ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ Й ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ СФОРМОВАНІ НА ЕТНІЧНІЙ ОСНОВІ

  • В. Г. Севрук
Ключові слова: взаємодія, етнічна злочинність, протидія, злочинні організації, які сформовані на етнічній основі, організовані групи, які сформовані на етнічній основі

Анотація

Севрук В. Г. Взаємодія органів Національної поліції України з іншими підрозділами
правоохоронних органів під час протидії злочинам, що вчиняються організованими групами й
злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі. – Стаття.
У статті комплексно розглянуто питання взаємодії органів Національної поліції України з іншими
підрозділами правоохоронних органів під час протидії злочинам, що вчиняються організованими гру-
пами й злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі. Також у роботі наголошується,
що формування українською державою ефективного механізму протидії організованим групам і зло-
чинним організаціям, які сформовані на етнічній основі, неможливо без розуміння сутності такої про-
блеми, відповідних законодавчо закріплених понять і класифікації та виокремлення рис організова-
ної етнічної злочинності, що мають важливе практичне значення для роботи правоохоронних органів
і держави. Відповідно, основним обов’язком правоохоронних органів є своєчасне виявлення, швидке
розкриття та розслідування злочинів, що вчиняються організованими групами й злочинними органі-
заціями, які сформовані на етнічній основі, що неможливо без ефективної та злагодженої взаємодії
цих органів. Аналіз досліджуваної наукової проблематики протидії злочинам, що вчиняються органі-
зованими групами й злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі, наразі зумовлює
необхідність подальшого дослідження в різних напрямах, зокрема в аспекті здійснення внутрішньої
та зовнішньої взаємодії правоохоронних органів України. Таким чином, для ефективної взаємодії пра-
воохоронних органів під час протидії злочинам, що вчиняються організованими групами й злочинними
організаціями, які сформовані на етнічній основі, необхідна обґрунтована концепція такого співробіт-
ництва, яка натепер відсутня. Відповідно, в перспективі потребує негайного прийняття така концеп-
ція, що покладе початок упорядкуванню відносин правоохоронних органів з обміну й реалізації інфор-
мації, що стосується діяльності як вітчизняних злочинних формувань, так і діяльності організованих
злочинних груп іноземних громадян або тих, що сформувалися на етнічній основі. У зв’язку із цим
у статті також детально проаналізовані окремі форми взаємодії органів Національної поліції України
з іншими правоохоронними суб’єктами; рекомендовані найефективніші організаційні напрями, спо-
соби й прийоми взаємодії. Надані науково-практичні рекомендації щодо її вдосконалення.
Ключові слова: взаємодія, етнічна злочинність, організовані групи, які сформовані на етнічній
основі, злочинні організації, які сформовані на етнічній основі, протидія.

