ДІАЛОГ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЇ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

  • Л. Б. Нестеренко
Ключові слова: конфлікт, налагодження порозуміння, медіація, гуманістичний підхід, громадське обговорення, згуртування

Анотація

Нестеренко Л. Б. Діалог як інструмент комунікації в територіальних громадах. – Стаття.
У статті досліджено поняття діалогу як способу комунікації в громадах. На думку багатьох нау-
ковців, конфлікт має багатосторонню природу. Має одночасно деструктивний характер і водночас
може бути джерелом нової енергії та поштовхом до розвитку. Саме з такими конфліктними ситуаці-
ями стикаються громади у своєму повсякденному житті. Це пов’язано як із реформою місцевого само-
врядування, так і з подіями на сході України. Виникає потреба в імплементації в діяльність органів
місцевого самоврядування дієвого інструменту, який сприятиме згуртуванню жителів, налагодженню
порозуміння з органами влади.
Проведений аналіз наукових праць та аналітичних досліджень свідчить про відсутність єдиного
розуміння діалогу навіть у тих громадян, які є учасниками чи організаторами таких зустрічей. У статті
проаналізовано роботи науковців щодо визначення та розуміння діалогу, його суті й потенційної ролі
в житті територіальних громад. Окрему увагу в статті присвячено розмежуванню медіації та діалогу
як способам вирішення конфліктних ситуацій. Визначено, що медіація більше спрямована на вирі-
шення конфлікту й прийняття рішення, в той час, як діалог більше має трансформаційну місію – змі-
нити характер відносин між учасниками.
Фасилітований діалог за участі ведучого – це відкритий процес комунікації між сторонами,
які мають протилежні думки, з метою налагодження взаєморозуміння, визнання, співпережи-
вання та довіри. Такі зустрічі можуть продовжуватися протягом тривалого періоду, оскільки їх
головною метою є не швидке врегулювання якоїсь конкретної проблеми. Вони потрібні для того,
щоб сприяти розумінню різних позицій у конфлікті, покращенню міжособистісних стосунків.
В умовах децентралізаційних процесів і реформи місцевого самоврядування діалог та окремі його
інструменти можуть виступити дієвим механізмом для згуртування громади й формування ефек-
тивної взаємодії громадського сектору, соціального бізнесу й органів влади на засадах рівності
й довіри.

Ключові слова: конфлікт, налагодження порозуміння, медіація, гуманістичний підхід, громад-
ське обговорення, згуртування.

 

Посилання

1. Внутрішнє переміщення внаслідок конфлікту в Україні: підвищена незахищеність постраж-
далого населення та чинники напруженості в громадах. Тематичний звіт. Спеціальна моніторин-
гова місія ОБСЄ в Україні, 2016. С. 10. URL: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/
opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=598c17834.
2. Кисельова Т.С., Мосейко А.В. Картування організацій та ініціатив у сфері діалогу і розбудо-
ви миру в Україні : науково-практичне видання. Київ, 2021. 57 с. URL: https://md.ukma.edu.ua/
wp-content/uploads/2021/07/actor_dialog.pdf.
3. Розуміючи діалог: Аналітичний звіт за результатами опитування учасників діалогів в Україні.
Центр досліджень медіації та діалогу, НаУКМА. Київ, 2018. URL: https://cutt.ly/pQ5UNYv.
4. Діалоги на рівні громадянського суспільства в Україні: основні тренди та ризики. Аналітична
доповідь за результатами дослідження. URL: https://md.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/
Track-III-Dialogues-in-Ukraine-Policy-Paper-UKR-2017.pdf.
5. Стандарти діалогу: визначення і принципи. Версія станом на 20 лютого 2018 р. / Розробка
робочої групи. Науковий консультант: Т.С. Кисельова. Київ, 2018. URL: http://ipcg.org.ua/upload/
resursi/IMIP-dialogue--Standards-24_03_18.pdf.
6. Про соціальний діалог в Україні : Закон України № 2862-VI від 23 грудня 2010 р. / Верховна
Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text.
7. Про медіацію : Проєкт закону № 3504 від 19 травня 2020 р. База даних «Законодавство Украї-
ни». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68877.
8. Concept on Strengthening EU Mediation and Dialogue Capacities. Council of the European Union.
Brussels, 2009. 13 p. URL: http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/conflict_prevention/docs/
concept_strengthening_eu_med_en.pdf.
9. Mark S. Umbreit. Humanistic mediation: A transformative journey of peacemaking. Conflict Resolution
Quarterly. Volume 14. Issue 3. Spring 1997. P. 201–213.
10. Діалог в місцевих громадах: Рекомендації для органів місцевого самоврядування / Інститут
миру і порозуміння. Київ, 2018. URL: https://peacefulchange.org/wp-content/uploads/2021/01/IMIPDialoge-
print.pdf.
11. Lewis T., Umbreit M. A Humanistic Approach to Mediation and Dialogue: An Evolving Transformative
Practice. Conflict Resolution Quarterly. Volume 33. Issue 1. Fall, 2015. P. 3–17. URL:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/crq.21130.
12. Орен Джей Софер. Говори, что думаешь. Осознанный подход к ненасильственному общению.
Ганга, 2021. 492 с.
13. Saunders H. A Public Peace Process: Sustained Dialogue to Transform Racial and Ethnic Conflicts.
1999. 328 p. URL: https://doi.org/10.1057/9780312299392.
14. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text.
15. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР / Вер-
ховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text.
16. Керівні принципи щодо громадської участі у процесі прийняття політичних рішень, прийня-
ті Комітетом міністрів Ради Європи 27 вересня 2017 р. URL: https://rm.coe.int/guidelines-on-civilparticipation-
in-political-decision-making/168076e135.
17. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України від 01 липня 2010 р. № 2411-
VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text.
18. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної полі-
тики : Постанова КМУ від 03 листопада 2010 р. № 996 / Кабінет Міністрів України. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text.
19. Діалог у реформах: інструкція з експлуатації. Алгоритм та посібник для публічних
службовців / за ред. Д.В. Проценко. Київ : Ваіте, 2020. 70 с. URL: https://www.osce.org/files/f/
documents/9/e/481174.pdf.
Опубліковано
2021-10-12