РЕГУЛЮВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

  • Ю. В. Хорт
Ключові слова: надавач хмарних послуг, хмарна послуга, хмарні обчислення, фінансова установа, фінтех

Анотація

Хорт Ю. В. Регулювання хмарних технологій у фінансовому секторі України. – Стаття.
Натепер у всьому світі відбувається стрімкий розвиток використання хмарних технологій у всіх
сферах, включаючи фінансовий сектор. Однак у науковій літературі проблеми правового регулювання
хмарних технологій у фінансовому секторі України не отримали належного висвітлення. Стаття при-
свячена аналізу переваг і ризиків щодо використання хмарних технологій у фінансовому секторі;
дослідженню стану й підходів до їх регулювання як в Україні, так і за кордоном; наданню відповідних
рекомендацій щодо побудови моделі законодавчого регулювання хмарних технологій у фінансовому
секторі України. У статті доводиться, що вигоди від використання хмарних технологій у фінансовому
секторі значно більші в порівнянні з ризиками від їх використання. Аналіз українського законодав-
ства показав, що законодавець задекларував необхідність розвитку хмарних технологій. Однак зако-
нопроєкт України «Про хмарні послуги» містить низку недоліків і підлягає удосконаленню. Авторка
пропонує застосовувати комплексний підхід моделі законодавчого регулювання хмарних послуг
в Україні, який передбачає одночасну розробку як загального законодавства, що визначає основні
засади регулювання хмарних послуг, так і спеціального законодавства, що визначає особливості
надання цих послуг у певних сферах, зокрема у фінансовому секторі. Рекомендується українському
законодавцеві слідувати практиці країн із розвиненими фінансовими ринками й законодавчо закрі-
пити, що регулювання передачі функцій на аутсорсинг надавачам хмарних послуг має здійснюватися
щодо всіх типів фінансових установ (як банківських, так і небанківських) і мати пропорційний харак-
тер (має бути, головним чином, спрямоване на аутсорсинг критичних або важливих функцій). Пропо-
нується розробити в Україні модельний договір про надання хмарних послуг фінансовим установам
і стандарти проведення аудиту й здійснення ефективного нагляду компетентними органами. Увага має
приділятися врегулюванню ризику країни й особливо забезпеченню конфіденційності даних та інфор-
маційної безпеки у фінансовому секторі України надавачами хмарних послуг.
Ключові слова: надавач хмарних послуг, хмарна послуга, хмарні обчислення, фінансова установа,
фінтех.

