ДО ПИТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСАДНИЧИХ ІДЕЙ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

  • Т. А. Масалова
Ключові слова: поліцейський, соціальний захист, матеріальне забезпечення, рошове забезпечення, засадничі ідеї.

Анотація

Масалова Т. А. До питання основних засадничих ідей грошового забезпечення поліцейських. –
Стаття.
У статті принципи грошового забезпечення поліцейських розглянуто як основоположні ідеї
та закономірності, які слугують підґрунтям грошового забезпечення поліцейських і спрямовані на
підвищення престижності служби в поліції, побудови й функціонування оптимальної системи захисту
прав поліцейських на грошове забезпечення з урахуванням умов складності й небезпечності несення
служби. Вони дають можливість для:

1) формування актуального бачення стану правового регулювання грошового забезпечення полі-
цейських, перспективних шляхів його вдосконалення;
2) побудови й функціонування оптимальної системи захисту прав поліцейських на грошове забез-
печення, котра буде мати чітке внутрішнє співвідношення та гарантувати дієвість захисту шляхом як
забезпечення права, так і захисту від порушення;
3) формування сучасної наукової думки стосовно грошового забезпечення поліцейських і його пра-
вового регулювання в Україні.
До основних засадничих ідей грошового забезпечення поліцейських віднесено такі: принцип вер-
ховенства права; принцип справедливості й правової рівності; принцип законності; принцип єдності
й диференціації правового регулювання грошового забезпечення поліцейських; принцип забезпе-
чення захисту права поліцейського на грошове забезпечення; принцип гарантованості виплати гідного
грошового забезпечення поліцейських; принцип впливу продуктивності роботи військовослужбовця
та умов його служби на розмір грошового забезпечення; принцип матеріальної зацікавленості поліцей-
ських у грошовому забезпеченні; принцип відносної невідчужуваності права на грошове забезпечення
поліцейських. Важливе також те, що окреслені принципи випливають із нормативної основи грошо-
вого забезпечення поліцейських і становлять засадничу основу, відповідно до якої має здійснюватися
правове регулювання вказаних суб’єктів трудового права України.
Зазначено, що Україна як правова, демократична й соціальна держава крізь призму зазначених
особливих принципів повинна повсякчас гарантувати поліцейським справедливу, гідну винагороду за
виконувані ними службові завдання та таким чином ефективно впливати на рівень соціальної безпеки
цих працівників (також членів їх сімей).
Ключові слова: поліцейський, соціальний захист, матеріальне забезпечення, грошове забезпе-
чення, засадничі ідеї.

Посилання

1. Грищук О.В. Принципи права: філософсько-правовий вимір. Вісник Львівського університету.
Серія: Юридична. 2015. № 61. С. 16–23.
2. Ганечко О.М. Трудові правовідносини у сфері оплати праці в Україні : дис. … д-ра юрид. наук :
12.00.05. Київ, 2018. 384 с.
3. Довбиш К.К. Принципи правового регулювання оплати праці : автореф. дис. … канд. юрид.
наук : 12.00.05. Харків, 2018. 20 с.
4. Drozd O. The Rule of Law as a Principle of State Service in Ukraine. Наукові записки. Серія: Право.
2017. Вип. 2. С. 52–61.
5. Паньков Д.А. Принципи правового регулювання колективних трудових відносин. Актуальні
проблеми держави і права. 2004. № 22. С. 797–802.
6. Андріюк В.В. Функціонування судової влади в контексті принципу верховенства права:
постановка проблеми. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2014.
№ 36. С. 3–17.
7. Костюк Н.П. Принцип справедливості в правозастосуванні. Зовнішня торгівля: економіка,
фінанси, право. 2016. № 6. С. 5–13.
8. Журавльова Г.С. Змістовні аспекти принципу рівності у конституційному праві. Науковий віс-
ник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2016. Вип. 2. Т. 1. С. 43–46.
9. Полонка І.А. Теоретико-онтологічне підґрунтя розуміння поняття та класифікації принципів
правомірної поведінки. Право і суспільство. 2016. № 2. С. 37–41.
10. Фартушок Т.Б. Принципи оплати праці в аспекті захисту права на оплату праці. Часопис Київ-
ського університету права. 2015. № 3. С. 227–230.
11. Довбиш К.К. До питання окремих принципів оплати праці. Право та інновації. 2015.
№ 2. С. 115–121.
12. Фартушок Т.Б. Захист права працівників на оплату праці : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05.
Київ, 2017. 194 с.
13. Багрій В.А. Правове регулювання додаткової заробітної плати в Україні : дис. … канд. юрид.
наук : 12.00.05. Київ, 2017. 208 с.
14. Фінансування поліції в проєкті держбюджету 2021 р. є недостатнім – голова комітету Денис
Монастирський. 14 грудня 2020 р. Interfax-Україна : інформаційне агентство : вебсайт. URL:
https://ua.interfax.com.ua/news/political/709702.html.
15. Пузирний В.Ф., Кирдан Ю.В. Характеристика основних принципів правового регулювання
оплати праці. Правове та інституційне забезпечення регіональної кластеризації : матеріали X між-
нар. наук.-практ. конф., м. Чернігів, 25 квітня 2018 р. Чернігів : МАУП, 2018. С. 197–200.
Опубліковано
2021-10-12