ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ

  • Г. Я. Оверко
Ключові слова: реальні збитки, моральна шкода, додатково понесені витрати, втрачена вигода, неодержані прибутки

Анотація

Оверко Г. Я. Відшкодування збитків у господарському праві. – Стаття.
У цій статті розглянуто поняття збитків, досліджено співвідношення поняття реальних збитків за цивільним та господарським законодавством, окремі питання практики відшкодування збитків, вивчено роз’яснення вищих судів з цієї проблематики, оцінено та досліджено практику відшкодування
окремих видів збитків. Зауважено, що умовами (підставами) відшкодування збитків у практиці господарських судів є: наявність правопорушення; наявність виду збитку; причинно-наслідковий зв’язок між правопорушенням і збитком; наявність вини правопорушника. Встановлено, що за господарським законодавством до збитків, як однієї з найпоширеніших господарсько-правових санкцій, належать і моральна шкода, заподіяна суб’єкту господарювання, і вартість майна, що могло бути або пошкодженим, або знищеним, і витрати, що додатково понесені, як-то штрафні санкції, сплачені іншим контрагентам, і неодержані прибутки, що називаються втраченою вигодою. Збитки можуть виникнути у разі будь-якого господарського правопорушення, якщо інше прямо не передбачено законом, незалежно від того чи це договірні чи позадоговірні відносини. Наведено перелік випадків заподіяння моральної (немайнової) шкоди суб’єкту господарювання. Зауважено, що до складу збитків, що є додатковими
витратами, відносять штрафні санкції, що сплачені іншим суб’єктам. Такі штрафні санкції підлягають компенсації лише за наявності доказів фактичної їх сплати за умови їх безпосереднього зв’язку з конкретним правопорушенням. На практиці суди приділяють окрему увагу вирішенню спорів про відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди. Суди повинні дослідити, чи могли такі збитки бути реально понесені кредитором та чи вживав кредитор заходів щодо їх відшкодування. Збитки у вигляді недоотриманого прибутку, втраченої вигоди, що були спричинені незаконною перевіркою представників органів державної влади, безпідставно накладеними арештами на майно та рахунки суб’єкта господарювання чи інше, відшкодовуються за загальним правилом, як і шкода, що заподіяна протиправною поведінкою представників органів державної влади. У такому разі збитки відшкодовуються з державного чи місцевого бюджету.

Посилання

1. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 436, зі змінами
та доповненнями. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18. № 19–20; № 21–22. Ст. 144.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n1574
2. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, зі змінами
та доповненнями. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
3. Подоляк С. А. Правове регулювання договірної відповідальності в господарських відносинах в
умовах євроінтеграції України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017.
Серія право. Випуск 42, ст. 123–127.
4. Сєліванова І. А. Співвідношення Цивільного та Господарського кодексів України в регулюванні
відповідальності за порушення у сфері господарювання. Хозяйственное законодательство Украины:
практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора : сб. науч. тр. НАН
Украины. Ин-т экономико-правовых исследований / редкол.: Мамутов В. К. (отв. ред.) и др. Донецк :
ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2005. С. 77–78.
5. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди : роз’яс-
нення Вищого арбітражного суду України від 01.04.94 р. № 02-5/215. URL: https://ips.ligazakon.net/
document/SD94029?an=589100&ed=2007_12_29
6. Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства у справах,
в яких заявлено вимоги про відшкодування збитків : оглядовий лист Вищого господарського суду
України від 14.01.2014 р. № 01-06/20/2014. URL: https://uteka.ua/ua/publication/news-14-novostizakonodatelstva-
1-zakonodatelstvo-po-delam-o-vozmeshhenii-ubytkov
7. Постанова ВГСУ від 20.04.2017 року у справі № 910/13517/16. URL: https://protocol.ua/ua/
postanova_vgsu_vid_20_04_2017_roku_u_spravi_910_13517_16/
8. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ
України № 1417 від 30 грудня 2014 року та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 5 березня
2015 року за № 252/26697. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1410-04
9. Коментар до статті 225 Господарського кодексу України від 01.01.2016.
URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/KK003989?an=2
10. Постанова Вищого господарського суду України від 13.06.12 р. у справі № 10/27.
URL: http://www.arbitr.gov.ua/news/1385/
11. Мельничук М. Відшкодування моральної шкоди у сфері підприємницької діяльності.
Підприємництво, господарство і право. 2017. № 2. С. 85–87.
Опубліковано
2022-01-24