ПРАВОВІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ Й ТАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДОКАЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАХИСНИКА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

  • Є. В. Павліченко
  • О. С. Анненко
Ключові слова: гарантії, слідчі дії, законність, обґрунтованість, негласні слідчі дії, суб’єкти забезпечення захисту прав, тактика захисника

Анотація

Павліченко Є. В., Анненко О. С. Правові, організаційні й тактичні аспекти доказової діяльності
захисника в кримінальному провадженні. – Стаття.
У статті визначаються правові, організаційні й практичні аспекти діяльності захисника в кри-
мінальному провадженні. На основі аналізу роботи органів досудового розслідування виявлені
проблеми, які потребують правового врегулювання з визначенням повноважень суб’єктів сторони обвинувачення та захисту й внесення змін і доповнень до чинного кримінально процесуального
законодавства.
У статті визначено поняття, сутність процесуального статусу захисника в кримінальному про-
цесі; надана характеристика участі захисника на стадії досудового розслідування; висвітлено інститут
самостійного адвокатського розслідування в кримінальному провадженні; розкрито участь захисника
на стадії судового розгляду; обґрунтовано доказову діяльність захисника; визначено шляхи вдоскона-
лення правової регламентації участі захисника в кримінальному провадженні.
На основі проведених досліджень було запропоновано внести зміни й доповнення, які, з одного
боку, визначать чітко функцію та роль слідчого судді в кримінальному провадженні, а з іншого, – під-
вищать гарантії його процесуальної самостійності. Доведено, що дотриманню прав і свобод громадян
сприятиме процесуальна діяльність керівника органу досудового розслідування, яка покликана забез-
печити умови для ефективної роботи підлеглих і контроль за дотриманням ними вимог законодавства.
У статті звернено увагу на те, що серед суб’єктів, які на підставі отриманих фактичних даних вста-
новлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, котрі мають значення для кримінального про-
вадження та підлягають доказуванню, захисника не визначено. Установлено, що між певними поло-
женнями кримінального процесуального кодексу України існує правова протилежність. Показано, що
захисник має право збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази. Доведено,
що захисник має право отримувати докази в кримінальному провадженні шляхом ініціювання про-
ведення слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій у випадках,
передбачених Кодексом. Показано, що ініціювання захисником проведення слідчих дій, негласних
слідчих дій та інших процесуальних дій повинно здійснюватися шляхом подання слідчому або слід-
чому судді відповідних клопотань.
Доведено, що тактика захисника – це спосіб його практичної діяльності, який являє собою сукуп-
ність тактичних прийомів, вироблених криміналістичною наукою, котрі використовуються ним для
здійснення тактичного впливу на психіку об’єкта такого впливу, спрямованого на подолання проти-
дії, що чиниться цим об’єктом, або на спонукання цього об’єкту до вчинення певних дій в інтересах
захисту (за відсутності явної протидії) з метою досягнення захисником поставленої мети для реалізації
функції захисту. Щодо тактики сторони захисту в цілому, то це питання дискусійне й потребує додат-
кового дослідження.
У статті надана аргументація необхідності наділення захисника правом самостійного проведення
процесуальних дій, у межах яких існувала б можливість комплексного застосування пізнавальних
і посвідчувальних операцій залежно від характеру слідів розслідуваної події.
Ключові слова: гарантії, слідчі дії, законність, обґрунтованість, негласні слідчі дії, суб’єкти забез-
печення захисту прав, тактика захисника.

Посилання

1. Антонов К.В., Сачко О.В., Тертишник В.М., Балацька О.Р. Поняття й класифікація суб’єктів
захисту в кримінальному провадженні. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія «Право». 2016. Вип. 35. Ч. І. Т. 3. С. 89–93.
2. Балацька О.Р. Характеристика суб’єктів захисту в кримінальному провадженні. Науковий віс-
ник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. Вип. 33. Ч. І. Т. 3. С. 76–84.
3. Бишевець О.В. Тактичні прийоми у професійній діяльності адвоката. Вісник Академії адвока-
тури України. Київ : Вид. центр Академії адвокатури України. 2018. Вип. 11. С. 104–108.
4. Бабчинська Т.В. Деякі аспекти реалізації права на захист у кримінальному провадженні. Під-
приємництво, господарство і право. 2016. № 6. С. 166–170.
5. Борзих Н.В. Діяльність захисника на досудових стадіях кримінального процесу та при судово-
му розгляді справи : монографія. Донецьк : «Ноулідж», 2017. 113 с.
6. Вaщук Б.Л. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні. Часопис Київського
університету права. 2014. № 4. С. 237–240.
7. Волошанівська Т.В. Засада забезпечення права на захист у кримінальному провадженні в контек-
сті європейських стандартів справедливого судового розгляду : монографія. Одеса : «ОНУ», 2019. 252 с.
8. Гловaцький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі : навчальний посіб-
ник. Київ : Aтікa. 2013. 352 с.
9. Гурич О.В. Обов’язки захисника-адвоката у кримінальному процесі України. Форум права.
2015. № 4. С. 262–267.
10. Дубівка І.В. Діяльність адвоката в стадії досудового розслідування : монографія. Київ :
«ЦУЛ», 2017. 233 с.
11. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі : Науково-практичний коментар. Вид. четверте,
стереотипне. Київ : КНТ, 2017. 615 с.
12. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої
інстанції : монографія. Харків : Вид. ФОП Вапнярчук Н.М., 2017. 200 c.
13. Короткевич М.Є. Забезпечення права на захист, свободу та особисту недоторканність за новим
Кримінальним процесуальним кодексом України. Слово Національної школи суддів України. 2017.
№ 4. С. 52–55.
14. Люліч А.В. Захисник як суб’єкт збирання доказів у нормах нового кримінального проце-
суального кодексу України. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2017.
№ 2. С. 202–206.
15. Рогaтинськa Н.З. Випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному проводженні. Нау-
ковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Випуск 1. Том 4. С. 112–116.
16. Скрябін О.М. Порівняльно-правова характеристика участі адвоката у кримінальному процесі
України з іншими зарубіжними країнами. Науковий вісник Ужгородського національного університе-
ту. 2015. Випуск 34. С. 98–101.
17. Цюрa М.В. Правовий статус захисника у кримінальному провадженні. Правозахисний рух:
історія та сучасність. 2015. № 8. С. 285–287.
18. Яновська О.Г. Правова позиція захисту в кримінальному провадженні: шляхи відстоювання у
процесі доказування. Право України. 2014. № 10. С. 124–132.
Опубліковано
2021-10-12