Посилання

1. Невмержицький С.М. Сутність етнічної організованої злочинності в Україні. Актуальні про-
блеми вітчизняної юриспруденції. № 1. 2019. С. 191–194.
2. Грень Р.Р. Організаційно-правові основи діяльності оперативних підрозділів правоохоронних
органів України у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.09 ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». Львів, 2018. 20 с.
3. Колінко І.О., Ханькевич А.М. Роль і місце відомчої та зовнішньої взаємодії в діяльності підроз-
ділів внутрішньої безпеки під час протидії злочинності у сфері службової діяльності. Вісник Луган-
ського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2015. № 1. С. 259–270.
4. Хараберюш О.І. Особливості взаємодії оперативних підрозділів правоохоронних органів Украї-
ни щодо протидії організованим злочинним угрупуванням у сфері нелегальної міграції. Право і Безпе-
ка. 2006. Т. 5. № 5. С. 97–100.
5. Чучко С.В. Особливості взаємодії правоохоронних органів у розслідуванні шахрайства в
купівлі-продажу товарів через мережу Інтернет. Підприємництво, господарство і право. 2020.
№ 12. С. 267–271.
6. Бортун М.І. Взаємодія прокурора зі слідчим, слідчим суддею на стадії досудового розслідуван-
ня. Вісник Національної академії прокуратури України. 2013. № 4. С. 95–100.
7. Форми процесуальної взаємодії. Leksii.org : вебсайт. URL: https://lektsii.org/12-17848.html.
8. Демідов І.І. Взаємодія прокурора, слідчого з оперативними й іншими підрозділами під час
проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки товарів, предметів і
речовин у кримінальному провадженні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ.
Том 107. № 2 (1). С. 246–258.
9. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 р. / Верховна
Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
10. Кравченко О.Є. Прокурорський нагляд за проведенням негласних слідчих (розшукових) дій
у кримінальному провадженні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 ; МВС України, Харк. нац. ун-т
внутр. справ. Харків, 2016. 198 с.
11. Загальні положення методики розслідування злочинів (Глава 22). Наукова бібліотека Націо-
нального юридичного університету імені Ярослава Мудрого : вебсайт. URL: http://library.nlu.edu.ua/
POLN_TEXT/KNIGI/1_DISKI/KRIM/html/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_22.htm.
12. Грень Р.Р. Організаційно-правові основи діяльності оперативних підрозділів правоохоронних
органів України у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів : дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.09 ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». Львів, 2017. 264 с.
13. Державна міграційна служба України : офіційний сайт: URL: https://dmsu.gov.ua/pro-dms/
zagalna-informacziya.html.
14. Матвієнко В.П. Взаємодія оперативних підрозділів з органами державної фінансової інспекції
України у процесі виявлення та фіксації злочинів у бюджетній сфері. Науковий вісник національної
академії внутрішніх справ. 2015. № 3. С. 74–81.
15. Василинчук В. І. Оперативно-розшукова профілактика злочинів у бюджетній сфері : моногра-
фія. Київ : ФОП Кандиба, 2013. 346 с.
16. Чернєй В.В. Теоретичні та практичні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небан-
ківських фінансових установ в Україні: дис. … докт. юрид. наук : 12.00.08 «Кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче право». Київ, 2014. 523 с.
17. Скалозуб Л.П., Василинчук В.І., Сливенко В.Р. Попередження та викриття злочинів, пов’яза-
них з відшкодуванням податку на додану вартість : навчальний посібник. Вінниця : ТОВ «КОНСОЛЬ»,
2010. 256 с.
18. Буткевич С.А. Роль і місце підрозділів кримінальної міліції у боротьбі з використанням
коштів, здобутих від наркобізнесу. Діяльність підрозділів кримінальної міліції: сучасний стан та
перспективи вдосконалення : тези доп. та повідомл. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів,
12 квітня 2013 р. Львів : ЛьвДВС, 2013. С. 36.
19. Закон України «Про Державну прикордонну службу України» від 03 квітня 2003 р. Опера-
тивно-розшукова діяльність. Нормативно-правове забезпечення / Я.Ю. Кондратьєв, О.М. Джужа,
Д.Й. Никифорчук, В.В. Матвійчук. Київ : КНТ, 2005. 552 с.
20. Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03 квітня 2003 р. № 661-IV (зі
змінами від 23 квітня 2021 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text.
21. Про заходи МВС України щодо посилення протидії злочинності відповідно до вимог Прези-
дента України та Уряду країни : Лист МВС України прем’єр-міністру України від 24 липня 1997 р.
№ 3901/кВ // ЦДАВО. Ф. Р-2. Оп. 15. Спр. 6214. 4–5 арк.
22. Зозуля Є.В. Міжнародне співробітництво органів внутрішніх справ України: історико-правове
дослідження : Монографія. Донецьк : ДЮІ, 2014. 802 с.
23. Давидова М.М. Незаконне рекламування наркотичних засобів як загроза національній безпе-
ці України. Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення. Київ : ВПЦ
«Київський Університет», 2017. С. 143.
24. Національний звіт за 2017 рік щодо наркотичної ситуації в Україні (за даними 2016 року).
Поглиблений огляд наркоситуації в Україні. Київ : Європейський моніторинговий центр з наркотиків
та наркотичної залежності, 2017. С. 130.
25. Про затвердження Державної цільової програми протидії торгівлі людьми на період до
2015 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 350 / Кабінет Міністрів
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-2012-%D0%BF#Text.
26. Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми : навчальний посібник /
За ред. акад. О.М. Бандурки. Харків : Вид-во НУВС, 2001. 244 с.
Опубліковано
2021-10-12