Посилання

1. Swiss Finance Council. Getting Ready for the 20s – Technology and the Future of the Global
Banking. 2020. URL: https://www.swiss financecouncil.org/images/SFC_Discussion_ Paper _2020.pdf.
2. Poole A. Banking on the Cloud in the Face of COVID-19 and Beyond. 22 June 2020. Fintech
Futures. URL: https://www.fintechfutures.com/ 2020/06/banking-on-the-cloud-in-the-face-of-covid-19-
and-beyond/.
3. Capgemini. Cloud Computing in Banking. What Banks Need to Know When Considering a Move
to the Cloud. 2011. URL: https://www.capgemini. com/wpcontent/uploads/2017/07/ Cloud_Computing_
in_Banking.pdf.
4. Yan G. Application of Cloud Computing in Banking: Advantages and Challenges. 2nd International
Conference on Politics, Economics and Law. 2017. Vol. 23. P. 29–32.
5. Crisanto J.C., Donaldson C., Ocampo D., Prenio J. FSI Insights on policy implementation.
No 13. Regulating and supervising the clouds: emerging prudential approaches for insurance companies.
December 2018. URL: 6. FSB. Third-party Dependencies in Cloud Services Considerations on Financial Stability
Implications. 9 December 2019. URL: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P091219-2.pdf
7. Toronto Centre. Cloud Computing: Issues for Supervisors. URL: https://res.torontocentre.org/
guidedocs/Cloud%20Computing%20 FINAL.pdf.
8. Book A. How Cloud Computing is Contributing to the Exponential Growth of Tech in Emerging
Markets. 13 February 2018. URL: https://www.seedstars.com/content-hub/life/how-cloud-computingcontributing-
exponential-growth-tech-emerging-markets/.
9. AFME. The Adoption of Public Cloud Computing in Capital Markets. November 2019. URL:
https://www.pwc.co.uk/financial-services/assets/ pdf/afme-cloud-paper-november-2019.pdf.
10. FSB. BigTech Firms in Finance in Emerging Market and Developing Economies. Market
developments and potential financial stability implications. 12 October 2020. URL: https://www.fsb.org/
wp-content/uploads/P121020-1.pdf.
11. Стратегія розвитку фінтех в Україні до 2025 року. Липень 2020 року / Національний Банк
України. URL: https://bank.gov.ua/ua/files/ DDWIAwXTdqjdClp.
12. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 р. (оновлена в березні 2021 р.) /
Міністерство фінансів України, Національний Банк України, Національна Комісія, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ФГВФО. URL: https://bank.gov.ua/admin_
uploads/article/Strategy _FS_2025.pdf?v=4.
13. Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року : Постанова
Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 року № 179 / Кабінет Міністрів України. Офіційний
вісник України. 2021. № 22. Ст. 1015.
14. Про хмарні послуги : Проєкт Закону України № 2655 від 20 грудня 2019 р. База даних
«Законодавство України». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 =67744.
15. European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament,
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions ‘Unleashing
the Potential of Cloud Computing in Europe’. 2012. COM/2012/0529 final.
16. The EU Code of Conduct. 2021. URL: https://eucoc.cloud/en/about/about-eu-cloud-coc/.
17. CSPCERT WG. Recommendations for the Implementation of the CSP Certification Scheme. June
2019. URL: https://www.enisa.europa.eu/news/ enisa-news/cybersecurity-certification-lifting-the-euinto-
the-cloud.
18. ENISA. Cybersecurity Certification EUCC, a Candidate Cybersecurity Certification Scheme to
Serve as a Successor to the Existing SOG-IS. May 2021. URL: https://www.enisa.europa.eu/publications/
cybersecurity-certification-eucc-candidate-scheme-v1-1.1.
19. Cloud Service Level Agreement Standardisation Guidelines. 24 June 2014. URL:
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/cloudservice-level-agreement-standardisation-guidelines.
20. European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament,
the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee
of the Regions, FinTech Action plan: For a more competitive and innovative European financial sector.
Brussels, 8.3.2018 COM. 2018. 109 final.
21. EBA. Recommendations on Outsourcing to Cloud Service Providers. Final Report. 20 December
2017. EBA/REC/2017/03.
22. EBA. Guidelines on Outsourcing Arrangements. Final Report. 25 February 2019. EBA/
GL/2019/02.
23. EIOPA. Guidelines on Outsourcing to Cloud Service Providers. 06 Feb 2020. EIOPA-BoS-20-002.
24. ESMA. Guidelines on Outsourcing to Cloud Service Providers. 10 May 2021. ESMA50-164-4285.
25. ESMA. Final Report Guidelines on outsourcing to cloud service providers. 18 December 2020.
ESMA50-157-2403.
26. Coalition of European Banks Calls for Model Cloud Services Terms. June 2021. URL:
https://www.jdsupra. com/legalnews/coalition-of-european-banks-calls-for-7268493/.
27. Krüger P.S., Brauchle JP. The European Union, Cybersecurity, and the Financial Sector: A Primer.
March 16, 2021. WP, Carnegie Endowment for International Peace. URL: https://carnegieendowment.org/
files/Krueger_Brauchle_Cybersecurity_legislation.pdf.
28. FINMA. Circular 2018/3 Outsourcing – banks and insurers. 21 September 2017.
29. Swiss Bankers Association, Cloud Guidelines. A Guide to Secure Cloud Banking. June 2020. 2nd
edition.
30. PwC. Taking Swiss Private Banking to the Cloud. 2018. URL: https://www.pwc.ch/en/
publications/2018/Taking%20Swiss%20Private %20Banking%20to%20the%20Cloud_EN_web.pdf.
31. Monetary Authority of Singapore. Guidelines on outsourcing. 27 July 2016. URL:
https://www.mas. gov.sg/-/media/MAS/Regulations-and-Financial-Stability/Regulatory-and-
Supervisory-Framework/Risk-Management/Outsourcing-Guidelines_Jul-2016-revised-on-5-Oct-2018.pdf.
32. Central Bank of Brazil. Resoluton CMN 4,658. 26 April 2018. How Cloud Computing is
Contributing to the Exponential Growth of Tech in Emerging Markets. URL: https://www.bcb.gov.br/
ingles/norms/Resolution %204658.pdf (accessed: 1 August 2021).
33. IOSCO. Principles on Outsourcing Consultation Report. May 2020. CR01/2020.
34. Сопільник Л., Скриньковський Р., Віконський В., Ковалів М., Заяць Р., Єсімов С.,
Малашко О. Особливості правового забезпечення інформаційної безпеки при використанні хмар-
них технологій органами державної влади. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2020. Vol. 6. No 6.
P. 5006–5013.
Опубліковано
2021-10-12