ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПІВ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ

  • С. О. Халюк
Ключові слова: статус, принцип, Вища рада правосуддя, судоустрій, судочинство

Анотація

Халюк С. О. Поняття принципів конституційно-правового статусу Вищої ради правосуддя. –
Стаття.
У статті здійснено комплексний теоретико-правовий аналіз принципів конституційно-правового
статусу Вищої ради правосуддя. Досліджено доктринальні джерела щодо таких понять, як «принцип»,
«правовий принцип», «принципи конституційно-правового статусу». Вказано, що базовим елементом
конституційно-правового статусу Вищої ради правосуддя є принципи статусу. Важливість принципів
зумовлена тим, що вони є узагальненим результатом розвитку людства, підсумком закономірностей
розвитку суспільства й утіленням основоположних демократичних і людиноцентричних традицій.
Тож у контексті вищеозначеного варто відзначити, що принципи формують каркас, який служить
основою правових актів і спрямований на організацію та діяльність тих чи інших органів держави.
Досліджуючи питання принципів конституційно-правового статусу Вищої ради правосуддя, звер-
талась увага на доктринальні підходи, які стосуються принципів судової влади. Адже принципи кон-
ституційно-правового статусу Вищої ради правосуддя не можуть суперечити загальним принципам
судоустрою з огляду на те, що розглядувана нами Рада є його частиною.
Констатовано, що Конституція України й Закон України «Про Вищу раду правосуддя» від
21 грудня 2016 року не визначають принципів статусу Вищої ради правосуддя.
Запропоновано авторське визначення поняття принципів конституційно-правового статусу Вищої
ради правосуддя як закріплених у конституційно-правових актах найбільш загальних, норматив-
но-регулятивних і свідомо-вольових правил поведінки, що регулюють та охороняють окрему сферу
суспільних відносин, є результатом розвитку суспільно-правової думки, характеризуються певним
рівнем універсальності й імперативності й демонструють сутність і соціальне призначення Вищої ради
правосуддя.
Серед принципів конституційно-правового статусу Вищої ради правосуддя виокремлено такі:
гуманізму, незалежності, законності, справедливості, об’єктивності, демократизму, гласності, коле-
гіальності, судового оскарження рішень, дотриманні принципів незалежності суддів і невтручання
в судову діяльність.
Ключові слова: статус, принцип, Вища рада правосуддя, судоустрій, судочинство.

Посилання

1. Дахова І.І. Структура конституційно-правового статусу уряду. Державне будівництво та міс-
цеве самоврядування. 2007. № 13. С. 38–46.
2. Міхальов В.О. Конституційне право України: прагматичний курс : навчальний посібник / за
заг. ред. М.В. Афанасьєвої, А.А. Єзерова. Одеса : Юридична література, 2017. 256 с.
3. Словник української мови : в 11 т. Київ : Наукова думка, 1970–1980. Т. 7. 1976. 723 с.
4. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю.С. Шемшученко (гол. редкол.) та ін. Київ : Укр.
енцикл., 1998. Т. 5 : П–С. 2003. 736 с.
5. Голубовська І.О., Шовковий В.М., Лефтерова О.М. Багатомовний юридичний словник-довід-
ник. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. 543 с.
6. Алексеев С.С. Общая теория права : курс в 2 т. Москва : Юрид. лит., 1981. Т. 1. 1981. 360 с.
7. Дніпров О.С. Спеціальні принципи функціонування виконавчої влади. Видавництво Львівської
політехніки. 2017. № 884. С. 108–112.
8. Скакун О.Ф. Теорія права і держави : підручник. Київ : Алерта, КНТ; ЦУЛ, 2009. 520 с.
9. Сырых В.М. Логические основания общей теории права : в 2 т. Москва : Юридический Дом
«Юстицинформ», 2001. Т. 1 : Элементный состав. 528 с.
10. Козюбра Н.И. Социалистическое право и общественное сознание. Київ : Наук. думка, 1979.
206 с.
11. Цвік М.В. Фундаментальні проблеми теорії права. Антологія української юридичної дум-
ки. Т. 10. Юридична наука незалежної України. Київ : Вид. Дім «Юрид. кн.», 2005. С. 49–63.
12. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України : підручник / за заг. ред.
В.Ф. Погорілка. Київ : Прецедент, 2009. 344 с.
13. Татьков В.І. Вища рада юстиції як конституційний орган зі спеціальним статусом. Вища рада
юстиції – 15 років діяльності. Київ : Вид-во ЛОГОС Україна, 2013. С. 123–126.
14. Опаленко Д.А. Контрольна влада в Україні: від Вищої ради юстиції до Вищої ради правосуд-
дя : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Одеса, 2016. 211 с.
15. Крусян А. Р. Конституційно-правові засади діяльності Вищої ради юстиції. Вища рада юсти-
ції – 15 років діяльності. Київ : Вид-во ЛОГОС Україна, 2013. С. 127–130.
16. Халюк С.О. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції : дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.02. Київ, 2008. 213 с.
17. Колодій А.М. Принципи права України : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 1998. 208 c.
Опубліковано
2021-10-12