ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ЛАТЕНТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

  • О. О. Сидорчук
Ключові слова: латентна злочинність, рівень латентної злочинності, ознаки латентної злочинності, рівні латентної злочинності, динаміка злочинності, криміналізація суспільства

Анотація

Сидорчук О. О. Деякі теоретичні й практичні питання аналізу латентної злочинності в Україні. –
Стаття.
У статті розглянуто теоретичні й практичні питання аналізу латентної злочинності в Україні, про-
аналізовані причини латентності окремих категорій злочинів. Доведено, що латентна злочинність має
великий вплив на криміналізацію суспільства через невідповідність заходів запобігання злочинності
її реальному стану, розповсюдження кримінальної ідеології та психології, втягнення інших осіб у зло-
чинну діяльність. Латентна злочинність сприяє формуванню правового нігілізму через відсутність
справедливого й невідворотного покарання за вчинений злочин.
Проаналізовано різні наукові погляди на поняття «латентна злочинність» і запропоновано під
латентною злочинністю розуміти сукупність злочинів, які були вчинені, але не виявлені й / або не
зареєстровані правоохоронними органами й не отримали відбиття в офіційній статистиці.
Здійснено аналіз офіційних даних із різних офіційних джерел (Звітів про роботу прокурора, Зві-
тів Національної поліції, даних Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної
поліції України, Єдиного звіту про кримінальні правопорушення) щодо стану злочинності в Україні за 2001–2020 роки. Розглянуто динаміку певних категорій злочинів (вбивств і замахів на вбивства
й корупційних правопорушень) в Україні останніми роками.
Розглянуто різні наукові класифікації видів латентної злочинності. У статті розглянуто й схарак-
теризовано різні рівні латентності злочинів. Проаналізовано загальні (які властиві всім злочинам, а не
лише латентним) і спеціальні (властиві лише латентній злочинності) ознаки латентної злочинності.
Запропоновано виділяти такі ознаки латентної злочинності:
1) латентна злочинність є невід’ємною частиною загальної злочинності;
2) прихований характер злочинності, непоінформованість суспільства й правоохоронних органів
про латентну злочинність («прихованість», «невідомість»);
3) високий ступінь терпіння громадян до рівня суспільної небезпеки злочинності;
4) безкарність злочинця (часткова або повна);
5) не врахування в офіційну статистику злочинності.
Досліджено фактори, які підтверджують високий рівень злочинності в Україні, серед яких виді-
лено збільшення кількості закритих кримінальних проваджень у зв’язку з відсутністю події чи складу
злочину, збільшення кількості скарг на бездіяльність слідчого й прокурора стосовно невнесення відо-
мостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та інші. Ці
факти дозволяють опосередковано свідчити про збільшення рівня латентної злочинності.
Ключові слова: латентна злочинність, рівень латентної злочинності, ознаки латентної злочинно-
сті, рівні латентної злочинності, динаміка злочинності, криміналізація суспільства.

Посилання

1. Crime index be country 2021. Numbeo : web-site. URL: https://www.numbeo.com/crime/rankings_
by_country.jsp.
2. Дрьомін В.М. «Офіційна» та фактична злочинність: кримінологічний аналіз. Актуальні про-
блеми держави і права. 2012. Вип. 68. С. 550–559.
3. Звіт про діяльність прокуратури у 2020 році. Офіс генерального прокурора : вебсайт. URL:
https://www.gp.gov.ua/ua/zvit_prok.
4. В’юник М.В. Інфографіка застосування Кримінального кодексу України: за даними
2001–2019 років. Новий кримінальний кодекс : вебсайт. URL: https://newcriminalcode.org.ua/
statistics.
5. Звіт Голови Національної поліції України про результати роботи відомства у 2019 році. Урядо-
вий портал : Єдиний вебпортал органів виконавчої влади України. URL: https://www.kmu.gov.ua/
storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-npu-2019.pdf.
6. Баганець О.В. Загальний стан злочинності та протидії їй на території України за
2020 рік (у порівнянні зі статистичними даними за 2013-2019 роки). Naspravdi.Today : вебсайт. URL:
https://naspravdi.today/uk/2021/04/02/zahalnyy-stan-zlochynnosti/.
7. Словник української мови : в 11 томах / за ред. І.К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970–1980.
Том 4, 1973. 453 с.
8. Курс кримінології. Особлива частина : підручник : у 2 кн. / за заг. ред. О.М. Джужі. Київ : Юрін-
ком Інтер, 2001. Кн. 2. 480 с.
9. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології : У 3 кн. Кн. 1 : Теоретичні засади та істо-
рія української кримінологічної науки. Київ : Ін Юре, 2007. С. 179–180.
10. Кримінологія: навчальний посібник-практикум (для здобувачів вищої освіти, що навчаються
на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність») /
С.А. Шалгунова, А.М. Орлеан, О.С. Скок, Т.В. Шевченко, Ю.М. Крамаренко, Г.В. Барабаш, Ю.В. Воло-
шина, І.В. Шило ; За заг. ред. к.ю.н., доц. С.А. Шалгунової. Дніпро : Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ, 2020. 332 с.
11. Оболенцев В.Ф. Латентна злочинність: проблеми теорії та практики попередження. Харків :
Видавець СПФ ФО Вапнярчук Н.М., 2005. 128 с.
12. Дрьомін В.М. Інституціональна теорія злочинності та криміналізації суспільства : автореф.
дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 ; Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2010. 40 с.
13. Голіна В.В. «Тіньова» злочинність. Науковий вісник Сіверщини. Серія : Право. 2017.
№ 1. С. 134–143.
14. Криминология : Учебник / Под общ. ред. А.И. Долговой. Москва : НОРМА ИНФРА-М, 1999.
424 с.
15. Звіт про стан протидії корупції. Портал МВС : вебсайт. URL: https://mvs.gov.ua/uk/activity/
statistika.
16. Кримінологія : підручник / А.М. Бабенко, О.Ю. Бусол, О.М. Костенко та ін. ; за заг. ред.
Ю.В. Нікітіна, С.Ф. Денисова, Є.Л. Стрельцова. 2-ге вид., перероб. та допов. Харків : Право, 2018.
416 с.
17. Звіт про роботу прокурора за 2019 рік. Офіс генерального прокурора : вебсайт. URL:
https://www.gp.gov.ua/ua/stat_n_st?dir_id=113894&libid=100820&c=edit&_c=fo.
18. Звіт про роботу прокурора за 2020 рік. Офіс генерального прокурора : вебсайт. URL:
https://www.gp.gov.ua/ua/stat_n_st?dir_id=113894&libid=100820&c=edit&_c=fo#.
Опубліковано
2021-10-12