ОЗНАКИ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

  • Д. О. Пилипенко
Ключові слова: ознака фундаментальності, імперативна ознака, регулятивність, нормативність, ознака стабільності, ідеологічна й історичні ознаки

Анотація

Пилипенко Д. О. Ознаки принципів кримінально-виконавчого права. – Стаття.
Статтю присвячено дослідженню ознак принципів кримінально-виконавчого права. У роботі про-
аналізовано загальнотеоретичні концепції визначення структурних елементів кримінально-виконав-
чого права. Висловлено авторську позицію на існуванні дев’яти ключових ознак принципів права,
які фактично відтворюють їх змістовне наповнення. Ознака фундаментальності підкреслює осново-
положність принципів для існування всієї системи кримінально-виконавчого права. Імперативність
є ознакою, яка фактично наголошує на обов’язковому відбитті принципів у змісті кримінально-ви-
конавчих норм, а також відповідність норм духу й змісту принципів. Регулятивність є ознакою, яка
відтворює вирішальний вплив принципів кримінально-виконавчого права на регулювання відповід-
них правовідносин і системи виконання кримінальних покарань у цілому. Нормативність є ознакою
принципів кримінально-виконавчого права, що окреслює положення, за якого принципи набувають
відповідних важелів практичного впливу на функціонування системи виконання кримінальних пока-
рань за умов їх відбиття у відповідних нормах кримінально-виконавчого права. Ознака об’єктивності
відтворюється в принципах кримінально-виконавчого права у двох аспектах: як об’єктивна зумовле-
ність та об’єктивна необхідність. Зумовленість фіксує відповідність принципів еволюційній парадигмі
розвитку суспільства. Своєю чергою необхідність є критерієм суспільної потреби використання прин-
ципів із метою відповідності норм права чинній суспільній формації. Стабільність як ознака прин-
ципів не означає автоматичної їх незмінності. У такому контексті евентуальність принципів цілком
можлива за умов когерентного зв’язку з розвитком суспільних уявлень і правил. Ідеологічність як
ознака принципів права означає відбиття принципів як сукупності ідей, поглядів, позицій, уявлень про належне існування та функціонування кримінально-виконавчого права. Ознака системності прин-
ципів означає наявність комплексу засад, які, маючи ключовий вплив на кримінально-виконавчу
систему, діють постійно, одночасно й системно. Історичність як ознака принципів права підкреслює
екзистенціальність принципів у парадигмі поступового розвитку суспільства з урахуванням його дос-
віду й надбань.
Ключові слова: ознака фундаментальності, імперативна ознака, регулятивність, нормативність,
ознака стабільності, ідеологічна й історичні ознаки.

Посилання

1. Явич Л.С. Право развитого социалистического общества. Сущность и принципы. Москва :
Юрид. лит., 1978. 224 с.
2. Колодій А.М. Принципи права: ґенеза, поняття, класифікація та реалізація. Альманах права.
2012. Вип. 3. С. 42–46.
3. Пашерстник А.Е. О сфере действия и принципах трудового права. Советское государство и пра-
во. 1957. № 10. С. 100.
4. Старчук О.В. Щодо поняття принципів права. Часопис Київського університету права. 2012.
№ 2. С.40–43.
5. фон Хайек Ф.А. Право, законодательство и свобода. Москва : ИРИСЭН, 2006. 644 с.
6. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Москва : Интерстиль, 2008. 384 с.
7. Кучук А.М., Перепьолкін С.М. Принципи права як категорія внутрішньодержавного й міжна-
родного права. Право і суспільство. 2015. № 3. С. 22–26.
8. Смирнов О.В. Трудовое право : Учебник. Москва : Проспект, 1998. 600 с.
9. Ильин И.И. Общее учение о праве и государстве. Москва : АСТ МОСКВА, 2006. 510 с.
10. Пашков А.С. Основные принципы советского трудового права. Вестник Ленинград. у-та. Эко-
номика, философия, право. 1971. Вып. 4. № 23. С. 110.
11. Шейндлин Б.В. Сущность советского права. Москва : МГУ, 1959. С. 67–68.
12. Степанюк А.Х. Актуальні проблеми виконання покарань (сутність та принципи криміналь-
но-виконавчої діяльності : теоретико-правове дослідження) : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08. Харків,
2002. 398 с.
13. Лаврів О.Я. Система принципів трудового права України : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05.
Харків, 2007. 211 с.
14. Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и законность. Москва : Юрид. лит.,
1973. С. 94–95.
15. Мицкевич А.В. Акты высших органов советского государства. Москва : Юрид. лит., 1967.
175 с.
Опубліковано
2021-10-12