АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ФОРМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

  • Д. О. Полюхович
Ключові слова: адміністративний договір, адміністративно-правове регулювання, альтернативна енергетика, альтернативні джерела енергії, договір, енергетика, публічно-приватне партнерство, форма адміністративно-правового регулювання

Анотація

Полюхович Д. О. Адміністративний договір як форма адміністративно-правового регулювання
відносин у сфері альтернативної енергетики. – Стаття.
Стаття присвячена аналізу адміністративних договорів як одних із видів правових форм адміні-
стративно-правового регулювання відносин у сфері використання альтернативних джерел енергії.
Висвітлено доктринальні й законодавчі підходи до визначення поняття «адміністративний
договір» і його ознак. Проаналізовано сучасний стан застосування адміністративних договорів
у сфері альтернативної енергетики. Установлено, що, не зважаючи на поступове зростання ролі
договірного регулювання відносин у царині адміністративного права, в частині альтернативної
енергетики адміністративні договори лише починають застосовуватись. Насамперед це дого-
вори про співробітництво територіальних громад про реалізацію спільних проєктів, змістом
яких є підвищення енергоефективності визначених об’єктів (як правило, соціальної інфраструк-
тури) через отримання електроенергії з енергії сонця / вітру. Проаналізовано Меморандум про
взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлювальної енергетики
в Україні.

Досліджено наукові підходи що визначення, змісту й ознак публічно-приватного партнерства.
Виокремлено переваги такого способу взаємодії органів публічної адміністрації та приватних струк-
тур. Висвітлено напрацювання юридичної науки щодо можливості віднесення договорів у сфері
публічно-приватного партнерства до адміністративних. Установлено, що договорам публічно-приват-
ного партнерства у сфері альтернативної енергетики притаманні всі риси адміністративних договорів,
а їх основною метою є сприяння реалізації важливої для держави цілі – розвитку альтернативної енер-
гетики й досягненню передбачених на внутрішньодержавному й міжнародному рівнях показників
росту цієї галузі.
Окреслено напрями активізації та популяризації адміністративних договорів публічно-приват-
ного партнерства у сфері альтернативної енергетики.
Сформульовано визначення адміністративного договору в публічно-приватному партнерстві
у сфері альтернативної енергетики: «це угода між публічними партнерами (державними органами чи
органами місцевого самоврядування) та приватними партнерами (юридичними особами чи фізичними
особами – підприємцями), яка укладається на підставі закону, передбачає довгострокову співпрацю
з реалізації проєктів у сфері альтернативної енергетики, розподіл ризиків у процесі здійснення такого
співробітництва між публічними й приватними партнерами, інвестування приватним партнером
в об’єкт публічно-приватного партнерства й спрямована на досягнення суспільно-корисних цілей роз-
витку галузі альтернативної енергетики».
Ключові слова: адміністративний договір, адміністративно-правове регулювання, альтернативна
енергетика, альтернативні джерела енергії, договір, енергетика, публічно-приватне партнерство,
форма адміністративно-правового регулювання.

Посилання

1. Афанасьєв К.К. Адміністративний договір як форма державного управління (теоретико-право-
вий аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2002. 19 с.
2. Завальна Ж.В. Адміністративний договір: теоретичні засади та застосування : автореф. дис. …
д-ра юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2010. 29 с.
3. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06 липня 2005 р.
№ 2747-IV / Верховна Рада України. Офіційний вісник України. 2005. № 32. Ст. 1918.
4. Завальна Ж.В. Порівняльний аналіз адміністративного та цивільного договорів. Право Украї-
ни. 2007. № 3. С. 135–139.
5. Чистоклетов Л.Г., Хитра О.Л., Губені М.Ю. Адміністративний договір у системі правових від-
носин. Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 30 травня 2019 р. Львів : Видавни-
цтво Львівської політехніки, 2019. С. 111–113.
6. Довгань М.Ю. Адміністративна відповідальність за порушення порядку державної закупівлі
товарів, робіт і послуг : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ : НАУ, 2013. 20 с.
7. Олефір В.І., Короєд С.О. Щодо питання нечинності, припинення та скасування адміністратив-
них договорів. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2014. Вип. 66. С. 90–97.
8. Піддубний О.Ю. Конституційно-правові засади адміністративного договору. Конституцій-
но-правові академічні студії. 2020. № 1. С. 97–99.
9. Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад. Міністерство розвитку гро-
мад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/rozvytokmistsevoho-
samovryaduvannya/reyestr/reyestr/.
10. Меморандум про взаєморозуміння: рік після підписання. Interfax-Україна : інформаційне
агентство : вебсайт. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/press-release/749203.html.
11. Слова на вітер: як виконання меморандуму з інвесторами позначилося на вітровій енерге-
тиці. 12 квітня 2021 р. Sayenko Kharenko : вебсайт. URL: https://sk.ua/uk/publications-uk/vitrovaenergetika/.
12. Графік проведення «зелених» аукціонів. 11 червня 2021 р. ExPro consulting : вебсайт. URL:
https://expro.com.ua/novini/mnenergo-diskutu-nad-varantami-provedennya-zelenih-aukconv-u-2021r.
13. Стоян О.Ю. Державно-приватне партнерство у сфері відновлювальної енергетики: особливос-
ті, тенденції, перспективи розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 2. С. 123–126.
14. Круглов В.В. Розвиток альтернативної енергетики з використанням механізмів держав-
но-приватного партнерства. Теорія і практика державного управління. 2015. Вип. 5. С. 127–131.
15. Малин реалізує перший в Україні проєкт ДПП з питань енергоефективності.
20 вересня 2013 р. Програма розвитку державно-приватного партнерства : вебсайт. URL:
http://ppp-ukraine.org/malyn-on-track-with-ukraines-first-energy-efficiency-ppp/.
16. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2015 року «Безпека, енергое-
фективність, конкурентоспроможність» : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня
2017 р. № 605-р / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-
%D1%80#Text.
17. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європей-
ським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27 червня
2014 р. : Міжнародний документ, ратифікований Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII.
Офіційний вісник України. 2014. № 75. Том. 1. Ст. 2125.
18. Паризька угода : Міжнародний документ від 12 грудня 2015 р. / ООН. Відомості Верховної
Ради України. 2016. № 35. Ст. 595.
19. Дятлова В.В., Петрик І.В. Сучасні підходи до розвитку відновлювальної енергетики як скла-
дової інноваційної економіки України. Економіка і організація управління. 2019. № 2(34). С. 20–27.
20. Струкова В.Д. Місце адміністративного договору в публічно-приватному партнерстві. Науко-
вий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2016. № 2 (99). С. 86–98.
Опубліковано
2021-10-12