ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

  • Е. Ю. Рибнікова
Ключові слова: енергетика, альтернативні джерела енергії, нетрадиційні і відновлюючи джерела енергії, досвід країн ЄС,

Анотація

У статті зроблена спроба висвітлити деякі аспекти використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, проаналізовано вітчизняну та європейську нормативно-правову базу у галузі альтернативної енергетики. Запропоновано пропозиції щодо спрощення процедури приєднання об’єктів альтернативної енергії до електричних мереж, а також надані рекомендації стосовно імплементації досвіду країн ЄС щодо використання «зелених» тарифів.

 

Посилання

1. Про електроенергетику: Закон України від 16.10.1997№ 575/97-ВР [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80
2. Про альтернативні джерела енергії: Закон України від 20.02.2003 № 555-IV [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555-15
3. Report from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?Uri=CELEX:52017DC0057&qid=1488449105433&from=EN
4. Заключний документ Гаазької конференції з Європейської енергетичної хартії ОБСЄ; Хартія, Міжнародний документ від 17.12.1991 [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_061
5. Договір про заснування Енергетичного Співтовариства: Договір, Міжнародний документ від 25.10.2005 [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_926
6. Про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС: Директива європейського парламенту від 23.04.2009 [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://saee.gov.ua/
documents/dyrektyva_2009_28.pdf
7. Інформація щодо потужності та обсягів виробництва електроенергії об’єктами відновлюваної електроенергетики, яким встановлено «зелений» тариф (станом на 01.04.2017) [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://saee.gov.ua/sites/default/files/infodovidka%20elektry%60ka%20vde%20
na%20i%20kvartal%202017%20na%20sajt.pdf
8. Про затвердження «Правил приєднання електроустановок до електричних мереж»: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 17.01.2013 № 32 [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0236-13
9. Марина Грицишина ««Зелене світло»: як приєднати об’єкт відновлюваної генерації до електромереж» [Електронний ресурс] : – Режим доступу: https://mind.kiev.ua/openmind/20170770-zelenesvitlo-yak-priednati-ob-ekt-vidnovlyuvanoyi-generaciyi-do-elektromerezh
10. Про внесення зміни до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел: Проект Закону від 13.02.2017 № 6081 [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://w1.c1.
rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61140
11. Сергій Савчук: Законопроект, що полегшить доступ власників проектів з відновлюваної енергетики до мереж, схвалено Комітетом ВРУ та рекомендовано Парламенту до розгляду у першому читанні [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_
article?art_id=249838459
12. Про місцеве самоврядування в Україні Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page5
13. Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення «зеленого» тарифу: Закон України від 25.09.2008 № 601-VI [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/601-17
14. Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 02.11.2012
№ 1421[Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1957-12
15. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов вироб-
ництва електроенергії з альтернативних джерел енергії: Закон України від 04.06.2015 № 514-VIII
[Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-19
Опубліковано
2020-05-09