільськогосподарське кооперативне об’єднання – це юридична особа, утворена
сільськогосподарськими кооперативами, що добровільно об’єдналися на основі членства та на засадах самоврядування для провадження спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб.
Законодавство України про сільськогосподарську кооперацію загалом належним чином урегульо-
вує питання правового статусу сільськогосподарських кооперативів та сільськогосподарських кооперативних об’єднань. Незважаючи на це, досі залишається актуальною необхідність удосконалення приписів Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» у частині регулювання порядку та способів реорганізації сільськогосподарських кооперативів, правового режиму майна, на якому створюються та діють сільськогосподарські кооперативні об’єднання, а також правових наслідків ліквідації сільськогосподарських кооперативів, створених з метою одержання прибутку.

Посилання

1. Клюкин Б. Д. Правовое регулирование сельского хозяйства в США : автореф. дисс. … д-ра юрид.
наук. Москва, 1972. 36 с.
2. Спасибо-Фатеева И. В. Наблюдения за тенденциями в гражданском праве. Проблеми цивільного
права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (Харків,
27 травня 2016 р.). МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, каф. цивільного права та процесу, каф.
охорони інтелект. власності, цив.-прав. дисциплін. Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів Украї-
ни». Харків : ХНУВС, 2016. С. 24–28.
3. Кузнєцова Н. С. Завдання української цивілістики на зламі епох. Актуальні проблеми приват-
ного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-й річниці з дня народження д-ра
юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 27 лютого 2015 р.). Національний універ-
ситет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Національна академія правових наук
України, Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивіліс-
тів України». Харків : Право, 2015. С. 7–11.
4. Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як суб’єкти цивільних право-
відносин : дис… д-ра юрид. наук. Івано-Франківськ ; Київ, 2017. 571 с.
5. Про кооперацію : Закон України № 1087 від 10.07.2003. Офіційний сайт Верховної Ради України.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15/conv#Text (дата звернення: 05.11.2021).
6. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003. Офіційний сайт Верховної Ради України.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 01.11.2021).
7. Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України № 819-ІХ від 21.07.2020. Офіційний
сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20/conv#Text (дата
звернення: 02.11.2021).
8. Регламент Ради (ЄС) № 1435/2003 про статут європейського кооперативного товариства (SСE) (ЄКТ)
від 22.07.2003. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/eu030058 (дата звернення: 03.11.2021).
9. Юркевич Ю. М. Договірні форми об’єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві
України : дис. … д-ра юрид. наук. Львів, 2017. 437 с.
10. Чурилова Т. М. Правове регулювання діяльності сільськогосподарських обслуговуючих коопе-
ративів : дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2011. 202 с.
11. Правовий захист економічної конкуренції : навчальний посібник / В. М. Коссак, Ю. М. Юрке-
вич. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2013. 314 с.
12. Правові засади створення, діяльності та припинення юридичних осіб в Україні : навчальний
посібник / Ю. М. Юркевич, У. Б. Андрусів, О. Б. Верба-Сидор та ін. ; за ред. Ю. М. Юркевича. Львів :
ЛьвДУВС, 2019. 412 с.
13. Щербина В. С. Суб’єкти господарського права : монографія. Київ : Юрінком Iнтер, 2008. 264 с.
14. Господарський кодекс України 436-IV від 16.01.2003. Офіційний сайт Верховної Ради України.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15/conv#Text (дата звернення: 01.11.2021).
15. Мавліханова Р. В. Виробничі кооперативи як суб’єкти цивільного права : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. Харків, 2005. 18 с.
16. Кучеренко І. М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права : монографія.
Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. 328 с.
17. Васильєва В. А. Промислова власність і корпоративна власність: конкуренція норм. Корпора-
тивне право України та інших європейських країн: порівняльно-правова характеристика : збірник
наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ,
26–27 вересня 2014 р.). С. 9–17.
18. Васильєва В. А. Промислова власність і корпоративна власність: конкуренція норм. Право
і суспільство. 2015. Вип. 1. С. 14–21.
19. Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України № 1877 від 24.06.2004.
Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15/
ed20220101/conv#Text (дата звернення: 03.11.2021).
Опубліковано
2022-01-24