ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В ЛЕСОТО

ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

  • О. В. Стогова
Ключові слова: децентралізація, деконцентрація, децентралізація публічної влади, місцеве самоврядування, передача повноважень місцевій владі, Лесото

Анотація

Стогова О. В. Децентралізація в Лесото: проблеми й перспективи правового регулювання. –
Стаття.
Уряд Лесото 2013 року у співпраці з партнерами з розвитку провели оцінку стану децентралі-
зації в країні. За результатами було зроблено висновок про низький рівень децентралізації влади
й необхідність розроблення правової бази для децентралізації. У 2016 році підготовлено проєкт
закону про місцеве самоврядування, яким передбачалося реформувати модель децентралізації,
запроваджену Законом про місцеве самоврядування 1997 року, й подолати колоніальну спадщину
в розподілі повноважень публічної влади. Нова стратегія децентралізації влади була запроваджена
урядом у 2014 році. Отже, новий закон про місцеве самоврядування має сприяти реалізації полі-
тичного рішення щодо децентралізації публічної влади на місцях. Цей документ має створювати
організаційно-правові основи для децентралізації влади й запровадження автономії для місцевих
органів влади. На переконання дослідників, запропоновані підстави недостатні й потребують додат-
кових зусиль задля досягнення успіху в реформуванні моделі децентралізації публічної влади.
Законопроєкт запроваджує автономію для місцевих органів влади й відокремлює виконавчу й зако-
нодавчу функції місцевих органів влади. Однак кілька аспектів законопроєкту закріплюють слаб-
кий тип передачі влади:
1) законопроєкт порушує конституцію, надаючи повноваження міністру формувати місцеві ради
й визначати їхні функції, що відповідно до конституції є прерогативою парламенту;
2) адміністративна децентралізація, запропонована законопроєктом, послаблюється тим фактом,
що керівний адміністративний персонал у радах призначається міністром місцевого самоврядування,
а не місцевою владою;
3) деконцентрація закріплюється, адже чинне законодавство встановлює перелік функцій місце-
вих органів влади; але вони скасовуються новим законопроєктом, а повноваження визначати цей пере-
лік передаються міністру;
4) фіскальна децентралізація відповідно до законопроєкту залишається слабкою.
Законопроєкт зберігає залежність місцевої влади від центральної, фінансові трансферти повинні
регулюватися чіткою формулою, щоб уникнути цієї залежності.
Ключові слова: децентралізація, деконцентрація, децентралізація публічної влади, місцеве само-
врядування, передача повноважень місцевій владі, Лесото.

Посилання

1. Стогова О.В. Проблеми асиметрії у сучасних федеративних системах. Вісник Харківського наці-
онального університету імені В.Н. Каразіна «Питання політології». 2007. № 785. С. 105–110.
2. Ahwoi K. Challenges facing local governments in Africa in the 21st Century: An executive summary.
Local Government Perspectives. 2000. № 7 (3). P. 1–7.
3. Is decentralization good for development: Perspectives from academics and policy makers / eds.
J.P. Faguet, C. Pöschl. Oxford : Oxford University Press, 2015. 25 p.
4. Ribot C. African decentralization: local actors, powers and accountability. Geneva : UNRISD, 2002.
89 p.
5. Smoke P. Understanding decentralization in Asia: An overview of key issues and challenges. Regional
development dialogue. 1999. No. 20 (2). P. 1–17.
6. Local government in the third world: The experience of decentralization in tropical Africa / ed.
P. Mawhood. Johannesburg : Africa Institute of South Africa, 1993.
7. Fombad C.M. Constitutional entrenchment of decentralization in Africa: An overview of trends and
tendencies. Journal of African Law. 2018. No. 62 (2). P. 175–199.
8. Kapa M.A. Lesotho’s local government system: A critical note on the structure and its implications
for popular participation and service delivery. 2009. 21 p.
9. Government of Lesotho. The Constitution of Lesotho. Maseru : Government Printer, 1993. 103 p.
10. Government of Lesotho. Local Government Act. 1997. No. 6 of 1997. Maseru : Government Printer.
35 p.
Опубліковано
2021-10-12