ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ГАРАНТІЙ В ПРОЦЕСІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЗАФІКСОВАНИХ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

  • М. В. Плугатир
Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення, адміністративний процес, процесуальні права особи, адміністративно-деліктне провадження

Анотація

Плугатир М. В. Дотримання конституційних гарантій під час розгляду справ про адміністративні
правопорушення, зафіксованих в автоматичному режимі. – Стаття.
У статті розглядаються питання правового регулювання у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху. Досліджено важливі проблеми дотримання конституційних гарантій під час розгляду справ про
адміністративні правопорушення, зафіксованих в автоматичному режимі.
Визначаючи легітимну мету можливості притягнення особи – власника транспортного засобу,
зазначено, що вона ґрунтується на ідеї справедливості. Легітимна мета тісно пов’язана зі змістовною
справедливістю, яка вимагає, зокрема, пропорційності юридичної відповідальності вчиненому право-
порушенню, відповідності цілей законодавця та засобів, що обираються для їх досягнення, встанов-
лення та диференціювання публічно-правових обмежень залежно від конкретних обставин, що зумов-
люють їх запровадження.
Визначено, що встановлення презумпції вини власника транспортного засобу або особи, яка його
ввезла на територію України, у вчиненні певних адміністративних правопорушень у разі їх автома-
тичної фіксації та покладення (фактично перекладання) на цих осіб обов’язку доводити свою неви-
нуватість у вчиненні адміністративного правопорушення є помилковим кроком у законотворчості,
а реалізація адміністративної відповідальності за таких умов може потягти за собою серйозні пору-
шення прав людини. Обґрунтовано, що положення ч. 1 ст. 14-2 Кодексу України про адміністративні
правопорушення також створюють правову невизначеність та ускладнюють практичне застосування
низки статей Особливої частини Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачається адміністративна відповідальність у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Запропо-
новано для вдосконалення правового регулювання в досліджуваній сфері вносити зміни в Конституцію
України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, а також у закони, які регулюють від-
носини у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, що вимагає проведення додаткових наукових
досліджень задля формулювання відповідних пропозицій до законодавства.
Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення, адміністра-
тивно-деліктне провадження, адміністративний процес, процесуальні права особи.

Посилання

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 7 грудня 1984 р.
№ 8073-X / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text.
2. Конвенція про захист прав людини й основних свобод : Міжнародний документ від 04 листопада
1950 р., ратифікований Законом України від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР. База даних «Законодав-
ство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
3. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.
4. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права : Міжнародний документ від
16 грудня 1966 р., ратифікований Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII
від 19 жовтня 1973 р. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_043#Text.
5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулюван-
ня відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху : Закон України від 14 липня 2015 р.
№ 596-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/596-19#Text.
6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина
Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції Украї-
ни (справа про право на правову допомогу) від 30 вересня 2009 р. №23-рп/2009 / Конституційний Суд
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-09#Text.
7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадя-
нина Багінського Артема Олександровича щодо офіційного тлумачення положень частини першої
статті 14-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про адміністративну від-
повідальність у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху) від 22 грудня 2010 р. № 23-рп/2010 /
Конституційний Суд України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-10#Text.
8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 56 народних
депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу дру-
гого частини першої статті 39 Закону України «Про вищу освіту» (справа про граничний вік кандидата
на посаду керівника вищого навчального закладу) від 7 липня 2004 р. № 14-рп/2004 / Конституційний
Суд України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v014p710-04#Text.
9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституцій-
ності) абзацу восьмого пункту 5 частини першої статті 11 Закону України «Про міліцію» від 29 червня
2010 р. № 17-рп/2010 / Конституційний Суд України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
v017p710-10#Text
Опубліковано
2021-10-12