ПРЕЦЕДЕНТ ТЛУМАЧЕННЯ У ПРАКТИЦІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

  • О. В. Колісник
Ключові слова: правові позиції, Верховний Суд, судовий прецедент, прецедент тлумачення, усталена судова практика, судова правотворчість, аналогія права

Анотація

   Колісник О. В. Прецедент тлумачення у практиці цивільного судочинства. – Стаття.

У статті досліджено питання судової правотворчості, а також впровадження в національне цивільне судочинство елементів прецедентного права. Визначено сутність прецеденту тлумачення, його співвідношення з судовим прецедентом та усталеною судовою практикою. У роботі наголошується на особливій ролі Верховного Суду у здійсненні правороз’яснювальної діяльності і формуванні правових позицій з метою забезпечення єдності правозастосовчої практики у контексті принципу правової визначеності. Зроблено висновки про те, що деякі елементи прецедентного права де-факто стали частиною правової системи України у формі прецеденту тлумачення як специфічного різновиду судового прецеденту, який формується судами вищих інстанцій у вигляді певних правових позицій як результат усталеної судової практики. Про існування прецеденту тлумачення у правових реаліях України свідчить те, що у результаті роз’яснення змісту правової норми або застосування аналогії у процесі ухвалення судового рішення нова норма права не створюється, однак надається її тлумачення. Саме в наданій інтерпретації зазначена норма має застосовуватися у подібних правовідносинах судами усіх інстанцій. Наголошується на особливій ролі місцевих та апеляційних судів у виявленні правових прогалин. У зв’язку із цим запропоновано надати право цим судам звертатися до Верховного Суду із запитом-повідомленням щодо офіційного тлумачення наявної правової норми або щодо правильності застосування аналогії права чи закону. Автором стверджується, що усталена судова практика охоплює сукупність подібних рішень, у яких застосовані правові норми з тим змістовним наповненням, якого їм надав Верховний Суд, а прецедент тлумачення є одним конкретним рішенням, у якому розкрито та роз’яснено зміст відповідної правової норми і яку слід застосовувати саме у тому сенсі, як її розтлумачив Верховний Суд. Отже, відповідні правові позиції, а саме прецедент тлумачення, варто розглядати як результат усталеної судової практики. Визнається доцільним у ст. 10 ЦПК надати прецеденту тлумачення статус джерела права.

Посилання

1. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства : монографія / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова та ін. ; за заг. ред. В. В. Комарова. Харків : Харків юридичний, 2008. 928 с.
2. Любчик О. А. Правовий прецедент – джерело права в Україні: так чи ні? Вісник ЛДУВСім. Е. О. Дідоренка. 2020. Вип. 3(91) С. 41–54.
3. Марченко А. А. Поняття судового прецеденту та його місце у правовій системі України. Митна
справа. 2013. № 5. Ч. 2. Кн. 1. С. 26–32.
4. Попов О.І. Принцип правової визначеності та його реалізація у цивільному судочинстві. Liber Amicorum Вячеслав Комаров / за ред. Т. В. Комарової ; упоряд. Т. В. Комарова. Харків : Право, 2020. С. 1127–1136 .
5. Рябченко Ю. Ю. Судовий прецедент і джерела цивільного процесуального права: проблеми
та перспективи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція.
2020. № 43. С. 96–98.
6. Комаров В. В. Верховний Суд та єдність судової практики. Liber Amicorum Вячеслав Комаров /
за ред. Т. В. Комарової ; упоряд. Т. В. Комарова. Харків : Право, 2020. С. 564–581.
7. Кізлова О. С. Категорії «судовий прецедент» і «судова практика» в системі джерел цивільного
права України. Право і суспільство. 2015. № 6. Ч. 3. С. 356–364.
8. Вертегел Є. П., Посашкова В. С. Судова практика як джерело права: теоретико-правове дослід-
ження. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С. 24–27.
9. Лічман, Л. Г. Значення судової практики для правозастосування у цивільному судочинстві
України. Вісник Верховного Суду України. 2011. № 6. С. 34–38.
10. Цувіна Т. А. Єдність судової практики як елемент правової визначеності: підхід Європейського
суду з прав людини. Проблеми законності: зб. наук. пр. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. Вип. 146. С. 63–74.
11. Зеленко І. П. Дискусійні питання судової правотворчості на черговому етапі судової реформи.
Наукові записки. Серія: Право. Вип. 8. 2020. С. 9–13.
12. Рішення у справі № 336/7734/20 від 19 квітня 2021 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/
Review/96352078
Опубліковано
2022-01-24